грамада
разпоредбата-чл-21

ВЪРХУ НАСЛЕДЯВАНЕТО НА НАЛИЧНИ АКЦИИ И НА ЧЛЕНСТВЕНО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Общи бележки върху наследственото правоприемство и състава на наследственото имущество Наследяването представлява преминаване на имуществото на починало физическо лице (наследодател) към едно или повече други лица (негови наследници) по силата...

art-249

ОТНОСНО „ЗАДЪЛЖЕНИЕТО“ НА НАДАРЕНИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА ИЛИ ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ОТМЕНИТЕЛНОТО ОСНОВАНИЕ ПО ЧЛ. 227, АЛ. 1, Б. „В“ ЗЗД

  Широко разпространено в правната теория е разграничението на договорите на едностранни и двустранни според разпределението на произтичащите задължения между страните[1]. Делението датира още от римското право и е легално...

art-2.02.2016

НАЛИЦЕ ЛИ Е ПРАВЕН ИНТЕРЕС ЗА СЪДРУЖНИК В ООД ОТ ПРЕДЯВЯВАНЕ НА УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК ЗА ПРОГЛАСЯВАНЕ НИЩОЖНОСТ НА ДОГОВОР ЗА ИПОТЕКА, СКЛЮЧЕН ОТ ДРУЖЕСТВОТО?

Като предпоставка за допустимост на установителния иск, разпоредбата на чл. 124, ал. 1 ГПК изрично подчертава изискването за интерес от установяването, макар че интересът от търсената с иска защита е процесуална предпоставка за всички искове.

Translate »