грамада

ГРАНИЧНИ СЛУЧАИ В ПРАВОТО: СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СУБРОГАЦИЯ И РЕГРЕС

Както в повечето случаи, в една толкова силно формализирана област на знанието, каквото представлява правото, смесването и припокриването на границите е често явление. То се дължи не на последно място...

17-08-2015

СПИРАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

1. ВЪВЕДЕНИЕ Спирането в гражданския процес има за цел да обезпечи постановяването на законосъобразен съдебен акт, в случай, че са възникнали обстоятелства, които се явяват пречка пред развитието на процеса....

договори-за-кредит

Може ли издаденото постановление за възлагане на недвижим имот да влезе в сила при спиране на изпълнението ?

Една от най-ефективните мерки, които длъжникът може да предприеме, за да защити имуществото си от принудителното изпълнение е обезпечителната мярка спиране на изпълнението. Чрез нея се суспендира временно активността на...

тълкувателни-решения

Дискусионни въпроси в изпълнителния процес [1]

  Във времена на широка икономическа криза и междуфирмена задлъжнялост в изключително големи размери, основният инструмент за събиране на дължимите вземания от кредиторите е провеждането на изпълнителен процес след осъждане...

art-27-06-2016

Съразмерността в принудителното изпълнение съгласно чл. 442а ГПК

1. Съразмерността като общ принцип 1.1. До изменението на ГПК от 2017 г., съразмерността не беше изрично нормативно регламентирана в определена законова разпоредба. Тя имаше теоретична обосновка и намираше опора...

06-02-2017

Действие на субсидиарността на actio de in rem verso при наличие на друг иск срещу лице, различно от обогатилия се

(бележки върху Решение № 156 от 07.11.2018 по гр. д. № 1223/2018 г. на Върховен касационен съд, 3-то гр. отделение) Според чл. 59, ал. 1 ЗЗД всеки, който се е...

Translate »