грамада

Правното понятие за търговска тайна в контекста на Директива (ЕС) 2016/943

The Legal Notion of Trade Secret in the Light of Directive (EU) 2016/943   Abstracts The article concerns Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council on...

справедливостта

ЕДНО РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОТНАСЯЩО СЕ ДО ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ, КОЕТО ПРЕДИЗВИКА ДИСКУСИИ В ПРАКТИКАТА И СЪМНЕНИЕ ЗА ПРАВИЛНОСТ В ТЕОРИЯТА

1.През последните няколко дни редица електронни сайтове информираха читателите си за решение на Съда на ЕС (СЕС) по дело С 80/2017 г., постановено на 4.09.2018 г.[1] Още преди да бъде...

28-05-2015

Заобикалянето на закона като основание за нищожност на задължителната застраховка „гражданска отговорност” на автомобилистите (по повод образуването на тълкувателно дело 1 от 2018 г. по описа на ВКС – Търговска колегия)

1.С разпореждане от 28.02.2018 г. Председателят на Върховния касационен съд образува т.д. 1/2018 г. по описа на ВКС – Търговска колегия за приемане на тълкувателно решение по долупосочените въпроси, по...

кредитни-услуги

Предстояща реформа във формирането на възнагражденията на членовете на управителните органи на акционерните дружества

1. Българското право de lege lata Действащата у нас правна уредба на начина и методиката за определяне на възнаграждението на членовете на надзорния съвет и управителния съвет при двустепенната система...

art-29-01-16

РАЗМИСЛИ ПО ПОВОД НАЙ-НОВОТО ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА ОСНГТК НА ВКС 2/2016 Г., ПОСТАНОВЕНО НА 21.06.2018 Г.

1.По искане на Председателя на Върховния касационен съд за издаване на ТР от ОСГТК – т.д. Nr. 2/28.04.2016 г., на 21.06.2018 г. Общото събрание на Наказателната, Гражданската и Търговската колегии...

такси

Отговорност за вреди, причинени на подалия сигнал срещу корупция и конфликт на интереси

1. В Глава седма от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,  обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. и доп., бр. 20 от...

Translate »