грамада
OOD

Преглед на практиката на ВКС относно поставянето под запрещение

I.Уводни бележки Поставянето под запрещение е регламентирано в чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Закона за лицата и семейството (ЗЛС). Съгласно чл. 5, ал. 1 ЗЛС непълнолетните и...

Danni

(Де)криптирането в наказателния процес

Предизвикателството „криптиране“ Употребата на криптиращите технологии като част от комуникационния модел в световен мащаб е свързан непосредствено с неприкосновеността на личния живот, с упражняването на основните права на личността, с...

art-250

ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА ОТНОСНО ПРИДОБИВНАТА ДАВНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ОБРАТНАТА СИЛА НА ЗАКОНА

През 1996г. в България бяха приети и обнародвани Закона за държавната собственост (ЗДС) и Закона за общинската собственост (ЗОС), които създадоха нормативна уредба на правния режим на обектите на държавната...

такси

Отговорност за вреди, причинени на подалия сигнал срещу корупция и конфликт на интереси

1. В Глава седма от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,  обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. и доп., бр. 20 от...

ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННА ЛИ Е РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.280, АЛ.2 ГПК В ЧАСТТА Й, КОЯТО ПРЕДВИЖДА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ ПРИ ОЧЕВИДНА НЕПРАВИЛНОСТ НА ОБЖАЛВАНОТО ВЪЗЗИВНО РЕШЕНИЕ?

/По повод искането на състав на ВКС по чл.149, ал.1, т.2 от Конституцията за обявяването й за противоконституционна/ С определение №172/24.04.2018 г. по ч. гр.д.№1371/2018 г. на ВКС, 3 г....

PicArticle2

Може ли да се иска ново вписване на ипотеката, ако 10-годишният срок по чл. 172, ал. 1 ЗЗД е изтекъл и ипотеката е заличена?

1. Противоречивата съдебна практика на ВКС Поставеният въпрос се решава противоречиво в съдебната практика на ВКС.[1] Налице са две становища. Според първото становище, възможно е вписаният акт, въз основа на...

Translate »