грамада
art-25-02-1

Може ли изпълнителното производство да бъде прекратено поради перемпция, ако между взискателя и длъжника е сключено споразумение, по което се извършва плащане директно на взискателя?

  По правило в гражданското право всяка страна изпълнява своите задължения доброволно, но не са малко и случаите, когато такова доброволно изпълнение липсва. Това е причината законодателят да предвиди механизми,...

биологичния-баща

§ 8 ПРЕКЪСВА ЛИ ЧАСТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО РЕДА НА ЗОЗ ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ ОТНОСНО ОБЕЗПЕЧЕНОТО ВЗЕМАНЕ? [1]

Поставеният в настоящата статия правен въпрос не е бил предмет на обсъждане в правната доктрина и съдебната практика. Това донякъде оставя впечатлението, че темата не е актуална и значима, но...

24-08-2015

Как практиката на ВАС по тълкуване и прилагане на АПК нарушава изискванията на чл. 13 от ЕКПЧ?

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) е подписана през 1950 г. и представлява международен договор за защита на човешките права и на основните свободи в...

биологичния-баща

По някои въпроси на правния интерес, повода за завеждане на дело и давността в светлината на мотивите към Определение № 95 от 22.02.2018 г. по ч. гр. д. № 510/2018 г. на ВКС, IV ГО (Част първа)

1. Въведение Повод да напиша настоящата статия ми дадоха мотивите към Определение № 95 от 22.02.2018 г. по ч. гр. д. № 510/2018 г. на ВКС, IV ГО, в което...

art-11.05.2016

За някои проблеми на пасивната легитимация при искове срещу превозвачи на пътници

В последните години исковете на пътници поради закъснения на превозно средство или телесно увреждане зачестяват, а и променят характера си. Все по-често пътническите превози се извършват международно или с използване...

31-08-2015

Частичните искове и разпиленият диалог между властите

На практика е възможно и често срещано да бъдат заведени няколко частични иска за едно и също вземане, като тогава представлява интерес как следва да процедира съдът, когато исковете са...

Translate »