грамада
изпълнение

За цедирането на вземане на части с цел облагодетелстване с присъдени разноски по множество дела

1. Въведение Повод да напиша настоящата статия ми даде една порочна практика, споделена ми от друг колега адвокат, която накратко се състои в следното: адвокат води делото на свой клиент...

изпълнение

Изпълнение върху заложено търговско предприятие чрез ЧСИ Ред за продажба на заложено търговско предприятие или отделни негови елементи [1]

По този ред търговското предприятие може да бъде продадено като съвкупност, като обособена част, или да бъде раздробено чрез продажба на отделни негови елементи. Когато пристъпването към изпълнение е вписано...

art-10-2-16

Изпълнение върху заложено търговско предприятие чрез частен съдебен изпълнител Мерки за предаване на заложеното имущество[1]

Залогът на търговско предприятие доби изключително широка популярност след приемането на Закона за особените залози и се превърна в един от най-предпочитаните способи, чрез които заложните кредитори гарантират удовлетворението на...

противоконституционност

По някои въпроси на правния интерес, повода за завеждане на дело и давността в светлината на мотивите към Определение № 95 от 22.02.2018 г. по ч. гр. д. № 510/2018 г. на ВКС, IV ГО (Част втора)

3.2. Решение по общия ред, с което се установява, че не е бил налице правен спор Ответникът може да оспори иска и в този случай производството ще се движи по...

art-29-01-16

КРАТКА БЕЛЕЖКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 415, АЛ. 1, Т. 2 ГПК

I. Същност на проблема С внесената промяна в разпоредбата на чл. 415, ал. 1 ГПК (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2017 г.) се установиха три случая, при които Съдът...

art-25-02-1

Може ли изпълнителното производство да бъде прекратено поради перемпция, ако между взискателя и длъжника е сключено споразумение, по което се извършва плащане директно на взискателя?

  По правило в гражданското право всяка страна изпълнява своите задължения доброволно, но не са малко и случаите, когато такова доброволно изпълнение липсва. Това е причината законодателят да предвиди механизми,...

Translate »