грамада
19-05-2015

ВЕЩНО ПРАВО – СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2017 Г.

Статията има за цел да постави акцент върху някои съдебни актове на ВКС в материята на вещното право. Тематичният подбор не претендира за изчерпателност. Той засяга само тези съдебни актове,...

арбитражното-споразумение

Искът по чл. 422 ГПК за вземане по договор за банков кредит и практиката на Върховния касационен съд

Настоящата разработка има за цел да обобщи и посочи противоречива практика на ВКС по някои въпроси свързани с иска по чл. 422 ГПК, в хипотезата на договор за банков кредит...

отговорността-за-чужди-данъчни-задължения

ЗАКОННАТА ЛИХВА И ПОГАСИТЕЛНИЯТ ЕФЕКТ НА ЧАСТИЧНО ПЛАЩАНЕ – ЧЛ. 76, АЛ. 1 ИЛИ ЧЛ. 76, АЛ. 2 ОТ ЗЗД?

Основните функции на Върховния касационен съд (ВКС) и до приемането на действащия Граждански процесуален кодекс (в сила от 01.03.2008 г.), са да следи за точното прилагане на закона и да...

art18

ВИРТУАЛНАТА ВАЛУТА БИТКОЙН КАТО УСЛУГА НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

I. Въведение  Поради редица преимущества, като мигновени транзакции, презгранично прехвърляне на собствеността и по-ниска такса, все повече потребители, търговци, борси, доставчици, производители и други лица, включват в своите правоотношения участието на...

длъжника

Субективното право по чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите – теория и практика на ВКС

Въведение Предмет на изследване на настоящата статия е субективното право по чл. 19, ал. 3 ЗЗД като предпоставка за придобиване на вещни права. В настоящото изследване се акцентира върху изясняване...

кредитни-услуги

ДА ОСТАВИШ КРЕДИТОРА ДА ПРЕНОЩУВА В БЛАТОТО (или ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ДЯЛ В ООД)

ПРЕАМБЮЛ: След като с решение по т.д. 652/2010 год. на ІІ т.о, ВКС изпъди синдика от производствата по чл. 694 от ТЗ и трансформира фундамента на производството по несъстоятелност –...

Translate »