грамада
sl5

За Павловия иск на цесионера

Увод. Прегледът на съдебната практика по чл. 135 ЗЗД сочи, че Павловият иск създава проблеми в правоприлагането. Част от тях бяха преодолени с т.1 от Тълкувателно решение № 5 от...

кредитни-услуги

ЗАЩИТА НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ КАТО ДЪРЖАТЕЛ НА ВЕЩТА ПО ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

Договорът за лизинг[1] има легална уредба в Търговския закон (ТЗ) на Република България (чл. 342 и сл. от ТЗ).  Съгласно чл. 1 ал. 1 т.15 от ТЗ лизингът винаги е...

недобросъвестно владение

Преглед на практиката на ВКС по приложението на чл. 240 ЗЗД

  Съгласно разпоредбата на чл. 240, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), с договора за заем заемодателят предава в собственост на заемателя пари или други заместими вещи,...

СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ДОКТРИНАТА ЗА „ПРОБИВАНЕ НА КОРПОРАТИВНИЯ ВОАЛ” И ДРУГИ КОНЦЕПЦИИ ЗА АНГАЖИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ НА ТРЕТИ ЛИЦА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА*

“Давам си сметка за думите си, като казвам, че, по мое мнение, дружеството с ограничена отговорност е най-великото откритие на модерните времена… Дори парният двигател и електричеството са по-маловажни от...

art-5.2.16

КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ УПРАВИТЕЛ НА ЧУЖДА РАБОТА БЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО? (ЧАСТ II)*

IV. Дееспособност. 1. Пълна дееспособност. Управителят на чужда работа трябва да бъде напълно дееспособен, когато извършва юридически актове било от свое, било от чуждо име в полза на господаря на...

art-5.2.16

КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ УПРАВИТЕЛ НА ЧУЖДА РАБОТА БЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО? (ЧАСТ I)*

 I. Въведение. Предварителни бележки. При воденето на чужда работа без възлагане по чл. 60 и сл. са налице най-малко две страни: „лицето, което е взело участие в работата, и лицето,...

Translate »