грамада
21-5-2015

Анализ на съдебната практика на Търговската колегия на ВКС по въпроси относно развитието на материалното право (решения по дела, допуснати до касация през 2014 г.) Част І

Настоящото изложение цели да представи отговорите на въпроси, развиващи правото, дадени от търговската колегия на ВКС по делата, които са били допуснати до касация през 2014 г. Въпросите и техните...

силата на пресъдено нещо

Преобразуващите права като парични притезания в производството по несъстоятелност

Анонс: Предмет на анализ и критика са две решения на СГС – т.д.№769/2013 г и т.д. № 760 по описа за 2013 г. и едно на ВОС – т.д.№2103/2010 г....

Отговорността за вреди при нарушения на Закона за обществени поръчки

Настоящата статия използва едно противоречие в съдебната практика, за да постави на разглеждане въпроса за отговорността на възложителя за вреди, причинени в резултат на нарушения при провеждане и сключване на...

art-222-1

Откога започва да тече нова погасителна давност при перемпция на изпълнителното произвосдтво

Резюме В т. 10 на Тълкувателно дело № 2 от 2013 г. на ОСГТК на ВКС е поставен следният въпрос: „Откога започва да тече нова погасителна давност за вземането, когато...

Относно една незаконосъобразна практика по прилижението на ЧЛ.25 ЗЗД

Анонс: Сделка под условие при договор за изработка. Бъдещото несигурно събитие касае действието на договора и следва да  означава отключване и на двете  престации едновременно, в противен случай страната,  извършила...

art21

Оригинално становище на ВКС за наличието/липсата на акционерен деликат

Върховният касационен съд с решение 264 от 1.10.2014 г. по гр. д. 2531/2014 г. на Четвърто гр. о. се произнесе в производство по чл. 290 ГПК за първи път по...

Translate »