11-08-2015

В чл. 4, ал. 1 ЗОЗ са определени видовете имущество, върху което може да бъде учреден особен залог. Това са движими вещи, вземания, безналични ценни книжа, дружествени дялове, съвкупности, права върху патенти за изобретения и полезни модели, регистрирани марки, промишлени дизайни, топологии на интегрални схеми и сертификати за сортове растения и породи животни, както и търговското предприятие. От своя страна, разпоредбата на чл. 12, ал. 1 ЗОЗ гласи, че  учреденият при условията и по реда на този закон залог не може да се противопостави на трети лица, ако не е вписан в Централния регистър на особените залози по партидата на залогодателя”.  Това е общото правило. От него обаче съществуват и редица изключения поради обстоятелството, че не всички учредявани по реда на ЗОЗ залози, подлежат на вписване в ЦРОЗ. Това от своя страна е наложило и създаването на разпоредбата на чл. 12, ал. 3  ЗОЗ, която гласи, че когато този закон предвижда вписване в друг регистър, противопоставимостта възниква от вписването в другия регистър”. За да бъде изяснен точния смисъл на цитираната разпоредба, следва да бъдат разгледани правилата за вписване на отделните видове залози според ЗОЗ.

Залог върху вземане

Залогът върху вземания по реда на ЗОЗ е уреден в чл. 4, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 17 от ЗОЗ. Вписването на залога върху вземания се извършва в Централния регистър на особените залози по партидата на залогодателя. Противопоставимостта му спрямо третите лица възниква от датата на вписването в ЦРОЗ – по аргумент от чл. 12, ал. 1 ЗОЗ.

Залог върху безналични ценни книжа

Залогът върху безналични ценни книжа не се вписва в ЦРОЗ, а в Централен депозитар –  чл. 18, ал. 1 ЗОЗ. Ако са заложени държавни ценни книжа, залогът се вписва в регистрите за държавни ценни книжа – чл. 18, ал. 3 ЗОЗ. Противопоставимостта му спрямо третите лица възниква от датата на вписването в съответния регистър – по аргумент от чл. 12, ал. 3 от ЗОЗ, т.е или в Централния депозитар или в регистъра за държавни ценни книжа.

Залог на движими вещи

Залогът върху движими вещи се вписва в ЦРОЗ. Противопоставимостта му спрямо третите лица възниква от датата на вписването в ЦРОЗ – по аргумент от чл. 12, ал. 1  ЗОЗ.

Залог върху дружествени дялове

Залогът върху дружествени дялове не се вписва в ЦРОЗ [1], а в търговския регистър по партидата на дружеството залогодател – чл. 19, ал. 2 ЗОЗ. Противопоставимостта му спрямо третите лица възниква от датата на вписването в съответния регистър – по аргумент от чл. 12, ал. 3  ЗОЗ, т.е в търговския регистър.

Залог върху съвкупност 

Съгласно чл. 4, ал. 3 ЗОЗ, могат да се залагат  съвкупности от вземания, от машини и съоръжения, от стоки или материали и от безналични ценни книжа.  Залогът върху съвкупност се вписва в ЦРОЗ, освен ако съвкупността е от безналични ценни книжа, тъй като за последния се прилагат правилата за залог върху безналични ценни книжа. Останалите видове имущество образуващо съвкупността, представлява по своята същност движими вещи, а тъй като залогът върху движими вещи се вписва в ЦРОЗ, следва и залогът върху съвкупност от движими вещи, за които ЗОЗ не е уредил специален режим, също да се вписва в ЦРОЗ. Противопоставимостта му спрямо третите лица възниква от датата на вписването в съответния регистър, т.е в ЦРОЗ, освен ако съвкупността е от безналични ценни книжа. В последния случай, от значение е вписването в Централен депозитар или в регистъра за държавни ценни книжа.

Залог върху патенти за изобретения и полезни модели, регистрирани марки, промишлени дизайни, топологии на интегрални схеми и сертификати за сортове растения и породи животни

Залогът върху този вид имущества не се вписва в ЦРОЗ, а в Патентното ведомство на Р.България – чл. 19а ЗОЗ. Противопоставимостта му спрямо третите лица възниква от датата на вписването в съответния регистър – по аргумент от чл. 12, ал. 3 ЗОЗ, т.е в Патентното ведомство

Залог върху търговско предприятие

Залогът на търговско предприятие  се вписва в търговския регистър по партидата на залогодателя – чл. 20, ал. 2 ЗОЗ. Договорът за залог на търговско предприятие е противопоставим на трети лица, придобиващи права върху отделни активи на заложеното предприятие, когато е вписан и в съответния регистър – чл. 20, ал. 3 ЗОЗ. Тук се има в предвид следните случаи:

  • когато в състава на търговското предприятие са включени движими вещи – особеният залог се вписва и в ЦРОЗ (така нареченото вторично вписване)
  • когато в състава на търговското предприятие са включени безналични ценни книжа – особеният залог се вписва и в Централен депозитар, съответно в регистъра за държавни ценни книжа (така нареченото вторично вписване)
  • когато в състава на търговското предприятие са включени вземания – особеният залог се вписва и в ЦРОЗ (така нареченото вторично вписване)
  • когато в състава на търговското предприятие са включени недвижими имоти – особеният залог се вписва и в имотен регистър (така нареченото вторично вписване)
  • когато в състава на търговското предприятие са включени обекти на индустриалната собственост – особеният залог се вписва и в Патентното ведомство на Р.България (така нареченото вторично вписване)

От изложените правила за вписване на отделните залози става ясно, че общия принцип, уреден в разпоредбата на чл. 12, ал. 1 ЗОЗ, чеучреденият при условията и по реда на този закон залог не може да се противопостави на трети лица, ако не е вписан в Централния регистър на особените залози по партидата на залогодателя”, търпи изключения. Някои залози не се вписват в ЦРОЗ, а в други регистри. Именни поради тази причина е създадена и разпоредбата на чл. 12, ал. 3 ЗОЗ. Тя урежда противопоставимостта на учредения особен залог върху имущества, за които ЗОЗ предвижда вписване в друг регистър.  Както видяхме, залозите на дружествен дял, безналични ценни книжа, обекти на индустриалната собственост и в някои случаи на търговско предприятие и на съвкупности, не подлежат на вписване в ЦРОЗ, а в други регистри. Следователно, функцията на чл. 12, ал. 3 ЗОЗ е да посочи от кога следва да се считат противопоставими особените залози, които не попадат в общия принцип на чл. 12, ал. 1 ЗОЗ, т.е. не се вписват в ЦРОЗ, а в друг регистър.

Депозитарят е органът, който извършва разпределение на постъпилите суми в резултат на извършената продажба на заложеното по реда на ЗОЗ имущество. При съставянето му той се ръководи от разпоредбата на чл. 39 ЗОЗ, която му вменява в задължение, при изготвяне на списъка с лицата имащи права върху заложеното имущество, да се ръководи от данните от съответния регистър по чл. 12, като посочва размера и привилегията на всяко вземане. Правилното приложение на чл. 12 ЗОЗ води до извода, че лицата, които имат право върху заложеното имущество са тези, които са вписали особен залог в ЦРОЗ или в съответния регистър, в който ЗОЗ повелява вписване, т.е ако продаденото имущество е безналични ценни книжа, депозитарят трябва да провери не в ЦРОЗ, а в Централен депозитар, за вписани залози върхи продадените ценни книги и да съобрази привилегиите на отделните заложни кредитори. Ако се е продал заложен дружествен дял, депозитарят трябва да извърши проверка не в ЦРОЗ, а в търговския регистър.  В практиката се наблюдават множество предварителни и окончателни списъци за извършвано разпределение по ЗОЗ, в които като кредитори имащи права върху заложеното имущество са посочени и лица, които нямат вписани права по реда на ЗОЗ. Така например, след продажба на недвижим имот като отделен актив от заложено по реда на ЗОЗ търговско предприятие, в списъка се включват кредитори с учредена ипотека или наложена възбрана върху имота. Това е неправилно и може да доведе до ощетяване на кредиторите по ЗОЗ.  Кредиторите с ипотека, възбрана, както и кредитори с всякакви други видове обезпечения, които не се учредяват по реда на ЗОЗ или не е предвиден ред за вписването им по реда на ЗОЗ, не могат да участват в разпределение извършвано от депозитаря [2]. За тях е предвидена разпоредбата на чл. 40, ал. 2 ЗОЗ, която им дава право да запорират постъпилите по сметката на депозитаря суми, в случай, че  претендират противопоставими на заложните кредитори права [3].

За тези лица е предвидена и разпоредбата на чл. 42 ЗОЗ, която им дава възможност да оспорят вземането на някои от предвидените с право на участие в разпределението по ЗОЗ кредитори, по реда на чл. 464 ГПК.  Изключение представляват кредиторите с наложен запор върху заложеното имущество, който запор е вписан и по реда на ЗОЗ – чл. 26, ал. 3, т. 1 и 2. В този случай, запорът е противопоставим на всички вписани по реда на ЗОЗ права, но само ако са извършени след неговото вписване и този кредитор също следва да бъде включен в разпределението на депозитаря.

От изложените разсъждения следва да се заключи, че разпоредбата на чл. 12, ал. 3 ЗОЗ урежда противопоставимостта на учредените по реда на ЗОЗ залози, за които по повелята на ЗОЗ е предвидено вписване в други регистри. Тази разпоредба не може да бъде основание за депозитарите, да включват в списъка с лицата по чл. 39 ЗОЗ и кредитори, чиито права не са вписани по реда на ЗОЗ. Типични примери за това са ипотекарните кредитори и кредитори с възбрани. Техните обезпечения не се вписват по реда на ЗОЗ и въпреки, че продаденото по ЗОЗ имущество може да е това, върху което е учредена ипотеката, съответно  наложена възбраната, те не подлежат на присъединяване към списъка по чл.39 ЗОЗ. Постъпилите суми се разпределят само между кредиторите с вписани по реда на ЗОЗ права върху заложеното имущество [4].

Изводи:

1. Същността на разпоредбата на чл. 12, ал. 3 ЗОЗ се изразява в уреждане на правилата за противопоставимостта на особения залог, когато неговото вписване се извършва не в ЦРОЗ, а в друг регистър [5].

2. Разпоредбата на чл. 12, ал. 3 ЗОЗ не следва да е основание за присъединяване на кредитори с обезпечителни или други права върху заложеното имущество, които са вписани в други регистри, но не по реда на ЗОЗ, а само ориентир за депозитаря, че трябва да обърне внимание освен на вписванията в ЦРОЗ и на другите регистри, в който ЗОЗ предвижда вписвания.

Автор: Димитър ИВАНОВ, докторант по гражданско и семейно право в СУ „Св.Св.Климент Охридски”


star[1] Обратно Кръшкова,Е. Вписване на залог на търговско предприятие.  – Собственост и право, 2001, № 9. и Герджиков,О и колектив. Капиталови търговски дружества, ИК „Труд и право”,С., 2011, с.56, които смятат, че залога на дружествен дял се вписва в ЦРОЗ. Същото е посочено и в Решение №189 от 15.04.2011г. на Окръжен съд Пловдив. Следва да се отбележи, че в практиката на регистъра е прието, че този вид залог не подлежи на вписване в ЦРОЗ, а само в търговския регистър и подобни вписвания не се извършват.
[2] Решение  №211 от 27.04.2011г.  по т.д. № 1172/2010г. на Апелативен съд Пловдив.
[3] Определение № 61 от 15.07.2009 г. на ВКС по т. д. № 272/2009 г.
[4] Определение № 61 от 15.07.2009 г. на ВКС по т. д. № 272/2009 г; Решение от 09.01.2013 г. на Плевенски районен съд по гр.д. №5870/2012 г.
[5] Решение № 21 от 28.02.2007 г. на ВтАС по в. ф. д. № 627/2006 г.