грамада

Кратък поглед към небрежността при деликтната отговорност според англосаксонската правна система

Великата харта на свободите  (Magna Carta Libertatum) потвърдена от крал Хенри ІІІ през  1225 г. Част първа. Общи постановки. Теории за същността на деликтното право Увод Общите постановки за деликтната отговорност...

стабилизация

Исторически значими съдебни решения по Отменителния иск в САЩ и Великобритания.

Съдържание 1.Терминът „badges of fraud”(Косвени доказателства). 2.Определение за косвените доказателства, установяващи знанието за увреждане. 3.Ролята на косвените доказателства („badges of fraud”) при откриването на „знанието за увреждане”. 4.Различни частни хипотези...

По някои въпроси на иска и възражението по чл. 270, ал. 2 ГПК (нищожност на влязло в сила съдебно решение)

1. Въведение На пръв поглед изглежда, че правилото за поведение, съдържащо се в разпоредбата на чл. 270, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), е пределно ясно и не създава...

режим-лихва-застраховка-гражданска-отговорност

ПРЕДПОСТАВКИТЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА УПРАВИТЕЛЯ ОТ ВОДЕНЕ НА ЧУЖДА РАБОТА БЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО*

IV. ЗНАНИЕTO на управителя, ЧЕ РАБОТАТА Е ЧУЖДА   Същност на знанието у гестора, че работата е чужда. — Законодателят е обусловил възникването на задължението qua gestor, освен от интереса...

art-25-02-1

ЗЛОУПОТРЕБАТА С ПРАВО И НЯКОИ НЕЙНИ ПРОЯВНИ ФОРМИ В ЧАСТНОТО ПРАВО

Макар че първият български ЗЗД (от 1892 г.) не урежда злоупотребата с право, проблемът занимава активно българската теория и съдебната практика още от тридесетте години на миналия век. По това...

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА по въпроса за дължимостта на обезщетения за вреди във връзка с обявената с Решение № 13 на КС на РБ – бр. 65 от 2014г. за противоконституционна разпоредба на чл. 35а от ЗЕВИ

Въпросът за правната същност на определяните с различни закони такси за услуги от административен характер за гражданите и бизнеса многократно е бил предмет на задълбочени изследвания. Но така или иначе,...

Translate »