грамада
art-27-06-2016

ТЕЖЕСТТА В ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО – ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ НЯКОИ СХОДНИ ФИГУРИ

КЛАУЗА ЗА МОДУС И ЗА УСЛОВИЕ Също както условието и срока, тежестта, както вече беше посочено, преобладаващо се определя като част от случайното съдържание на правните сделки. За разлика от...

21-5-2015

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ КЛАУЗА ЗА ТЕЖЕСТ. ПОНЯТИЕ И ПРАВНА СЪЩНОСТ НА ТЕЖЕСТТА

Волеизявлението е модифицирано, обусловено, когато неговото действие не се поражда пряко и непосредствено, а възникването, изменението или прекратяването му е поставено в зависимост от настъпването или ненастъпването на някакво друго...

Съдържание създадено от потребители в интернет – общи положения от гледна точка на авторското право.

„…Аз съм купидон, дон, дон, дон, дон, дон всички съм улучила със headshot…“ текст на песен PHOTOSHOP, Тита „….Аз съм на кашон, он, он, он, он, он, пея и си...

такси

ЗАКОННИ СРОКОВЕ И СРОКОВЕ ПО МИЛОСТ (DELAIS DE GRACE) В МАТЕРИАЛНОТО ПРАВО

Към видовете срокове според начина им на определяне, в литературата се отнася като подвид и делението им на законни и срокове по милост (delais de grace)[1]. Според някои автори делението...

art-251

ИЗРИЧНО И МЪЛЧАЛИВО ОПРЕДЕЛЕНИ СРОКОВЕ В ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО. СРОКОВЕ В ПОЛЗА НА ДЛЪЖНИКА, В ПОЛЗА НА КРЕДИТОРА, И НА КРЕДИТОРА И НА ДЛЪЖНИКА

ИЗРИЧНО И МЪЛЧАЛИВО ОПРЕДЕЛЕНИ СРОКОВЕ Като самостоятелно подразделение на класификацията на видовете срокове според тяхната определеност, освен делението на известни и неизвестни, се сочи от някои автори[1] и друго деление:...

представителната-власт

СРОК И СРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСКО ПРАВО. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ

ПОНЯТИЕ ЗА СРОК И СРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ Срокът е един от най-често прилаганите модалитети на сделката в българското гражданско право. Поради което е оправдано засиленото внимание към него както в теорията,...

Translate »