грамада
art-45

НЯКОИ СЪЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ЗАПИСА НА ЗАПОВЕД В ПРАКТИКАТА НА ВКС

Увод Записът на заповед (ЗЗ) напоследък породи редица спорове и съмнения за злоупотреби и измами в търговския оборот. Известно е, че той е абсолютна търговска сделка по смисъла на чл....

тълкуването

НОВИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ПРАВНАТА УРЕДБА НА ДРУЖЕСТВОТО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

1.Според изменението и допълнението на Търговския закон (ТЗ) от 2016 г.[1], прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално удостоверяване на подписите на страните по договора и на съдържанието му....

многократното застраховане и съзастраховането

Многократното застраховане и съзастраховането

Новият Кодекс за застраховането за първи път уреди многократното застраховане – чл. 391- чл. 393 и даде една по-подробна и изчерпателна уредба на съзастраховането – чл. 134-140 и чл. 376-377....

art-29-01-16

Някои въпроси относно освобождаването и заличаването на управителя на ООД в търговския регистър

Безспорно е, че в нашата страна преобладават дружествата с ограничена отговорност и най-вече едноличните ООД-та. Превесът на тази правно-организационна форма е огледало на масовия български бизнес в момента – дребен...

18-05-2015

ЕКСЦЕСЪТ И СЪПРИЧИНЯВАНЕТО ОТ УВРЕДЕНИЯ ПРИ НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ – АКТУАЛНА СЪДЕБНА ПРАКТИКА

ЗАКОНЪТ:   Съгласно чл. 51, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), ако увреденият е допринесъл за настъпването на вредите, обезщетението може да се намали. Съгласно чл. 51,...

Някои моменти в правното положение на управителя на ООД според практиката на ВКС по чл. 290 ГПК

1.От момента на избора на управителя на ООД или ЕООД, между него и търговското дружество възниква правоотношение. Основанието за възникването му е изборът, извършен от учредителите при учредяване на дружеството...

Translate »