грамада
21-5-2015

РЕШЕНИЕТО ПО РЕВАНДИКАЦИОННИЯТ ИСК В СВЕТЛИНАТА НА ЧЛ. 235, АЛ. 3 ГПК

Искът за собственост по чл. 108 ЗС представлява иск на невладеещия собственик срещу владеещия несобственик. Предмет на делото по този иск е правото на собственост на ищеца, като искът съдържа...

27-07-2015

ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – НЯКОИ ВЪПРОСИ И ОСОБЕНОСТИ

Някои въпроси на принудителното изпълнение върху земеделски имот, чийто собственик е оземлен по реда на чл. 20 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Enforcement actions levied against...

тълкувателни-решения

ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ НАЛИЧИЕ НА АРБИТРАЖНА КЛАУЗА

Резюме:  Относно сезирането на държавен съд със Заявление за издаване на Заповед за изпълнение в хипотезата, в която вземането произтича от документ, съдържащ арбитражна клауза. Regarding the filing in a...

art-250

Противоконституционност на касационното производство по ГПК

Въведение След поредицата статии, посветени на държавните такси, събирани от съдилищата, се насочвам към друга материя на гражданския процес, която отново се отнася до правото на правосъдие. В настоящата статия...

art-1.02.2016

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗЛАГАНЕТО НА НЕПОДЕЛЯЕМ ИМОТ – ЖИЛИЩЕ

Въведение Възлагането на неподеляем имот – жилище е един от възможните способи за извършване на съдебната делба и е предвиден в чл. 349 ГПК.[1] По отношение на производството за възлагане...

gramada-23-06-15

ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ВРЕДИТЕ, НАСТЪПИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НА НАРУШАВАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС

ЧАСТ ВТОРА Установяване на задължението за обезщетяване на вредите, настъпили вследствие на нарушение правото на ЕС в практиката на СЕС Принципът на отговорността на държавата за вреди, настъпили вследствие нарушението...

Translate »