грамада
такси

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ПРЕГЛЕДА НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ЧЛ. 50, АЛ.3 ГПК

Поводът да се спра на настоящия проблем е това, че много често упражняването на процесуалните права на страните по даден гражданскоправен спор е поставено в  определени времеви рамки. Точно с...

art-18-03

СПОРНАТА СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ Производствата по спорна съдебна администрация нямат изрична уредба в Гражданския процесуален кодекс. Те имат сходства както с исковия процес, така и с безспорната съдебна администрация (охранителните производства), но имат...

art-27-06-2016

ЗАЩИТАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗАПОВЕДНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Предмет на настоящето изследване са същностните характеристики на правото на Европейския съюз и  практиката на Съда на Европейския съюз  по отношение на потребителската защита, регламентирана в Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните...

21-07-2015

Последици от прекратяването на изпълнителното производство в хипотезата на чл. 433, ал.1, т.3 ГПК, спрямо присъединените взискатели

Една от хипотезите, при които изпълнителното производство подлежи на прекратяване, е при обезсилване на изпълнителния титул[1]. Не са налице неясноти относно последиците от прекратяването за взискателя, в чиято полза изпълнителния...

силата на пресъдено нещо

Преглед на становищата относно крайния момент, в който съделител може да упражни правото си по чл. 505, ал.2 ГПК

Законодателят е уредил преимуществено право на изкупуване за съделителите, чиито имот е изнесен на публична продан поради неговата неподеляемост, в производството по съдебна делба – чл. 354, ал.1 във връзка...

art18

По някои въпроси касаещи забраните по чл. 9, ал. 6 от Закона за хазарта в светлината на решение № 3849 от 07.06.2016г. на АССГ

Когато става въпрос за хазартната дейност, благодарение може би на медиите, на дневен ред излизат игралните казина, онлайн залаганията и лотарийните билети. На практика тези най-масови форми на организиране на...

Translate »