грамада

Абсолютна или абсолютизирана е абстрактната отговорност на авалиста?

В съдебната практика битува относително единодушие относно абсолютната абстрактност на отговорността на авалиста[1], изразяваща се в самостоятелен, неакцесорен характер на задължението на менителничния поръчител и в това, че за да...

кредитни-услуги

‘USE VALUE’ OF MONEY (или по въпроса за обезщетяване на лишения от възможността да ползва „свои пари“)

Последната част от фрагмента D.12.1.32[1], в която се казва „sed quia pecunia mea ad te pervenit, eam mihi a te reddi bonum et aequum est“, ни дава ясно да разберем,...

dokumenti-prestaplenie

Правото на отказ от договора при даден задатък [1]

Въведение Задатъкът е сделка, по силата на която едно лице – капародател, дава на друго лице – капароприемател, вещ или сума пари, чрез които страните потвърждават, че са сключили сделка...

art-244

По въпроса за приложимата давност за вземанията на лизингодателя срещу лизингополучателя по договор за финансов лизинг[1]

Въведение Договорът за финансов лизинг представлява консенсуален, двустранен, възмезден, комутативен и неформален договор, като при неговото сключване се пораждат правните последици, към които са насочени насрещните волеизявления на страните –...

gramada-7-5-15

Въпроси на обезщетението за вреди от неизпълнен договор като форма на санкцията в гражданското право

  Докато специалистите по теория на правото, по европейско институционално право или тези по конституционно право се занимават с възвишени проблеми като например тези на народния суверенитет, на правовата държава,...

„Стоп капаро“ – понятие и правна същност

1.Терминът „стоп капаро” или друг подобен термин като „разписка за депозит”, „договор за стопиране на предлагане”, „договор за гаранция с купувач” и прочее не е легален и означаваното с него...

Translate »