грамада

По някои въпроси за правната закрила на видеоигрите. Закрила на отделни елементи на видеоигрите и хардуерната им система като промишлен дизайн.

Резюме: В предходни научни доклади бяха разгледани следните възможни форми на правна закрила на видеоигрите: авторскоправна закрила, включително чрез създаването на т.нар. „технически средства за защита”, регистриране на търговска марка,...

конкуренция апорт особен залог

Придобивният способ по чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството – част първа.

Въведение В част първа от изследването, касаещо конститутивното съдебно решение по чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството (ЗН) като способ за придобиване на вещни права[1], предмет на изследване...

гграмада - офшорна компани

ПРИСЪЖДАНЕ НА ЮРИСКОНСУЛТСКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НA ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ

  Присъждането на разноски в гражданския процес е подробно уреден в разпоредбата на чл. 78 ГПК. Под направени разноски следва да бъде разбирано както адвокатско възнаграждение, така и всички останали...

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВАЛИДНОСТТА НА КЛАУЗАТА ЗА СРОК. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА СРОКА. ОБУСЛАВЯНЕ ВЕЩНОПРАВНОТО ДЕЙСТВИЕ НА СДЕЛКАТА ОТ СРОК

Срокът, както e известно, представлява бъдещо сигурно събитие (настъпването на определен бъдещ момент или изтичането на определен период от време), в зависимост от реализирането на което страните поставят пораждането, изменението...

11-08-2015

БРОЕНЕ НА СРОКОВЕTE В МАТЕРИАЛНОТО ПРАВО. ЗНАЧЕНИЕ НА СРОКА С ОГЛЕД ЗАБАВАТА И ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ

 I. НЯКОИ ПРОБЛЕМИ В СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПРИ БРОЕНЕ НА МАТЕРИАЛНОПРАВНИТЕ СРОКОВЕ Правна регламентация на броенето на срoкове се съдържа в разпоредбата на чл. 72 ЗЗД, респ. – в чл. 60...

28-07-2015

ИСК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ТЕЖЕСТ. ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ТЕЖЕСТТА

Обременяването с тежест на страната, която получава безвъзмездно имуществена престация, не представлява еквивалент за извършеното разпореждане, то не е главната му цел, поради което нито превръща безвъзмездната сделка във възмездна,...

Translate »