грамада
28-05-2015

Възраженията, които застрахователят може да прави на третото увредено лице при задължителната застраховка „гражданска отговорност” на автомобилистите

1.Принципът, който европейското застрахователно право възприе и който се въведе и в националните законодателства на държавите – членки на Европейския съюз е, че не всички възражения, които по принцип произтичат...

кредитни-услуги

ЗА БАНКОВИТЕ ПОНЯТИЯ „ВЛОГ“, „ДЕПОЗИТ“ И „СМЕТКА“

В ежедневието понятията „влог“ и „депозит“ понякога се употребяват като взаимно заменяеми. Под „влог“ се разбира сума, внесена в банков институт или спестовен влог[1]. Подобна е и разбирането за депозита...

Banks

ПРАВНА УРЕДБА НА ЕСКРОУ СМЕТКАТА

I. Escrow, escrow account и escrow agreement в правото на САЩ и ЕС Терминът произлиза от френската дума escroe, която означава свитък или част от документ[1]. Счита се, че в...

кредитни-услуги

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА „ФРАНКО-БЪЛГАРСКАТА БАНКА“

Статията има за цел да изследва национализацията от 1947 г. на „Франко-Българската Банка“ АД. Тази национализация представлява интерес, защото е изключение от начина, по който са национализирани всички останали банки...

справедливостта

ЕДНО РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОТНАСЯЩО СЕ ДО ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ, КОЕТО ПРЕДИЗВИКА ДИСКУСИИ В ПРАКТИКАТА И СЪМНЕНИЕ ЗА ПРАВИЛНОСТ В ТЕОРИЯТА

1.През последните няколко дни редица електронни сайтове информираха читателите си за решение на Съда на ЕС (СЕС) по дело С 80/2017 г., постановено на 4.09.2018 г.[1] Още преди да бъде...

28-05-2015

Заобикалянето на закона като основание за нищожност на задължителната застраховка „гражданска отговорност” на автомобилистите (по повод образуването на тълкувателно дело 1 от 2018 г. по описа на ВКС – Търговска колегия)

1.С разпореждане от 28.02.2018 г. Председателят на Върховния касационен съд образува т.д. 1/2018 г. по описа на ВКС – Търговска колегия за приемане на тълкувателно решение по долупосочените въпроси, по...

Translate »