грамада
art-13-07-2016

ЦЕСИЯТА И ПОТРЕБИТЕЛЯТ – ДЛЪЖНИК

1.В годините след прехода от централизирана и планова към пазарна икономика един малко използвани до края на 80-те години на миналия век институт – институтът на промяната на кредитора, наречен...

Някои съждения относно правния характер на договора за превоз

Договор за изработка с елементи на договор за влог Договорът за превоз е специфичен подвид на договора за изработка, с изразени елементи на полагане на грижата на добрия търговец. Критерият...

СК-медицинска-помощ

ВЪПРОСИ ОТНОСНО ВПИСВАНИЯТА И ПРЕДМЕТА НА АПОРТА НА ВЕЩНО ПРАВО ВЪРХУ ИМОТ В ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

  Увод Един от най-важните въпроси от практическа гледна точка при изършване на апорт на вещно право върху имот е кои вещни права могат да са годен предмет на апорт...

art232

Корпоративна социална отговорност

1.Корпоративната социална отговорност е една от най-актуалните теми в правото и икономиката. Тя се свежда предимно до това, всички търговци и социални образувания, които извършват дейност, която влиза в съприкосновение...

19-05-2015

ВЪПРОСИ НА НЕВЪЗМОЖНИЯ ПРЕДМЕТ ПО ЧЛ. 26, АЛ. 2 ЗЗД

  Изискването за да е валиден един договор, той да има „единъ определенъ предметъ“, е познато на повечето законодателства от романския правен кръг. То е предвидено както в отменения ЗЗД,...

24-08-2015

По някои въпроси на Закона за адвокатурата: конституционосъобразност

  (Част трета)   Сравнителноправно изследване В настоящата част от изложението ще се спра на разрешенията по отношение на засегнатите от мен проблеми в две други държави като първо ще...

Translate »