грамада
Pravoto

НЕПРОСТИМО Е, ДОРИ И ДА НЕ ЗНАЯТ

IT IS UNFORGIVABLE, EVEN IF THEY DO NOT KNOW   „Отче! Прости им, защото не знаят какво правят“ , Евангелие от Лука, 23:34 Всяко съдебно решение се постановява в името...

art8

ПРЕГЛЕД НА ДВЕ ПРОТИВОРЕЧИВИ РЕШЕНИЯ НА ВКС. НЯКОИ БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 3/2016 г. НА ОСГК НА ВКС

1. Решение № 902/27.12.2010 г., постановено по гр. д. № 1345/2010 г., I г.о. на ВКС. Производство по делото е образувано по реда на чл. 307, ал. 2 от Гражданско-процесуалния...

6-08-2015

ВЕЩНО ПРАВО – СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2017 Г.

Статията има за цел да постави акцент върху някои съдебни актове на ВКС в материята на вещното право. Тематичният подбор не претендира за изчерпателност. Той засяга само тези съдебни актове,...

кредитни-услуги

ЮРИСКОНСУЛТСКОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕТО В ПРАВНАТА УРЕДБА

Въведение: Настоящото изложение има за цел да маркира и може би обоснове различните подходи при определяне минималния размер на адвокатското възнаграждения и юрисконсултското такова, които практиката възприема След постановяване на...

art-2.02.2016

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС, РАЗГЛЕДАНИ В ТР НА ВКС ОТ 10.07.2017 Г. ПО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 3 ПО ОПИСА ЗА 2015 Г. НА ВКС, ОСГТК

Първият въпрос, по който до момента е съществувала противоречива съдебна практика на съдилищата, е досежно възможността да се извърши въвод във владение от съдебен изпълнител срещу трето лице, заварено в...

art-18-05-1

ВЕЩНО ПРАВО – СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2017 Г.

Статията има за цел да постави акцент върху някои съдебни актове на ВКС в материята на вещното право. Тематичният подбор не претендира за изчерпателност. Той засяга само тези съдебни актове,...

Translate »