грамада
dokumenti-prestaplenie

Последици от откритото производство по стабилизация на търговец спрямо изпълнението върху имуществото му по реда на ГПК и ЗОЗ[1]

Резюме: С измененията в Търговския закон, обнародвани в ДВ, бр. №105 от 30.12.2016г., беше въведено производството по стабилизация на търговец. Чрез него законодателят се стреми да позволи на търговци, които...

справедливостта

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ, КАСАЕЩИ ИСКА ПО ЧЛ. 537, АЛ.3 ГПК

Въпреки че напоследък длъжността на прокурора е предмет на дебат и обсъждане от сутрешния блок до вечерните предавания на реалити формати по телевизията, в настоящите редове ми се ще да...

dokumenti-prestaplenie

Очевидната неправилност на касационното обжалване по ГПК.

Със ЗИДГПК, обнародван в ДВ бр. 86 от 27.10.2017г., бяха направени последните значителни изменения в ГПК. На пръв поглед, измененията в касационното производство са малко на брой, въпреки това –...

gramada art232

Преглед на съдебната практика по приложението на чл. 485, ал.2 ГПК /нов/ спрямо заварените публични продажби

С приемането на ЗИДГПК, обнародван в бр.86/2017г на ДВ, бяха извършени съществени изменения в разпоредбата на чл. 485 ГПК, като едно от тях е, че при определяне на стойността на...

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В КАРТЕЛ

Забраната за участие в картели е въведена както на ниво Европейски съюз, така и на национално ниво. Чл.101 от Договора за функциониране на ЕС забранява всички картелни споразумения, които засягат...

art-25-02-1

Действия на съдебния изпълнител при някои специфични хипотези в изпълнителния процес1

Предмет на разглеждане в настоящата статия са действията, които съдебният изпълнител трябва да предприеме, в следните два случая: При подадено искане за конституиране на взискател на основание извършено прехвърляне на...

Translate »