грамада
тълкувателни-решения

Дискусионни въпроси в изпълнителния процес [1]

  Във времена на широка икономическа криза и междуфирмена задлъжнялост в изключително големи размери, основният инструмент за събиране на дължимите вземания от кредиторите е провеждането на изпълнителен процес след осъждане...

art-27-06-2016

Съразмерността в принудителното изпълнение съгласно чл. 442а ГПК

1. Съразмерността като общ принцип 1.1. До изменението на ГПК от 2017 г., съразмерността не беше изрично нормативно регламентирана в определена законова разпоредба. Тя имаше теоретична обосновка и намираше опора...

06-02-2017

Действие на субсидиарността на actio de in rem verso при наличие на друг иск срещу лице, различно от обогатилия се

(бележки върху Решение № 156 от 07.11.2018 по гр. д. № 1223/2018 г. на Върховен касационен съд, 3-то гр. отделение) Според чл. 59, ал. 1 ЗЗД всеки, който се е...

изпълнение

За цедирането на вземане на части с цел облагодетелстване с присъдени разноски по множество дела

1. Въведение Повод да напиша настоящата статия ми даде една порочна практика, споделена ми от друг колега адвокат, която накратко се състои в следното: адвокат води делото на свой клиент...

изпълнение

Изпълнение върху заложено търговско предприятие чрез ЧСИ Ред за продажба на заложено търговско предприятие или отделни негови елементи [1]

По този ред търговското предприятие може да бъде продадено като съвкупност, като обособена част, или да бъде раздробено чрез продажба на отделни негови елементи. Когато пристъпването към изпълнение е вписано...

art-10-2-16

Изпълнение върху заложено търговско предприятие чрез частен съдебен изпълнител Мерки за предаване на заложеното имущество[1]

Залогът на търговско предприятие доби изключително широка популярност след приемането на Закона за особените залози и се превърна в един от най-предпочитаните способи, чрез които заложните кредитори гарантират удовлетворението на...

Translate »