грамада
art-9-5-2016

СЪСТАВОМЕРНОСТ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 290, АЛ.1 ОТ НК НА СВИДЕТЕЛСКИТЕ ПОКАЗАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЧЛ. 587, АЛ.2 ГПК

Поводът да се спра на настоящата тема е необходимостта от изясняване на редица аспекти, свързани с това, кога даването на дадени свидетелски показания пред нотариуса като надлежен орган следва да...

По повод статиите „Големият бизнес трябва да изяде невръстния“ и „Вълци на фъндъци“.

До Грамада Относно: Автомивка Юлис Впечатлен съм, че груповото изнасилване се случва тъкмо на столичния булевард, носещ името на светлия символ на Българското Възраждане и бунтовен дух Тодор Каблешков! Иван...

gramada art232

Проблеми при диференцирането на основанията за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 6 и т. 11 от Кодекса на труда в практиката на Върховния касационен съд

  Problems in Differentiating the Grounds for Dismissal under Art. 328, para. 1, item 6 and item 11 of the Labour Code in the Practice of the Supreme Court of...

По някои въпроси за наказателноправната репресия за неизпълнение на парично задължение

След като прочетох заглавието на настоящата статия се почувствах странно. Защо ни е цялото изпълнително производство с всичките му институти, защо съществува длъжността на частните и държавни съдебни изпълнители при...

24-08-2015

Защо практиката на ВАС, че интелектуалната собственост “не касае делата за нелоялна конкуренция”, в частност тези за имитация по чл.35 от ЗЗК, е незаконосъобразна

Бих искал да започна настоящата статия с мотива, че както доктрината[1], така и съдебната практика в национален и международен аспект непротиворечиво застъпват виждането, че интелектуалната собственост като клон на правото...

art-29-01-16

Необходимо ли е наследникът да демонстрира спрямо останалите завладяването на имота в хипотеза, когато фактическата власт е предадена от наследодателя на един от наследниците му и до момента на смъртта на наследодателя не е изтекъл 10 годишният давностен срок? Преглед на противоречивата практика на ВКС.

I. Уводни бележки 1. Владение В чл. 68 от Закона за собствеността (ЗС) се съдържа следното определение на владението: „Владението е упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи...

Translate »