грамада
Портал за юристи
новите политици, Грамада

 „Братя европейци, България никога не е била и  няма да бъде българска, тя е ваша, заповядайте!“ – новият Добри Терпешев „За да живее, България има належаща нужда от нравствени великани, а не от безмълвни и поцепени нравствени кастрати. За да побеждава, България трябва да се води от възвишени характери, а не от безмълвни, раболепни само-поклонници. […]

Copyright Gramada

Въведение Изложението поставя фокус върху решението по Дело C-419/13 Art & Allposters International BV срещу Stichting Pictoright[1], което засяга проблем, заслужаващ необходимото внимание, особено в контекста на настоящето, чиито условия изискват приспособяването на основните авторскоправни понятия към средата, в която следва да се осъществи адекватна авторскоправна закрила, и в същото време,  упражняването на изключителните права […]

Предмет на настоящия анализ е правозащитният проблем, произтичащ от липсата на законово изискване за вписване в имотния регистър на исковите молби за установяване на произход. Провокирана съм да опиша проявленията му от следния конкретен казус: На 26.05.2017 г. П.Б. придобива, по силата на договор за покупко-продажба, апартамент. П.Б. купува имота от лице, което с удостоверение […]

Gramada

Вместо увод Известна е още от римското право сентенцията resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis (с отпадане правата на праводателя отпадат и правата на правоприемника). Правилото намира своето дългогодишно приложение и в българското гражданско право, налагайки общата постановка, че при унищожените договори правата на третите лица, придобити от страна-приобретател по унищожената сделка, поначало не се […]

Commercial LawGramada

Провеждането на публични продажби е едно своеобразно състезание между неограничен брой лица, борещи се да бъдат обявени за купувачи на обявеното за продажба имущество. Като всяко друго състезание и това е подчинено на определени правила, които осигуряват неговата законосъобразност, съответно гарантират публичност, прозрачност и равнопоставеност на участниците, с цел постигане на най-висока цена на продаваното […]

Чл.94 от ЗЗД

Относно въпросите Тълкувателно дело № 3/2021 г. на ОСГТК на ВКС е образувано с цел да се даде отговор на въпроса „Дали причинените от деликт пропуснати ползи трябва да бъдат доказани със сигурност, както трябва да бъдат доказани със сигурност пропуснатите ползи, причинени от неизпълнение на договорно задължение“. Във въпроса има директно препращане към Тълкувателно […]

Translate »