грамада
Срокът по чл. 147, ал. 1 ЗЗД в практиката на Върховния Касационен съд

Срокът по чл. 147, ал. 1 ЗЗД в практиката на Върховния Касационен съд

Увод Чрез изложените тези и аргументи в статията имам за своя основна цел да предложа тълкуване на разпоредбата на чл. 147, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД)...

art232

Безусловната банкова гаранция, твърдението за неоснователно усвояване на сумата по гаранцията и искът по чл. 59 ЗЗД

До приемането на Част Трета от Търговския закон ( „Търговски сделки“) в българското право регламентация на банковата гаранция почти отсъства[1]. Доколко тази законодателна празнота е успешно преодоляна с приетия през...

gramada-7-5-15

Приложимо ли е правилото на чл. 87, ал. 1 ЗЗД в хипотезата на чл. 262, ал. 2 ЗЗД? Преглед на две противоречиви решения на ВКС.

І. Вместо увод. Сключеният в границите на чл. 9 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) договор обвързва страните със силата на закон, съгласно чл. 20а, ал. 1 ЗЗД и...

21-5-2015

ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНИЯ ОТ ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЯ, ПРЕДАДЕНИ НА ЕДИН ОТ КОЛЕКТИВНО ОВЛАСТЕНИТЕ МУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНИЯ ОТ ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЯ, ПРЕДАДЕНИ НА ЕДИН ОТ КОЛЕКТИВНО ОВЛАСТЕНИТЕ МУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ* I. Въведение. 1. a. Представителството е предвидена и гарантирана от правната норма възможност правното действие на...

длъжника

Преглед на съдебната практика по приложението на чл. 147, ал. 1 ЗЗД

I. Увод. De lege lata правната уредба на договора за поръчителство се съдържа в разпоредбите на чл. 138 – чл. 148 ЗЗД[1]. Широкото приложение на това обезпечително средство в гражданския...

art-23-06-2

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПРЕВОЗВАЧ ЗА СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, ПРИЧИНЕНИ НА ПЪТНИК В ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ

1. Последните седмици бяха белязани от тежки автомобилни катастрофи, при които загинаха пътници в обществения автомобилен транспорт. Усилията на държавата правилно са насочени към тяхното предотвратяване и към въвеждане на...

Translate »