грамада
art-244

По въпроса за приложимата давност за вземанията на лизингодателя срещу лизингополучателя по договор за финансов лизинг[1]

Въведение Договорът за финансов лизинг представлява консенсуален, двустранен, възмезден, комутативен и неформален договор, като при неговото сключване се пораждат правните последици, към които са насочени насрещните волеизявления на страните –...

gramada-7-5-15

Въпроси на обезщетението за вреди от неизпълнен договор като форма на санкцията в гражданското право

  Докато специалистите по теория на правото, по европейско институционално право или тези по конституционно право се занимават с възвишени проблеми като например тези на народния суверенитет, на правовата държава,...

„Стоп капаро“ – понятие и правна същност

1.Терминът „стоп капаро” или друг подобен термин като „разписка за депозит”, „договор за стопиране на предлагане”, „договор за гаранция с купувач” и прочее не е легален и означаваното с него...

art-245

ВЪРХУ НАСЛЕДЯВАНЕТО НА НАЛИЧНИ АКЦИИ И НА ЧЛЕНСТВЕНО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Общи бележки върху наследственото правоприемство и състава на наследственото имущество Наследяването представлява преминаване на имуществото на починало физическо лице (наследодател) към едно или повече други лица (негови наследници) по силата...

Banks

Искът по чл. 157, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите

В чл. 156 и сл. от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) се съдържа легална уредба на залога върху вещи като вид обезпечение по действащото българско право. Договорът за залог...

Възможно ли е договорът за цесия да бъде съобщен на особения представител на длъжника?

С договора за цесия кредиторът прехвърля своето вземане по отношение на длъжника на трето лице, като за това не е необходимо съгласие на длъжника, нужно е само постигнато съгласие между...

Translate »