грамада
справедливостта

НИЩОЖНОСТ НА ДОГОВОРИТЕ ПОРАДИ НАКЪРНЯВАНЕ НА ДОБРИТЕ НРАВИ

УВОД В духа на демокрацията и европейските ценности правото претърпява трансформация в унисон с динамиката на развитие на обществените отношения между правните субекти. Въпреки множеството права и свободи, с които...

art-21.07

Един по-различен анализ на клаузата за изпитване в полза на работодателя

1. Увод и терминологични уточнения  Непрекъснатото и динамично развитие на материята на трудовото право и най-вече сключването на все по-често срещания трудов договор със срок за изпитване изисква много задълбочен...

стабилизация

КЪМ ВЪПРОСА ЗА ПРАВНАТА УРЕДБАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛНОТО ВОДЕНЕ НА ЧУЖДА РАБОТА БЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ В БЪЛГАРСКОТО ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО*

СЪДЪРЖАНИЕ:  I. ВЪВЕДЕНИЕ. 1. Встъпителни бележки. 2. Намеса на трети лица при воденето на чужда работа.  а) Необвързване на третото лице нито с управителя, нито с господаря.  б) Обвързване на...

противоконституционност

Обезсилване на заповед за изпълнение във връзка с чл.415 (5) ГПК. Съществуват ли противоречия и има ли нужда от промяна?

1. Увод и терминологични уточнения Заповедното производство, предвидено в Гражданско-процесуалния кодекс от 2008 год., представлява производство по защита на безспорни вземания, което има за цел да улесни и ускори процеса...

gramada-7-5-15

Субективното право по чл. 30 от Семейния кодекс – същност и спорни въпроси

Въведение Предмет на изследване на настоящата статия е субективното право по чл. 30 от Семейния кодекс. В настоящото изследване се акцентира върху изясняване същността и правната природа на субективното право по...

гграмада - офшорна компани

НЯКОИ НАБРОСКИ ПО ПОВОД ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ ПО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 5/2015 НА ОСГК НА ВКС, ПОСТАНОВЕНО НА 18 МАЙ 2017 ГОДИНА

Съгласно чл. 92 от Закона за собствеността, наричан по-долу за краткост ЗС, собственикът на земята е собственик и на постройките и насажденията върху нея, освен ако е установено друго. По...

Translate »