грамада
недобросъвестно владение

ЕДНОСТРАННО РАЗВАЛЯНЕ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ НА ДОГОВОР ЗА НАЕМ ОТ НАЕМАТЕЛЯ ПОРАДИ ОБЕКТИВНА НЕВЪЗМОЖНОСТ НА НАЕМОДАТЕЛЯ ДА ПРЕДОСТАВИ НЕСМУЩАВАНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТА В ХИПОТЕЗАТА НА ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН РЕМОНТ НА НЕПОСРЕДСТВЕНАТА ГРАДСКА СРЕДА

1. Въведение В статията са изложени разсъждения върху възможността наемателят едностранно да развали договор за наем без предизвестие поради обективна невъзможност на наемодателя да предостави несмущавано ползване на наетия обект,...

кредитни-услуги

ДОПУСТИМОСТ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНАТА МЯРКА ЗАПОР НА ВЗЕМАНЕ ПО БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ДОПУСТИМОСТ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНАТА МЯРКА ЗАПОР НА ВЗЕМАНЕ ПО БАНКОВА ГАРАНЦИЯ[1] Настоящият преглед е продължение на публикуваната в бр.4 от 2016г.  статия „Преглед на съдебната практика относно банковата гаранция – 1” ...

art-18-02-2016

Историческо развитие на залога на търговско предприятие

Историческо развитие на залога на търговско предприятие* Изследването на историческото развитие на един правен институт е не просто реквизит от всеки опит за негов анализ, а възможност за обяснение на...

тълкувателни-решения

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА ВОДЕНЕТО НА ЧУЖДА РАБОТА БЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА ВОДЕНЕТО НА ЧУЖДА РАБОТА БЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО*              I. Кратки исторически бележки. Институтът на negotiorum gestio е оригинално творение...

art20

За правната характеристика на договора за поръчителство и за правното положение на поръчителя. Преглед на съдебната практика.

I. Увод. De lege lata правната уредба на договора за поръчителство се съдържа в разпоредбите на чл. 138 – чл. 148 ЗЗД[1]. Широкото приложение на това обезпечително средство в гражданския...

art-248

Искът за менителнично неоснователно обогатяване в практиката на ВКС

Съгласно разпоредбата на чл. 534, ал. 1 ТЗ, когато приносителят на менителница, запис на заповед или чек изгуби исковете по тях поради давност или неизвършване на необходимите действия за запазване...

Translate »