грамада
art232

Корпоративна социална отговорност

1.Корпоративната социална отговорност е една от най-актуалните теми в правото и икономиката. Тя се свежда предимно до това, всички търговци и социални образувания, които извършват дейност, която влиза в съприкосновение...

19-05-2015

ВЪПРОСИ НА НЕВЪЗМОЖНИЯ ПРЕДМЕТ ПО ЧЛ. 26, АЛ. 2 ЗЗД

  Изискването за да е валиден един договор, той да има „единъ определенъ предметъ“, е познато на повечето законодателства от романския правен кръг. То е предвидено както в отменения ЗЗД,...

24-08-2015

По някои въпроси на Закона за адвокатурата: конституционосъобразност

  (Част трета)   Сравнителноправно изследване В настоящата част от изложението ще се спра на разрешенията по отношение на засегнатите от мен проблеми в две други държави като първо ще...

стабилизация

ДОВЪРШВАНЕ НА ОТКРИТИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ ОТ АПРИЛ 2018 Г. В ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  С приемането на последния Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за развитието на академичния състав в Република България[1] бяха въведени много на брой и съществени по своето...

24-08-2015

По някои въпроси на Закона за адвокатурата: конституционосъобразност

(Част втора)   Конституционосъобразност на Закона за адвокатурата Законът за адвокатурата (ЗАдв), приет от 39-то Народно събрание на 10 юни 2004 г., е устройственият закон на българската адвокатура, с който...

new-slaider-gramada-4

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРАВИЛОТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРГОВЦИ

1. В чл. 761 от Търговския закон (ТЗ) е уредено правилото, според което производството по стабилизация може да се открива само за лица, които имат търговско качество. То е приложимо...

Translate »