Ако не разполагате с парите си поради банкрута на Вашата банка и банката е КТБ, явно не са спазени достиженията на европейското право и финансова алхимия. Европа смята за Вас, а Вие мислите и спестявате за нея. Всяко явление си има своето просто,  а в случая логично и пресметливо обяснение, силната му част е, че то не  подлежи на тълкуване и на приложение. Ето го:

Извлечение от „РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) №648/2012 (Консолидирана версия)

Заб. Съгласно чл. 228 от Договора за функциониране на Европейския съюз – Регламентът е акт с общо приложение. Той е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Обн. L ОВ. бр.176 от 27 Юни 2013г.

Чл. 262 – Метод на надзорната формула

1

2

 

Изчисляване на падеж съгласно чл.162

3

Извлечение чл. 308

  1. Институцията изчислява капиталовите изисквания(Ki) за покриване на

експозицията, произтичаща от нейната предварителна вноска (DFi), по следния

начин:
4

5

чл. 310
6

Ако все пак сте в състояние да изчислите лихвата и падежа на задължението си по посочените формули, би трябвало да можете да изчислите и капиталовите изисквания към банката за покриване на нейните експозиции към момента на затварянето й, както и да изчислите кога ще получите парите си от банкрутиралата КТБ. Успех!


star