грамада
art16

РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ „ОБРАТНО ПИСМО“ И „НАЧАЛО НА ПИСМЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО“ В ПРАКТИКАТА НА ВКС

  І. Няколко думи за привидните сделки. Правната уредба на привидните сделки се съдържа на две места – в чл. 17 и чл. 26, ал. 2 от Закона за задълженията...

28-07-2015

„На кого ни остави“ ли?

Повече от половин година без фигура като Кристиан Таков е достатъчно време, за да може да се злоупотреби максимално с него. Докато по-видимото лице на злоупотребата е закачането на името...

гражданска имуществена санкция

ВЕЩИ – ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ

Статията има за цел да осъвремени доктриналното учение за вещите. Поставен е акцент както върху българското право и доктрина, така и върху достиженията на правото на ЕС и съдебната практика...

23-07-2015

ИМА ЛИ ПРАВНО РЕШЕНИЕ ПРИ СПАСЯВАНЕ НА ХОРА, ЖИВОТНИ И ВЕЩИ?

През последните дни усилено се дискутира във вестникарските и електронните медии въпросът, възникват ли правни последици при спасяване на хора, животни и вещи от смърт, нараняване, увреждане и унищожаване. Разбира...

art-29-01-16

ОТНОСНО ИСКАНЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА ДАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ НА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.125, АЛ.2 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА

Пленумът на Върховния административен съд/ВАС/ е направил искане по чл.149, ал.1, т.1 от Конституцията на Република България  до Конституционния съд /КС/ за задължително тълкуване на разпоредбата на чл.125, ал.2 от...

За приложното поле и значението на правото на предпочитание по смисъла на чл. 33, ал. 2 от Закона за собствеността като предпоставка за придобиване на вещни права

1. Въведение Предмет на изследване на настоящата статия е приложното поле и значението на правото на предпочитание в светлината на чл. 33, ал. 2 от Закона за собствеността (ЗС) в...

Translate »