грамада
справедливостта

Несъразмерност при наложени възбрани по смисъла на чл. 442а ГПК

Със ЗИДГПК, обнародван в ДВ, бр.86/2017 беше приет чл. 442а ГПК, чрез който се създаде изрична законова уредба относно задължението на съдебния изпълнител да следи служебно, подобно на несеквестируемостта, за...

тълкуването

СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ОТМЯНАТА НА АРБИТРАЖНИ РЕШЕНИЯ СЛЕД РЕФОРМАТА ОТ 2017 Г.

В статията си бих искала да анализирам някои  постановени през последните две години, актуални решения и определения на Върховния касационен съд, които поставят важни процесуални  въпроси на арбитражното производство след...

art-246

Изменение на иска при периодични вземания

Висящият съдебен процес не прекъсва живота на материалното право и това е една от основните причини за съществуването на института на изменение на иска. Именно чрез изменението може да се...

тълкувателни-решения

Таксата на частните съдебни изпълнители за събрано вземане и мястото и в разпределението

Настоящата система на съдебно изпълнение в България е тип смесена /дуалистична/, тъй като в нея действат както държавни, така и частни съдебни изпълнители. Преди приемането на ЗЧСИ системата дълго време...

стабилизация

Вписване в регистър, противопоставимост и правна сигурност

1. Вписването е включването и съхраняването на информация за определен акт в единна централизирана и електронна система, управлявана от компетентен държавен орган, наречена регистър. У нас на вписване подлежат актове...

art-244

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ИСКАНИЯТА ЗА СМЕТКИ В ДЕЛБЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Въведение Разпоредбата на чл. 346 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) е извънредно лаконична: „В първото заседание след допускане на делбата сънаследниците могат да предявят искания за сметки помежду си, като...

Translate »