грамада
стабилизация

За понятието ползвател на застрахователни услуги

Въведение. С Кодекса за застраховането[1] се въведе понятието „ползвател на застрахователни услуги“. Последното е от значение, доколкото тълкуването му в един или друг смисъл обуславя различни изводи от гледна точка...

art-23-06-2

ЗАСТРАХОВКАТА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ”, В ЧАСТНОСТ ЗАСТРАХОВКАТА НА ОТГОВОРНОСТТА НА ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКИ ПРОФЕСИИ

Терминът «професионална отговорност» не е нов в нашето правно пространство. Основното му приложно поле е застраховането.

НОРМОЕКЗИТ (Сбогом на правото, правата и задълженията)

Ако не разполагате с парите си поради банкрута на Вашата банка и банката е КТБ, явно не са спазени достиженията на европейското право и финансова алхимия. Европа смята за Вас,...

ПРИЛОЖИМОСТ НА ТЪЛКУВАТЕЛНИТЕ РАЗЯСНЕНИЯ, ДАДЕНИ В ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1/23.12.2015 Г. НА ВКС ПО Т. Д. № 1/2014 Г., ОСТК, ПРИ ДЕЙСТВИЕТО НА КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО (ОБН., ДВ, БР. 102 ОТ 29.12.2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

С Тълкувателно решение № 1/23.12.2015 г. на ВКС по т. д. № 1/2014 г., ОСТК се уеднакви съдебната практика по значими за правоприлагането спорни правни въпроси, възникнали при действието на...

изпълнение

ДЕЛАТА HERSTATT И BRITISH EAGLE И ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Делото по случая Bankhaus I.D. Herstatt K.G.a.A от 1974-1975 г. и делото British Eagle International Air Lines Ltd v Cie Nationale Air France (British Eagle) поставят началото на изменения в законодателствата на редица държави, а в последствие и оказват влияние и върху правото на ЕС.

силата на пресъдено нещо

СЪДЕБНА ЗАЩИТА ПРИ НАСТЪПИЛ РИСК ПО ДОГОВОР ЗА ЗАСТРАХОВКА С ПРЕДМЕТ НЕИМУЩЕСТВЕНО БЛАГО НА ДЛЪЖНИКА ПО ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ

За да бъде обезпечен рискът от неизпълнение на породено парично задължение по договори за банков кредит, банките сключват (обичайно за сметка на длъжника) или поставят изискване длъжникът да сключи в...

Translate »