грамада
тълкувателни-решения

Особености на частните производства по ГПК

Глава 21-ва ГПК предвижда специален ред за обжалване на определенията, постановени в хода на процеса, като тези особени правила се прилагат и за обжалване на разпорежданията, арг. от чл. 279...

кредитни-услуги

ЮРИСКОНСУЛТСКОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕТО В ПРАВНАТА УРЕДБА

Въведение: Настоящото изложение има за цел да маркира и може би обоснове различните подходи при определяне минималния размер на адвокатското възнаграждения и юрисконсултското такова, които практиката възприема След постановяване на...

арбитражното-споразумение

Искът по чл. 422 ГПК за вземане по договор за банков кредит и практиката на Върховния касационен съд

Настоящата разработка има за цел да обобщи и посочи противоречива практика на ВКС по някои въпроси свързани с иска по чл. 422 ГПК, в хипотезата на договор за банков кредит...

21-5-2015

РЕШЕНИЕТО ПО РЕВАНДИКАЦИОННИЯТ ИСК В СВЕТЛИНАТА НА ЧЛ. 235, АЛ. 3 ГПК

Искът за собственост по чл. 108 ЗС представлява иск на невладеещия собственик срещу владеещия несобственик. Предмет на делото по този иск е правото на собственост на ищеца, като искът съдържа...

Translate »