грамада

Някои проблеми, възникващи при промяна на правото на собственост върху застрахования обект при сключен от предишния собственик договор за имуществена застраховка

  Застраховането като дейност придобива все по-голямо значение в обществения живот на страната. Вследствие на това, голямо развитие и промени претърпява и законодателството в областта на застраховането, което пък от...

ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЛИ СА ДОГОВОРИТЕ ЗА РЕФИНАНСИРАНЕ НА КРЕДИТИ, ОСТОЙНОСТЕНИ В ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНКОВЕ?

С настоящото изложение правя правен анализ на договорите  за рефинансиране на кредити, деноминирани в швейцарски франкове. В него излагам своите съображения, че такива новационни договори са изначално недействителни и не...

28-05-2015

Възраженията, които застрахователят може да прави на третото увредено лице при задължителната застраховка „гражданска отговорност” на автомобилистите

1.Принципът, който европейското застрахователно право възприе и който се въведе и в националните законодателства на държавите – членки на Европейския съюз е, че не всички възражения, които по принцип произтичат...

кредитни-услуги

ЗА БАНКОВИТЕ ПОНЯТИЯ „ВЛОГ“, „ДЕПОЗИТ“ И „СМЕТКА“

В ежедневието понятията „влог“ и „депозит“ понякога се употребяват като взаимно заменяеми. Под „влог“ се разбира сума, внесена в банков институт или спестовен влог[1]. Подобна е и разбирането за депозита...

Banks

ПРАВНА УРЕДБА НА ЕСКРОУ СМЕТКАТА

I. Escrow, escrow account и escrow agreement в правото на САЩ и ЕС Терминът произлиза от френската дума escroe, която означава свитък или част от документ[1]. Счита се, че в...

кредитни-услуги

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА „ФРАНКО-БЪЛГАРСКАТА БАНКА“

Статията има за цел да изследва национализацията от 1947 г. на „Франко-Българската Банка“ АД. Тази национализация представлява интерес, защото е изключение от начина, по който са национализирани всички останали банки...

Translate »