грамада
art-250

ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА ОТНОСНО ПРИДОБИВНАТА ДАВНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ОБРАТНАТА СИЛА НА ЗАКОНА

През 1996г. в България бяха приети и обнародвани Закона за държавната собственост (ЗДС) и Закона за общинската собственост (ЗОС), които създадоха нормативна уредба на правния режим на обектите на държавната...

такси

Отговорност за вреди, причинени на подалия сигнал срещу корупция и конфликт на интереси

1. В Глава седма от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,  обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. и доп., бр. 20 от...

ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННА ЛИ Е РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.280, АЛ.2 ГПК В ЧАСТТА Й, КОЯТО ПРЕДВИЖДА ДОПУСКАНЕ НА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ ПРИ ОЧЕВИДНА НЕПРАВИЛНОСТ НА ОБЖАЛВАНОТО ВЪЗЗИВНО РЕШЕНИЕ?

/По повод искането на състав на ВКС по чл.149, ал.1, т.2 от Конституцията за обявяването й за противоконституционна/ С определение №172/24.04.2018 г. по ч. гр.д.№1371/2018 г. на ВКС, 3 г....

PicArticle2

Може ли да се иска ново вписване на ипотеката, ако 10-годишният срок по чл. 172, ал. 1 ЗЗД е изтекъл и ипотеката е заличена?

1. Противоречивата съдебна практика на ВКС Поставеният въпрос се решава противоречиво в съдебната практика на ВКС.[1] Налице са две становища. Според първото становище, възможно е вписаният акт, въз основа на...

За правния режим на сградите или постройките, изградени по време на сключен граждански брак между съпрузи

1. Въведение Предмет на изследване на настоящата статия представлява правния режим, под който се поставят сградите или постройките, чието изграждане става по време на сключен граждански брак между съпрузи. В...

Danni

CLOUD Act, концепцията за юрисдикцията и достъпът до данни

Законът за определянето на ясни правила за законосъобразното използване на данни, съхранявани в чужбина[1] (CLOUD Act), приет от Конгреса на Съединените американски щати на 23 март 2018 г., следва да...

Translate »