грамада

За приложното поле и значението на правото на предпочитание по смисъла на чл. 33, ал. 2 от Закона за собствеността като предпоставка за придобиване на вещни права

1. Въведение Предмет на изследване на настоящата статия е приложното поле и значението на правото на предпочитание в светлината на чл. 33, ал. 2 от Закона за собствеността (ЗС) в...

gramada-23-06-15-2

Конституирането на малолетните и непълнолетните наследници на длъжника в изпълнителното производство

1. Въведение Поводът за написването на настоящата статия е нееднаквата практика на съдебните изпълнители (държавни и частни) при възникнала необходимост от конституирането на мястото на длъжника във вече започнало изпълнително...

разпоредба-чл78-ал2-ЗС

За някои действия на разпореждане, тълкувани в светлината на чл. 49, ал. 2 ЗН

I . Увод. De lege lata в българското наследствено право действа системата на приемане[1] (чл. 48 ЗН). Наследството може да бъде прието изрично – „с писмено заявление до районния съдия,...

art-28

Непозволеното увреждане в lex sportiva?

1. Спортното право е правен отрасъл, който за съжаление не е достатъчно пълно развит у нас[1]. Но целта на настоящата ми статия не е да определям какво е спортно право...

art-245

Corporate governance, медиация и арбитраж в дружественото право

Corporate governance и медиацията в дружественото право Corporate governance или правилата за добро управление на капиталови и най-вече на акционерни дружества и медиацията са две понятия, които, макар и не...

тълкуването

КОМПЕТЕНТЕН ЛИ Е АРБИТРАЖЪТ ДА РАЗГЛЕЖДА СПОРОВЕ ЗА СТОПАНСКА НЕПОНОСИМОСТ ПО ПРИВАТИЗАЦИОННИ СДЕЛКИ?

Проблемът, който ще бъде поставен в настоящата статия, е провокиран от Решение № 189/09.11.2017 г., постановено от I състав на ТК на Върховния касационен съд по т.д. № 1675/2017 г. С това...

Translate »