грамада
art-28

Непозволеното увреждане в lex sportiva?

1. Спортното право е правен отрасъл, който за съжаление не е достатъчно пълно развит у нас[1]. Но целта на настоящата ми статия не е да определям какво е спортно право...

art-245

Corporate governance, медиация и арбитраж в дружественото право

Corporate governance и медиацията в дружественото право Corporate governance или правилата за добро управление на капиталови и най-вече на акционерни дружества и медиацията са две понятия, които, макар и не...

длъжника

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ СДЕЛКИ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ, СКЛЮЧЕНИ ПРИ НЕВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ

Проблемът През последните години, особено след краха на Корпоративна търговска банка и драстичното спадане на лихвите по депозитите, у нас актуален стана проблемът, къде да влагат хората своите спестявания. Мнозина...

art-23-06-2

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, РЕШИЛ ДА ВЪРВИ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

(Съвместима ли е правната уредба на здравеопазването с Конституцията на РБ) Правата на пациентите са предмет на шумно прокламирана защита. Има Европейска харта за правата на пациентите, специален раздел в...

17-08-2015

Непозволено увреждане, социално осигуряване, регрес

Tort Law, Social Security, Recourse  by Prof. Dr. Polya Goleva  Резюме: Непозоволеното увреждане е една от материите, които винаги са актуални в целия свят. Правото е длъжно да изработи правни...

art232

ВЪПРОСЪТ ЗА ПРАВНОТО ДЕЙСТВИЕ НА ВПИСВАНЕТО В КНИГАТА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ И ЗА ДЕЙСТВИЕТО НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ ПРИ ИСК ПО ЧЛ. 74 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Един от често срещаните въпроси в съдебната практика по търговски дела е какво в крайна сметка е правното действие на вписването на прехвърлянето на поименни акции в книгата за акционерите....

Translate »