грамада
юрисконсултски възнаграждения

ЕДНООБРАЗНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ГАРАНЦИИТЕ ПЛАТИМИ ПРИ ПОИСКВАНЕ (ЕПГПП) И БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Постановка на проблема В Търговския закон[1] (ТЗ) гаранцията е уредена като абсолютна търговска сделка. В нашето право тя е и банкова сделка[2]. Разпоредбата на чл. 442 ТЗ не може да...

gramada-4-5-15

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД, СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ. ФОНД ЗА НЕЗАСТРАХОВАНИ МПС

I. Автомобилният транспорт, независимо дали се извършва от търговци – професионалисти или от граждани за задоволяване на лични нужди, е дейност, която носи особено висок риск от настъпване на произшествия,...

бащите на правото

ЗА CODEX RATIONES, CODEX (RATIO) ACCEPTI ET EXPENSI И RECEPTUM ARGENTARII

Настоящото изложение има за цел да проследи правната уредба на записванията, които са правели римските граждани и римските банкери, за да осчетоводяват платежните си операции. Имало ли е влияние на...

Banks

ЗА ЗАПОРА ВЪРХУ ВЗЕМАНИЯ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА, ПРАКТИКАТА НА ВКС И ПРАВОТО НА ЕС

В настоящето изложение се анализират правните институти на разплащателна сметка, вземанията по тази сметка и запорът върху тях. Те са коментирани в сравнително правен аспект, включително и от гледна точка...

СК-медицинска-помощ

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПЛАТЕЖНА СМЕТКА

I. Обща характеристика С едно от последните изменения на Закона за платежните услуги и платежните системи[1] (ЗПУСП), беше уредена възможността за прехвърляне на платежна сметка[2]. То бе наложено поради транспонирането...

кредитни-услуги

ПЛАТЕЖНИТЕ ОПЕРАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОТО И РИМСКОТО ПРАВО

Настоящето изложение има за цел да проследи правната уредба на платежните операции. Тази цел следва да се постигне с анализ на правото на ЕС и на римското право. В заключението...

Translate »