грамада

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В КАРТЕЛ

Забраната за участие в картели е въведена както на ниво Европейски съюз, така и на национално ниво. Чл.101 от Договора за функциониране на ЕС забранява всички картелни споразумения, които засягат...

art-25-02-1

Действия на съдебния изпълнител при някои специфични хипотези в изпълнителния процес1

Предмет на разглеждане в настоящата статия са действията, които съдебният изпълнител трябва да предприеме, в следните два случая: При подадено искане за конституиране на взискател на основание извършено прехвърляне на...

РАЗГРАНИЧИТЕЛНИ КРИТЕРИИ МЕЖДУ ДАНЪЧНИТЕ НАРУШЕНИЯ И ДАНЪЧНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

По въпросите за конкуренцията, припокриването и алтернативността между наказателната и административно-наказателната отговорност е изписано много, както в теорията, така и в съдебната практика. Следва все пак да се има предвид,...

изпълнение

Доказателствена тежест и доказване при оспорване на саморъчно завещание*

1. Въведение Предмет на следващото изложение е проблемът за това на кого трябва да бъде възложена доказателствената тежест при оспорването автентичността на саморъчно (олографно) завещание. Въпросът има важно практическо значение,...

art-29-01-16

Основание ли е спирането на изпълнението за неизвършване на действия по разпределение в изпълнителния процес?

                  Настоящият коментар е вдъхновен от постановени съдебни актове на Бургаски окръжен съд – Решение I-874 от 31.10.2017г. по гр.д. № 1478/2017 и Решение I-906 от 07.11.2017...

FlyingPigs

Длъжникът има право на разноски в изпълнителното производство

Законът, правната доктрина и съдебната практика приемат, че в изпълнителното производство всички разноски, сторени по изпълнението се възлагат на длъжника. Под разноски в изпълнителния процес следва да се разбират таксата...

Translate »