грамада
гражданска имуществена санкция

Договори за предоставяне на безплатен достъп до пространства и ресурси с търговска цел

Социологията и икономическата наука в последните години все повече развиват понятието за т.нар. „споделена икономика“ – модел, при който собствеността върху определени ресурси все повече ще отстъпва по значение пред...

кредитни-услуги

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ПРЕСТЪПНИТЕ ОТНЕМАНИЯ, КАСАЕЩИ ПАРИТЕ

Идеята за написването на настоящите редове възникна след като прочетох статията „Парите: някои гражданскоправни и наказателноправни аспекти” на Владислав Дацов, публикувана на сайта “gramada.org”. В нея авторът подробно и задълбочено...

тълкувателни-решения

За тълкувателните решения

Въведение Повод за настоящото изследване ми дадоха множеството критики, отправяни към тълкувателните решения на ВКС и ВАС[1], както и към някои тълкувателни постановления на върховните съдилища. Самият аз не съм...

справедливостта

IUSTITIA

ВЪВЕДЕНИЕ[1] Справедливостта е сред основните понятия, с които боравят както правната наука, така и правораздавателните органи. Още в Древния Рим са направени стъпки за изясняване съдържанието на това понятие и...

противоконституционност

Обявяване на противоконституционност – а след това?

Въведение В конституционноправната теория се поставя въпросът за последиците от обявяването на разпоредбата на нормативен акт за противоконституционна  от Конституционния съд (КС). Всъщност разпоредбата спира да се прилага след обявяването...

вписване-особен-залог

ДЕЙСТВИЕ НА ВПИСВАНЕТО НА ОСОБЕНИЯ ЗАЛОГ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

Статията има за цел да предложи анализ на някои практически проблеми на действието на вписването на особения залог на търговско предприятие. Те са представени в светлината на сега действащите текстове...

Translate »