грамада

ВПИСВАНЕ НА АПОРТ НА ВЕЩНО ПРАВО ВЪРХУ ИМОТ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

При търговските дружества вписването в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ има значение за момента на прехвърлянето на вещни права, когато вносителят е действителният носител на вещното право – арг....

06-02-2017

Унищожаемостта на завещателно разпореждане като предпоставка за наследяване по закон на вещно право върху недвижим имот

Въведение Предмет на изследване на настоящата статия представлява унищожаемостта на завещателно разпореждане като предпоставка за наследяване по закон на вещно право върху недвижим имот. В настоящото изложение е направен опит...

art-13-07-2016

ЦЕСИЯТА И ПОТРЕБИТЕЛЯТ – ДЛЪЖНИК

1.В годините след прехода от централизирана и планова към пазарна икономика един малко използвани до края на 80-те години на миналия век институт – институтът на промяната на кредитора, наречен...

Някои съждения относно правния характер на договора за превоз

Договор за изработка с елементи на договор за влог Договорът за превоз е специфичен подвид на договора за изработка, с изразени елементи на полагане на грижата на добрия търговец. Критерият...

СК-медицинска-помощ

ВЪПРОСИ ОТНОСНО ВПИСВАНИЯТА И ПРЕДМЕТА НА АПОРТА НА ВЕЩНО ПРАВО ВЪРХУ ИМОТ В ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

  Увод Един от най-важните въпроси от практическа гледна точка при изършване на апорт на вещно право върху имот е кои вещни права могат да са годен предмет на апорт...

art232

Корпоративна социална отговорност

1.Корпоративната социална отговорност е една от най-актуалните теми в правото и икономиката. Тя се свежда предимно до това, всички търговци и социални образувания, които извършват дейност, която влиза в съприкосновение...

Translate »