грамада
art-11.05.2016

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА НЕДОПУСТИМОСТТА И ОБЕЗСИЛВАНЕТО НА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ

  Въведение В настоящата статия ще разгледам какво представлява недопустимостта на съдебното решение и кои са пороците, обуславящи извода за нейното наличие. Въпросът е не само теоретически, но и практически...

gramada art232

Противоречива съдебна практика относно тълкуването на регламентираното в чл. 176, т. 1 от ЗДДС основание за прекратяване на регистрация по ДДС.

Съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) прекратяването на регистрация (дерегистрация) по този закон е процедура, въз основа на която, след датата...

24-08-2015

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКАЗ НА СЪДИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

Уводни думи Към настоящия момент вписването се извършва съобразно нормите на ПВ. Действат принципите на персоналната система на вписване. За в бъдеще обаче това положение ще се промени. Вписването ще...

gramada-24-4-15

Съдебната практика по принудително изпълнение срещу неограничено отговорни съдружници в събирателно дружество

Спецификите на събирателното дружество, като вид юридическо лице, и  неограничената и солидарна отговорност, която е предвидена в закона спрямо съдружниците в него, породиха някои неясноти във връзка с насочването на...

28-07-2015

Процесуалната правоспособност като процесуална предпоставка в светлината на Тълкувателно дело № 1/2017 ОСГТК на ВКС

І. Въведение Тълкувателно дело № 1/2017 ОСГТК на ВКС е образувано с Разпореждане от 07.04.2017 г. на председателя на ВКС, като за тълкуване са поставени следните въпроси: Какъв е порокът...

такси

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ПРЕГЛЕДА НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ЧЛ. 50, АЛ.3 ГПК

Поводът да се спра на настоящия проблем е това, че много често упражняването на процесуалните права на страните по даден гражданскоправен спор е поставено в  определени времеви рамки. Точно с...

Translate »