грамада

ГРАНИЧНИ СЛУЧАИ В ПРАВОТО: СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СУБРОГАЦИЯ И РЕГРЕС

Както в повечето случаи, в една толкова силно формализирана област на знанието, каквото представлява правото, смесването и припокриването на границите е често явление. То се дължи не на последно място...

19-05-2015

ВЪПРОСИ НА НЕВЪЗМОЖНИЯ ПРЕДМЕТ ПО ЧЛ. 26, АЛ. 2 ЗЗД

  Изискването за да е валиден един договор, той да има „единъ определенъ предметъ“, е познато на повечето законодателства от романския правен кръг. То е предвидено както в отменения ЗЗД,...

art-18-03

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА НЕАРБИТРИРУЕМИТЕ СПОРОВЕ И НЕНАДЛЕЖНО УЧРЕДЕНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА АРБИТРАЖНИЯ СЪД

Неарбитрируемите спорове „Арбитражът като способ за разрешаване на спор от трето лице, овластено от страните по него с това правомощие, по думите на проф. Сталев, представлява една от най-осезаемите прояви...

Конкуренция между основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 и ал. 2 ЗЗД – процесуалноправни и материалноправни въпроси

I. Съотношение между общо и специални основания за нищожност на договора. Нищожността на договора[1] представлява засягането му от най-тежък порок, поради което той е напълно негоден да породи желаните от...

разпоредбата-чл-21

ВЪРХУ НАСЛЕДЯВАНЕТО НА НАЛИЧНИ АКЦИИ И НА ЧЛЕНСТВЕНО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Общи бележки върху наследственото правоприемство и състава на наследственото имущество Наследяването представлява преминаване на имуществото на починало физическо лице (наследодател) към едно или повече други лица (негови наследници) по силата...

art-249

ОТНОСНО „ЗАДЪЛЖЕНИЕТО“ НА НАДАРЕНИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА ИЛИ ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ОТМЕНИТЕЛНОТО ОСНОВАНИЕ ПО ЧЛ. 227, АЛ. 1, Б. „В“ ЗЗД

  Широко разпространено в правната теория е разграничението на договорите на едностранни и двустранни според разпределението на произтичащите задължения между страните[1]. Делението датира още от римското право и е легално...

Translate »