грамада

Проектът „Грамада“ – портал на българския юрист отбелязвва излизането от печат на първия брой на Алманаха „Грамада“ – 31.07.2019 г.

Почитаеми организатори на събитието (и главни виновници за съществуването на „Грамадата“) Веско и Албена, уважаеми колеги, гости и съмишленици, приятели и всички, за които правото не е просто професия, а...

gramada-7-5-15

Въпроси на обезщетението за вреди от неизпълнен договор като форма на санкцията в гражданското право

  Докато специалистите по теория на правото, по европейско институционално право или тези по конституционно право се занимават с възвишени проблеми като например тези на народния суверенитет, на правовата държава,...

art-245

ВЪРХУ НАСЛЕДЯВАНЕТО НА НАЛИЧНИ АКЦИИ И НА ЧЛЕНСТВЕНО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Общи бележки върху наследственото правоприемство и състава на наследственото имущество Наследяването представлява преминаване на имуществото на починало физическо лице (наследодател) към едно или повече други лица (негови наследници) по силата...

art-25-02-1

ЗЛОУПОТРЕБАТА С ПРАВО И НЯКОИ НЕЙНИ ПРОЯВНИ ФОРМИ В ЧАСТНОТО ПРАВО

Макар че първият български ЗЗД (от 1892 г.) не урежда злоупотребата с право, проблемът занимава активно българската теория и съдебната практика още от тридесетте години на миналия век. По това...

ГРАНИЧНИ СЛУЧАИ В ПРАВОТО: СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СУБРОГАЦИЯ И РЕГРЕС

Както в повечето случаи, в една толкова силно формализирана област на знанието, каквото представлява правото, смесването и припокриването на границите е често явление. То се дължи не на последно място...

19-05-2015

ВЪПРОСИ НА НЕВЪЗМОЖНИЯ ПРЕДМЕТ ПО ЧЛ. 26, АЛ. 2 ЗЗД

  Изискването за да е валиден един договор, той да има „единъ определенъ предметъ“, е познато на повечето законодателства от романския правен кръг. То е предвидено както в отменения ЗЗД,...

Translate »