грамада
длъжника

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ СДЕЛКИ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ, СКЛЮЧЕНИ ПРИ НЕВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ

Проблемът През последните години, особено след краха на Корпоративна търговска банка и драстичното спадане на лихвите по депозитите, у нас актуален стана проблемът, къде да влагат хората своите спестявания. Мнозина...

art-23-06-2

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, РЕШИЛ ДА ВЪРВИ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

(Съвместима ли е правната уредба на здравеопазването с Конституцията на РБ) Правата на пациентите са предмет на шумно прокламирана защита. Има Европейска харта за правата на пациентите, специален раздел в...

17-08-2015

Непозволено увреждане, социално осигуряване, регрес

Tort Law, Social Security, Recourse  by Prof. Dr. Polya Goleva  Резюме: Непозоволеното увреждане е една от материите, които винаги са актуални в целия свят. Правото е длъжно да изработи правни...

art232

ВЪПРОСЪТ ЗА ПРАВНОТО ДЕЙСТВИЕ НА ВПИСВАНЕТО В КНИГАТА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ И ЗА ДЕЙСТВИЕТО НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ ПРИ ИСК ПО ЧЛ. 74 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Един от често срещаните въпроси в съдебната практика по търговски дела е какво в крайна сметка е правното действие на вписването на прехвърлянето на поименни акции в книгата за акционерите....

гграмада - офшорна компани

ДОВЕРЕНОТО ЛИЦЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦ

Със закона за изменение и допълнение на Търговския закон(ТЗ) се създаде нова част пета, посветена на производството по стабилизация на търговец. Производството е съдебно, неправораздавателно и неизпълнително и има за...

art-11.05.2016

ГРУПОВИЯТ ДОГОВОР

I. Въпросът 1. Досега в теорията и в законодателството договорът се дефинира като постигане на съгласие, съвпадане на волеизявленията между две или повече лица, насочени към пораждане на правни последици[1]....

Translate »