грамада
силата на пресъдено нещо

Преглед на становищата относно крайния момент, в който съделител може да упражни правото си по чл. 505, ал.2 ГПК

Законодателят е уредил преимуществено право на изкупуване за съделителите, чиито имот е изнесен на публична продан поради неговата неподеляемост, в производството по съдебна делба – чл. 354, ал.1 във връзка...

По някои въпроси касаещи забраните по чл. 9, ал. 6 от Закона за хазарта в светлината на решение № 3849 от 07.06.2016г. на АССГ

Когато става въпрос за хазартната дейност, благодарение може би на медиите, на дневен ред излизат игралните казина, онлайн залаганията и лотарийните билети. На практика тези най-масови форми на организиране на...

21-5-2015

РЕШЕНИЕТО ПО РЕВАНДИКАЦИОННИЯТ ИСК В СВЕТЛИНАТА НА ЧЛ. 235, АЛ. 3 ГПК

Искът за собственост по чл. 108 ЗС представлява иск на невладеещия собственик срещу владеещия несобственик. Предмет на делото по този иск е правото на собственост на ищеца, като искът съдържа...

27-07-2015

ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – НЯКОИ ВЪПРОСИ И ОСОБЕНОСТИ

Някои въпроси на принудителното изпълнение върху земеделски имот, чийто собственик е оземлен по реда на чл. 20 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Enforcement actions levied against...

тълкувателни-решения

ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ НАЛИЧИЕ НА АРБИТРАЖНА КЛАУЗА

Резюме:  Относно сезирането на държавен съд със Заявление за издаване на Заповед за изпълнение в хипотезата, в която вземането произтича от документ, съдържащ арбитражна клауза. Regarding the filing in a...

art-250

Противоконституционност на касационното производство по ГПК

Въведение След поредицата статии, посветени на държавните такси, събирани от съдилищата, се насочвам към друга материя на гражданския процес, която отново се отнася до правото на правосъдие. В настоящата статия...

Translate »