грамада
кредитни-услуги

ДА ОСТАВИШ КРЕДИТОРА ДА ПРЕНОЩУВА В БЛАТОТО (или ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ДЯЛ В ООД)

ПРЕАМБЮЛ: След като с решение по т.д. 652/2010 год. на ІІ т.о, ВКС изпъди синдика от производствата по чл. 694 от ТЗ и трансформира фундамента на производството по несъстоятелност –...

gramada-23-06-15-2

За приложимостта на чл. 40 ЗЗД при органното представителство

Увод. Според мотивите на Тълкувателно решение № 5 от 12.12.2016 г. по тълк. д. № 5/2014 г., ОСГТК на ВКС фактическият състав, пораждащ недействителността по чл. 40 ЗЗД, се състои...

ДА ОСТАВИШ КРЕДИТОРА ДА ПРЕНОЩУВА В БЛАТОТО (или ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ДЯЛ В ООД)

ПРЕАМБЮЛ: След като с решение по т.д. 652/2010 год. на ІІ т.о, ВКС изпъди синдика от производствата по чл. 694 от ТЗ и трансформира фундамента на производството по несъстоятелност –...

изпълнение

За някои проблеми на фактическия състав по чл. 40 ЗЗД

Увод. Разпоредбата на чл. 40 ЗЗД гласи, че „ако представителят и лицето, с което той договаря, се споразумеят във вреда на представлявания, договорът не произвежда действие за представлявания“. Като реакция...

гграмада - офшорна компани

ДОВЕРЕНОТО ЛИЦЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦ

Със закона за изменение и допълнение на Търговския закон(ТЗ) се създаде нова част пета, посветена на производството по стабилизация на търговец. Производството е съдебно, неправораздавателно и неизпълнително и има за...

ПРАВОТО НА ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ. 33, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА – ТЕОРЕТИЧЕН И ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

Въведение Предмет на изследване на настоящия труд е правото на изкупуване по чл. 33, ал. 2 ЗС като предпоставка за придобиване на вещни права. В настоящия труд се акцентира върху...

Translate »