грамада
изпълнение

Анализ на съдебната практика по приложението на Регламент (ЕО) 883/2004 г. при отпускане на обезщетението за безработица

I. Увод. Безработицата представлява признат от закона осигурен социален риск, който се характеризира с наличие на работоспособност при осигуреното лице, което поради прекратяване на правоотношението му по полагане на зависим...

24-08-2015

По някои въпроси на Закона за адвокатурата: конституционосъобразност

(Част първа)   Въведение Повод да напиша настоящата статия ми дадоха множеството критики срещу Закона за адвокатурата (ЗАдв)(обн. ДВ, бр. 55 от 25 Юни 2004 г.), които в последно време...

17-08-2015

АРБИТРИРУЕМОСТ НА ДРУЖЕСТВЕНИ СПОРОВЕ? [1]

1. Проблем Арбитражът е изключение от държавното правосъдие по граждански дела. Страните по граждански спор могат да решат по взаимно съгласие да отнесат пред арбитраж техен бъдещ или вече възникнал...

Има ли право на данъчен кредит инвеститор, които изгражда техническа инфраструктура за своя сметка в чужд имот?

Много често в практиката обектите на техническата инфраструктура се изграждат и подобряват за сметка на инвеститора, а не за сметка на общината и държавата. Последните по силата на договор не...

art-23-06-2

ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННО ЛИ Е ЛИШАВАНЕТО ОТ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА ЛИЦАТА С ПРЕКЪСНАТИ ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА

Съгласно чл. 52, ал. 1 от Конституцията на Република България „гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия...

стабилизация

НОВОТО ВПИСВАНЕ НА ИПОТЕКА В ХИПОТЕЗАТА НА ЧЛ. 172, АЛ. 2 ОТ ЗЗД

Повод за написване на настоящата статия е образуваното тълкувателно дело № 3/2018г. на ОСГТК на ВКС по следния въпрос „Може ли да се впише наново ипотека съгласно чл. 172, ал....

Translate »