грамада
длъжника

Относно отговорността на заложния кредитор при продажба по реда на чл. 37 от ЗОЗ на движими вещи, които не принадлежат на залогодателя

ВЪВЕДЕНИЕ  Настоящото изложение има за цел да изследва в детайли проблематиката относно отговорността на заложния кредитор, когато същият пристъпва към изпълнение по реда на чл. 37 от ЗОЗ върху имуществото...

art-25-02-1

ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ И СПЕДИТОРСКИ ДОГОВОР, ОТГРАНИЧЕНИЯ. УРЕДБА ПО НЕМСКОТО ПРАВО И НЯКОИ ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ

Спедиторски договор За разлика от договора за превоз, спедиторският договор само установява задължението за доставка на стоката. Спедиторът се задължава само да организира превоза, докато превозвачът дължи резултата от превоза....

справедливостта

НИЩОЖНОСТ НА ДОГОВОРИТЕ ПОРАДИ НАКЪРНЯВАНЕ НА ДОБРИТЕ НРАВИ

УВОД В духа на демокрацията и европейските ценности правото претърпява трансформация в унисон с динамиката на развитие на обществените отношения между правните субекти. Въпреки множеството права и свободи, с които...

art-21.07

Един по-различен анализ на клаузата за изпитване в полза на работодателя

1. Увод и терминологични уточнения  Непрекъснатото и динамично развитие на материята на трудовото право и най-вече сключването на все по-често срещания трудов договор със срок за изпитване изисква много задълбочен...

стабилизация

КЪМ ВЪПРОСА ЗА ПРАВНАТА УРЕДБАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛНОТО ВОДЕНЕ НА ЧУЖДА РАБОТА БЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ В БЪЛГАРСКОТО ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО*

СЪДЪРЖАНИЕ:  I. ВЪВЕДЕНИЕ. 1. Встъпителни бележки. 2. Намеса на трети лица при воденето на чужда работа.  а) Необвързване на третото лице нито с управителя, нито с господаря.  б) Обвързване на...

противоконституционност

Обезсилване на заповед за изпълнение във връзка с чл.415 (5) ГПК. Съществуват ли противоречия и има ли нужда от промяна?

1. Увод и терминологични уточнения Заповедното производство, предвидено в Гражданско-процесуалния кодекс от 2008 год., представлява производство по защита на безспорни вземания, което има за цел да улесни и ускори процеса...

Translate »