грамада

ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВОТО НА ЗАДЪРЖАНЕ В ИНДИВИДУАЛНОТО ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

В практиката на органите по принудително изпълнение[1] все по-рядко се зачитат привилегии на кредитори с право на задържане, съответно все по-рядко се изготвят разпределения с тяхно участие.  Въпреки това обаче...

dokumenti-prestaplenie

РАЗСЪЖДЕНИЯ ВЪРХУ ХАРАКТЕРА НА НОРМАТА НА ЧЛ. 343 ОТ ТЗ И НЕЙНОТО ТЪЛКУВАНЕ В ПРАКТИКАТА НА СЪДИЛИЩАТА.

Въпросът, на който бих искал да се спра, стои донякъде извън теорията и  полезрението на съдебната практика, а още повече – на законодателя и има по-скоро икономически, отколкото правен аспект....

art234

Преглед на практиката на ВКС по приложението на чл. 227, ал. 1, б. „в“ ЗЗД

 I. Уводни бележки В разпоредбите на чл. 225 – 227 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ се съдържа правната уредба на договора за дарение, като съгласно чл. 225, ал....

кредитни-услуги

Предстояща реформа във формирането на възнагражденията на членовете на управителните органи на акционерните дружества

1. Българското право de lege lata Действащата у нас правна уредба на начина и методиката за определяне на възнаграждението на членовете на надзорния съвет и управителния съвет при двустепенната система...

sl5

За Павловия иск на цесионера

Увод. Прегледът на съдебната практика по чл. 135 ЗЗД сочи, че Павловият иск създава проблеми в правоприлагането. Част от тях бяха преодолени с т.1 от Тълкувателно решение № 5 от...

кредитни-услуги

ЗАЩИТА НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ КАТО ДЪРЖАТЕЛ НА ВЕЩТА ПО ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

Договорът за лизинг[1] има легална уредба в Търговския закон (ТЗ) на Република България (чл. 342 и сл. от ТЗ).  Съгласно чл. 1 ал. 1 т.15 от ТЗ лизингът винаги е...

Translate »