грамада
стабилизация

Вписване в регистър, противопоставимост и правна сигурност

1. Вписването е включването и съхраняването на информация за определен акт в единна централизирана и електронна система, управлявана от компетентен държавен орган, наречена регистър. У нас на вписване подлежат актове...

art-244

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ИСКАНИЯТА ЗА СМЕТКИ В ДЕЛБЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Въведение Разпоредбата на чл. 346 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) е извънредно лаконична: „В първото заседание след допускане на делбата сънаследниците могат да предявят искания за сметки помежду си, като...

ПРИЛОЖИМИ ЛИ СА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 78, АЛ. 3 И АЛ. 5 ГПК В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО? ПРЕГЛЕД НА ПРОТИВОРЕЧИВАТА ПРАКТИКА НА ВКС

Наказателно – процесуалният кодекс /НПК/ урежда въпросите за отговорността за разноски в наказателното производство в разпоредбите на чл. 187 – чл. 190 НПК. Съдът се произнася по разноските с присъдата...

ГРАНИЧНИ СЛУЧАИ В ПРАВОТО: СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СУБРОГАЦИЯ И РЕГРЕС

Както в повечето случаи, в една толкова силно формализирана област на знанието, каквото представлява правото, смесването и припокриването на границите е често явление. То се дължи не на последно място...

17-08-2015

СПИРАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

1. ВЪВЕДЕНИЕ Спирането в гражданския процес има за цел да обезпечи постановяването на законосъобразен съдебен акт, в случай, че са възникнали обстоятелства, които се явяват пречка пред развитието на процеса....

договори-за-кредит

Може ли издаденото постановление за възлагане на недвижим имот да влезе в сила при спиране на изпълнението ?

Една от най-ефективните мерки, които длъжникът може да предприеме, за да защити имуществото си от принудителното изпълнение е обезпечителната мярка спиране на изпълнението. Чрез нея се суспендира временно активността на...

Translate »