грамада
10-6-2016

НАПРЕЖЕНИЕТО В ЖИЛИЩНИЯ КОМПЛЕКС ОТ ЗАТВОРЕН ТИП – 10 ГОДИНИ СЛЕД ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

  1.Триадата на правото на собственост, известна от римското право – владение, ползване и разпореждане се запазва и в днешното модерно общество. Ако има единствена, изключителна собственост върху една вещ,...

art-247

Домашното насилие – правни проблеми (по повод предстоящето решение по тълкувателно дело 2 от 2019 г. на ОСГК на ВКС)

1.Насилието, упражнявано от едно лице върху друго, е обект на психологията, криминологията, социологията. Без правната наука да се посвещава на задълбочени изследвания на неговата същност, причини, форми на проявления, въздействието...

биологичния-баща

Коментар на най-новото решение на Съда на Европейския съюз в областта на задължителната застраховка „гражданска отговорност” на автомобилистите

Най-новото решение на Съда на Европейския съюз в областта на задължителната застраховка „гражданска отговорност” е решение по дело С – 100 от 2018 г. постановено във връзка със съдебен спор...

„Стоп капаро“ – понятие и правна същност

1.Терминът „стоп капаро” или друг подобен термин като „разписка за депозит”, „договор за стопиране на предлагане”, „договор за гаранция с купувач” и прочее не е легален и означаваното с него...

тълкуването

СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ОТМЯНАТА НА АРБИТРАЖНИ РЕШЕНИЯ СЛЕД РЕФОРМАТА ОТ 2017 Г.

В статията си бих искала да анализирам някои  постановени през последните две години, актуални решения и определения на Върховния касационен съд, които поставят важни процесуални  въпроси на арбитражното производство след...

Mark_Avrelii

Проблемът за начина и момента на разваляне на договор за прехвърляне на вещни права върху недвижим имот в случаите на евикция

С РАЗПОРЕЖДАНЕ от 9.05.2019 г. на Председателя на Върховния касационен съд е образувано Тълкувателно дело №. 1 от 2019 г. на Гражданската и Търговската колегии, в което предстои да се...

Translate »