грамада
art-248

Искът за менителнично неоснователно обогатяване в практиката на ВКС

Съгласно разпоредбата на чл. 534, ал. 1 ТЗ, когато приносителят на менителница, запис на заповед или чек изгуби исковете по тях поради давност или неизвършване на необходимите действия за запазване...

19-05-2015

Кауза при менителничните сделки?

1. Проблем Какво означава кауза на сделката? Елемент ли е тя от съдържанието на облигационното отношение? Самостоятелно основание ли е тя за нищожност на сделките? Има ли деление на договорите...

недобросъвестно владение

Особености на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане

І. Увод. Договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане не е уреден от действащото право, но намира широко приложение в гражданския оборот като способ за...

dokumenti-prestaplenie

ВПИСВАНИЯТА ПО ЧЛ. 171 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ

Постановка на въпроса. Прехвърлянето и залагането на вземането, което е обезпечено с ипотека, встъпването в такова вземане и налагането на запор върху него, както и подновяването и заместването в задължение,...

разпоредба-чл78-ал2-ЗС

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ОТНОСНО ДОПУСТИМОСТТА ДА СЕ НАЛАГА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА МЯРКА СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО РЕДА НА ЗОЗ

ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО РЕДА НА ЗОЗ НЕ ПОДЛЕЖИ НА СПИРАНЕ: Решение № 1084 от 25.07.2002 г. по гр. д. № 701/2002 г. на ВКС Обезпечителната мярка спиране на изпълнението върху търговското...

медицинска-помощ

СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПАТЕНТОВАНЕ КАТО ПРЕЧКА ПРЕД НАВЛИЗАНЕТО НА ГЕНЕРИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ ПАЗАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

I. Навлизане на оригинални и генерични лекарствени продукти на фармацевтичния пазар Особености на навлизането на пазара на оригинални лекарствени продукти Производителите на нови (първични, оригинални) лекарствени продукти получават патентна защита...

Translate »