грамада
art-27-06-2016

ВОДЕНЕ НА ЧУЖДА РАБОТА БЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ В ПРАКТИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА (1893-2015)

Съчинението предлага кратък преглед на съдебната практика по въпросите на воденето (управлението) на чужда работа без възлагане (пълномощие, натоварване) (negotiorum gestio) по чл. 60-62 от Закона за задълженията и договорите...

Banks

Договорът за тайм шеринг

(разпределено във времето ползване на собственост) – отново актуален 1. Въведение Договорът за разпределено във времето ползване на вещ известен още и с термина „тайм шеринг” (time sharing) е сравнително...

gramada-15-5-15

АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА НА ВКС ПО ПРОЦЕСУАЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ДОКАЗВАНЕТО НА ИЗВЪРШЕНА ЗЛОУПОТРЕБА ОТ СТРАНА НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Настоящото изследване има за цел да анализира и обобщи съдебната практика, постановена от Върховния касационен съд, по процесуалноправни въпроси при въведен от работника или служителя довод за извършена злоупотреба от...

art-25-02-1

ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ СЛЕД ВПИСВАНЕ НА ИСКОВИ МОЛБИ И ПОСТАНОВЕНИТЕ ПО ТЯХ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ

Част втора 5. Искови молби по чл. 87, ал. 3 ЗЗД Исковата молба по чл. 87, ал. 3 ЗЗД подлежи на вписване в книгите за вписване по ПВ на основание...

art-247

ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ СЛЕД ВПИСВАНЕ НА ИСКОВИ МОЛБИ И ПОСТАНОВЕНИТЕ ПО ТЯХ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ

Част първа 1. Постановка на въпроса При спор относно вещни права върху недвижими имоти, този спор може да бъде разрешен по съдебен ред. В този случай се подава искова молба...

art-251

Достъп на компетентните органи на трета държава до данни, които се съхраняват на територията на Европейския съюз – съответствие с разпоредбите за защита на личните данни на европейско равнище (делото „Microsoft (Ireland) пред Върховния съд на САЩ”)

Личните данни, които се обработват от доставчик на комуникационни услуги с оглед предоставянето на подобна услуга на европейските потребители и които се съхраняват на сървъри на територията на Европейския съюз,...

Translate »