грамада
стабилизация

По някои въпроси за правната закрила на видеоигрите. Създаване на технически средства за защита на права

Резюме: В предходен научен доклад[1], представляващ въведение към въпроса за видовете правна закрила, приложими към видеоигрите и съставните им елементи, бяха представени следните възможни форми на закрила: авторскоправна закрила по...

конкуренция апорт особен залог

КАКЪВ Е РЕДЪТ ЗА ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРА ПРИ ПОСЛЕДВАЩА РАЗПОРЕДИТЕЛНА СДЕЛКА, ИЗВЪРШЕНА ОТ ТРЕТОТО ЛИЦЕ, В ЧИЯТО ПОЛЗА ДЛЪЖНИКЪТ МУ СЕ Е РАЗПОРЕДИЛ С ИМУЩЕСТВОТО СИ?

Повод за написване на настоящата статия е тълкувателно дело № 2/2017г. на ОСГТК на ВКС, допълнено с Разпореждане от 26.10.2017г. на Председателя на ВКС по следния въпрос „Какъв е редът...

21-07-2015

За приложението на Павловия иск спрямо поръчителя. Бележки по тълкувателно дело №2/2017 на ОСГТК на ВКС

За приложението на Павловия иск спрямо поръчителя. Бележки по тълкувателно дело №2/2017 на ОСГТК на ВКС[1] Доц. д-р Таня Йосифова[2] Ивайло Димитров[3] I. Въведение С Разпореждане от 01.06.2017 г. на...

Palata

РУСЕ – СТОЛИЦАТА НА БЪЛГАРСКОТО СЪДЕБНО ДОСТОЙНСТВО

Много са гледали с възхищение величествената съдебна палата на Русе. Малко са забелязали уникалното в нея. За илюстрация прилагам няколко снимки от правосъдния храм на родния ми град и на...

OOD

За връзката на преюдициалност между производството по Павловия иск и производствата с предмет вземането на длъжника. Бележки по тълкувателно дело №2/2017 на ОСГТК на ВКС

За връзката на преюдициалност между производството по Павловия иск и производствата с предмет вземането на длъжника. Бележки по тълкувателно дело №2/2017 на ОСГТК на ВКС[1] Доц. д-р Таня Йосифова[2] Ивайло...

art-27-06-2016

ВОДЕНЕ НА ЧУЖДА РАБОТА БЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ В ПРАКТИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА (1893-2015)

Съчинението предлага кратък преглед на съдебната практика по въпросите на воденето (управлението) на чужда работа без възлагане (пълномощие, натоварване) (negotiorum gestio) по чл. 60-62 от Закона за задълженията и договорите...

Translate »