грамада
гражданска имуществена санкция

Wrongful enrichment? (бележки върху българското право)

ЧАСТ II И макар у нас институтът на restitution for wrongs да не е познат, то още в доктрината, създадена при действието на ЗЗД (отм.), някои автори застават на позицията,...

гражданска имуществена санкция

Wrongful enrichment ? (някои сравнителноправни бележки)

ЧАСТ I Институтът  на “restitution for wrongs” е развит в common law и е непознат на романо-германската правна система. Специфичното е, че за common law реституционната претенция е по правило...

кредитни-услуги

‘USE VALUE’ OF MONEY (или по въпроса за обезщетяване на лишения от възможността да ползва „свои пари“)

Последната част от фрагмента D.12.1.32[1], в която се казва „sed quia pecunia mea ad te pervenit, eam mihi a te reddi bonum et aequum est“, ни дава ясно да разберем,...

Общият иск за неоснователно обогатяване в някои смесени юрисдикции

  (бележки върху правото на Южна Африка и Шотландия) Въпреки че понятието смесени правни системи[1] (смесени юрисдикции[2]) напоследък придоби особена популярност в редица съвременни[3] изследвания[4] и особено в материята на...

Неоснователно обогатяване по чл. 59 ЗЗД в юриспруденцията на ВКС (преглед на съдебната практика)

Порочно или не, неоснователното обогатяване винаги бива асоциирано с идеите за справедливост [1], а самата концепцията за естествената справедливост се сочи като основа на неоснователното обогатяване, позната още на римското...

06-02-2017

Действие на субсидиарността на actio de in rem verso при наличие на друг иск срещу лице, различно от обогатилия се

(бележки върху Решение № 156 от 07.11.2018 по гр. д. № 1223/2018 г. на Върховен касационен съд, 3-то гр. отделение) Според чл. 59, ал. 1 ЗЗД всеки, който се е...

Translate »