грамада
art-29-01-16

Ползват ли се вземанията на държавата за такси с привилегията по чл. 136, ал. 1, т. 2 ЗЗД?

Ползват ли се вземанията на държавата за такси с привилегията по чл. 136, ал. 1, т. 2 ЗЗД? Настоящото изложение има за цел да направи кратък очерк на достъпната съдебна...

art-10-2-16

Постановяване на неприсъствено решение спрямо единия ответник в хипотезата на пасивно обикновено другарство.

Макар институтът на неприсъственото решение (НР) не е нов за българското гражданско процесуално право – за пръв път то намира уредба в чл. 647-653 от ЗГС, респ. в чл. 464...

27-07-2015

НИЩОЖНИ НОТАРИАЛНИ УДОСТОВЕРЯВАНИЯ

І. Нотариалните производства като вид охранителни производства и способ за осъществяване на нотариални удостоверявания. Роля на нотариалните удостоверявания. Съществуването на охранителните производства е свързано с необходимостта от съдействие на едно...

Translate »