грамада

Правното понятие за търговска тайна в контекста на Директива (ЕС) 2016/943

The Legal Notion of Trade Secret in the Light of Directive (EU) 2016/943   Abstracts The article concerns Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council on...

art-18-03

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА НЕАРБИТРИРУЕМИТЕ СПОРОВЕ И НЕНАДЛЕЖНО УЧРЕДЕНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА АРБИТРАЖНИЯ СЪД

Неарбитрируемите спорове „Арбитражът като способ за разрешаване на спор от трето лице, овластено от страните по него с това правомощие, по думите на проф. Сталев, представлява една от най-осезаемите прояви...

Конкуренция между основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 и ал. 2 ЗЗД – процесуалноправни и материалноправни въпроси

I. Съотношение между общо и специални основания за нищожност на договора. Нищожността на договора[1] представлява засягането му от най-тежък порок, поради което той е напълно негоден да породи желаните от...

Практически проблеми, свързани с иска по чл. 135 от ЗЗД в светлината на Тълкувателно дело № 2 от 2017 г. по описа на ОСГТК на ВКС.(1)

По иска по чл. 135 от ЗЗД, наричан още Павлов иск, има богата и добре развита съдебна практика, както и много изследвания в доктрината. Въпреки това продължават да възникват много...

Banks

Защо на практика „по-късата“ давност, с която се погасяват вземанията по запис на заповед, всъщност е по-дълга от общата погасителна давност?

Въведение Настоящото кратко изложение има за цел в синтезиран вид да представи доктриналните възгледи и съдебната практика относно погасителната давност на вземанията по запис на заповед. Детайлно ще бъде обърнато...

тълкуването

В какъв срок се погасява по давност вземането за възнаграждение на управителя на търговско дружество, произтичащо от сключен договор за възлагане на управлението? Преглед на противоречивата практика на ВКС

I. Уводни бележки Отношенията между едно търговско дружество и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението – чл. 147, ал. 7 от Търговския закон /ТЗ/. В теорията се...

Translate »