грамада
art232

ВЪПРОСЪТ ЗА ПРАВНОТО ДЕЙСТВИЕ НА ВПИСВАНЕТО В КНИГАТА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ И ЗА ДЕЙСТВИЕТО НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ ПРИ ИСК ПО ЧЛ. 74 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Един от често срещаните въпроси в съдебната практика по търговски дела е какво в крайна сметка е правното действие на вписването на прехвърлянето на поименни акции в книгата за акционерите....

гграмада - офшорна компани

ДОВЕРЕНОТО ЛИЦЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦ

Със закона за изменение и допълнение на Търговския закон(ТЗ) се създаде нова част пета, посветена на производството по стабилизация на търговец. Производството е съдебно, неправораздавателно и неизпълнително и има за...

art-11.05.2016

ГРУПОВИЯТ ДОГОВОР

I. Въпросът 1. Досега в теорията и в законодателството договорът се дефинира като постигане на съгласие, съвпадане на волеизявленията между две или повече лица, насочени към пораждане на правни последици[1]....

art-45

НЯКОИ СЪЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ЗАПИСА НА ЗАПОВЕД В ПРАКТИКАТА НА ВКС

Увод Записът на заповед (ЗЗ) напоследък породи редица спорове и съмнения за злоупотреби и измами в търговския оборот. Известно е, че той е абсолютна търговска сделка по смисъла на чл....

тълкуването

НОВИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ПРАВНАТА УРЕДБА НА ДРУЖЕСТВОТО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

1.Според изменението и допълнението на Търговския закон (ТЗ) от 2016 г.[1], прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално удостоверяване на подписите на страните по договора и на съдържанието му....

многократното застраховане и съзастраховането

Многократното застраховане и съзастраховането

Новият Кодекс за застраховането за първи път уреди многократното застраховане – чл. 391- чл. 393 и даде една по-подробна и изчерпателна уредба на съзастраховането – чл. 134-140 и чл. 376-377....

Translate »