грамада
изпълнение

За някои проблеми на фактическия състав по чл. 40 ЗЗД

Увод. Разпоредбата на чл. 40 ЗЗД гласи, че „ако представителят и лицето, с което той договаря, се споразумеят във вреда на представлявания, договорът не произвежда действие за представлявания“. Като реакция...

гграмада - офшорна компани

ДОВЕРЕНОТО ЛИЦЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦ

Със закона за изменение и допълнение на Търговския закон(ТЗ) се създаде нова част пета, посветена на производството по стабилизация на търговец. Производството е съдебно, неправораздавателно и неизпълнително и има за...

ПРАВОТО НА ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ. 33, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА – ТЕОРЕТИЧЕН И ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

Въведение Предмет на изследване на настоящия труд е правото на изкупуване по чл. 33, ал. 2 ЗС като предпоставка за придобиване на вещни права. В настоящия труд се акцентира върху...

застрахователни

ПО НЯКОИ СПЕЦИФИКИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

Повод да се насоча към изследването на настоящия въпрос беше случай на колега-адвокат, който беше запитан от свой клиент дали при продажбата на всички  стоки, налични при дадено търговско дружество...

10-6-2016

Някои въпроси относно възможността на собственика да иска премахване на подобренията, извършени от владелец

Правилата за подобренията[1], извършвани от владелец в чужд имот, почиват на принципната забрана за неоснователно обогатяване[2], която е проведена последователно в нашето обективно гражданско право[3]. За разлика от необходимите разноски,...

art-23-06-2

Право на изкупуване – опит за икономически анализ

Въведение Икономическият анализ на правото е широко използван в правната наука метод за преценяване на качеството на дадена регулация или – ако по този начин думата придобива по-широк смисъл –...

Translate »