грамада
справедливостта

Правна защита на видеоигрите

Резюме: Тази статия е въведение към въпроса за правната защита на видеоигрите. В статията се разглеждат видовете правна защита, които предлага действащото българско законодателство, като е включен  и сравнително –...

гражданска имуществена санкция

За някои процесуални действия, тълкувани в светлината на чл. 49, ал. 2 ЗН

I. Увод. De lege lata в българското наследствено право действа системата на приемане (чл. 48 ЗН). Наследството може да бъде прието изрично – с писмено заявление до районния съдия, в...

17-08-2015

Непозволено увреждане, социално осигуряване, регрес

Tort Law, Social Security, Recourse  by Prof. Dr. Polya Goleva  Резюме: Непозоволеното увреждане е една от материите, които винаги са актуални в целия свят. Правото е длъжно да изработи правни...

art-18-05-2

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА НЕДОСТОЙНСТВОТО ЗА НАСЛЕДЯВАНЕ

Въведение Повод да напиша настоящата статия ми даде един казус, с който наскоро се сблъсках. И неслучайно използвам този глагол, защото бях потресен колко несправедлива е към настоящия момент, а...

06-02-2017

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ. 33, АЛ. 2 ЗС И ЧЛ. 66, АЛ. 1 ЗС.

Изложението разглежда реда за упражняване на правото на изкупуване на дял от недвижим имот, условията за редовност на исковата молба и допустимост на иска, предмета и тежестта на доказване в...

Angel

КРИСТИАН ТАКОВ Е БЪДЕЩЕТО

На 12 юли 2017 приключи физическото присъствие на доц. Кристиан Таков между нас. Той блестеше като бяла  лилия в блатото и дразнеше жабешката му йерархия. Затова Господ го вдигна на...

Translate »