грамада
режим-лихва-застраховка-гражданска-отговорност

ПРЕДПОСТАВКИТЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА УПРАВИТЕЛЯ ОТ ВОДЕНЕ НА ЧУЖДА РАБОТА БЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО*

IV. ЗНАНИЕTO на управителя, ЧЕ РАБОТАТА Е ЧУЖДА   Същност на знанието у гестора, че работата е чужда. — Законодателят е обусловил възникването на задължението qua gestor, освен от интереса...

art-25-02-1

ЗЛОУПОТРЕБАТА С ПРАВО И НЯКОИ НЕЙНИ ПРОЯВНИ ФОРМИ В ЧАСТНОТО ПРАВО

Макар че първият български ЗЗД (от 1892 г.) не урежда злоупотребата с право, проблемът занимава активно българската теория и съдебната практика още от тридесетте години на миналия век. По това...

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА по въпроса за дължимостта на обезщетения за вреди във връзка с обявената с Решение № 13 на КС на РБ – бр. 65 от 2014г. за противоконституционна разпоредба на чл. 35а от ЗЕВИ

Въпросът за правната същност на определяните с различни закони такси за услуги от административен характер за гражданите и бизнеса многократно е бил предмет на задълбочени изследвания. Но така или иначе,...

ЕДИН БЪЛГАРСКИ ДОН КИХОТ СРЕЩУ МЕЛНИЦИТЕ НА ЗЛОТО

07.11.1965 – 11.07.2017   На 16.05.2019 г. в аулата на Софийския университет бяха представени  две нови книги с текстове на Кристиан Таков, като по този повод бе проведено и тържествено...

ВПИСВАНЕ НА АПОРТ НА ВЕЩНО ПРАВО ВЪРХУ ИМОТ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

При търговските дружества вписването в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ има значение за момента на прехвърлянето на вещни права, когато вносителят е действителният носител на вещното право – арг....

06-02-2017

Унищожаемостта на завещателно разпореждане като предпоставка за наследяване по закон на вещно право върху недвижим имот

Въведение Предмет на изследване на настоящата статия представлява унищожаемостта на завещателно разпореждане като предпоставка за наследяване по закон на вещно право върху недвижим имот. В настоящото изложение е направен опит...

Translate »