грамада
справедливостта

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ, КАСАЕЩИ ИСКА ПО ЧЛ. 537, АЛ.3 ГПК

Въпреки че напоследък длъжността на прокурора е предмет на дебат и обсъждане от сутрешния блок до вечерните предавания на реалити формати по телевизията, в настоящите редове ми се ще да...

dokumenti-prestaplenie

Очевидната неправилност на касационното обжалване по ГПК.

Със ЗИДГПК, обнародван в ДВ бр. 86 от 27.10.2017г., бяха направени последните значителни изменения в ГПК. На пръв поглед, измененията в касационното производство са малко на брой, въпреки това –...

gramada art232

Преглед на съдебната практика по приложението на чл. 485, ал.2 ГПК /нов/ спрямо заварените публични продажби

С приемането на ЗИДГПК, обнародван в бр.86/2017г на ДВ, бяха извършени съществени изменения в разпоредбата на чл. 485 ГПК, като едно от тях е, че при определяне на стойността на...

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В КАРТЕЛ

Забраната за участие в картели е въведена както на ниво Европейски съюз, така и на национално ниво. Чл.101 от Договора за функциониране на ЕС забранява всички картелни споразумения, които засягат...

art-25-02-1

Действия на съдебния изпълнител при някои специфични хипотези в изпълнителния процес1

Предмет на разглеждане в настоящата статия са действията, които съдебният изпълнител трябва да предприеме, в следните два случая: При подадено искане за конституиране на взискател на основание извършено прехвърляне на...

РАЗГРАНИЧИТЕЛНИ КРИТЕРИИ МЕЖДУ ДАНЪЧНИТЕ НАРУШЕНИЯ И ДАНЪЧНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

По въпросите за конкуренцията, припокриването и алтернативността между наказателната и административно-наказателната отговорност е изписано много, както в теорията, така и в съдебната практика. Следва все пак да се има предвид,...

Translate »