грамада
тълкувателни-решения

РЕПО СДЕЛКИТЕ И ОБРАТНИТЕ РЕПО СДЕЛКИ – може ли Комисията за финансов надзор да допълва закона?

Дефиницията, дадена с т. 15, § 1, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО) определя „Репо сделка“ и „Обратна репо сделка“ като „всяко споразумение, при което...

арбитражното-споразумение

ОТ КОЙ МОМЕНТ ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ СРОКЪТ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА РАЗПОРЕЖДАНЕТО ПО ЧЛ. 254, АЛ. 1 ОТ АПК? ПРЕГЛЕД НА ПРОТИВОРЕЧИВАТА ПРАКТИКА НА ВАС

С разпореждането по чл. 254, ал. 1 от АПК съдът се произнася по искане за прекратяване на действия, извършвани от административен орган или от длъжностно лице, които не се основават...

art-2.02.2016

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА НА ВАС ОТНОСНО ФИГУРАТА НА ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ КАТО СТРАНА В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Повод за слеващите редове е Определение № 11632 от 17.09.2011г. по адм. д. № 10539/2011г. на ВАС, 5-членен състав, в което е прието, че е недопустима подадената жалба срещу административен...

art-246

КРИТИЧЕН КОМЕНТАР НА РЕШЕНИЕ № 1596 ОТ 02.02.2011 г.

КРИТИЧЕН КОМЕНТАР НА РЕШЕНИЕ № 1596 ОТ 02.02.2011 г., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО №10057/2010 г. НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Повод за следващите редове е цитираното в заглавието на настоящата статия...

art-8-2-16

Преглед на някои решения, в които ВАС е съобразявал законосъобразността на обжалвания административен акт с нормите от чл. 8 на ЕКПЧ, които регламентират правото на зачитане на личния и семейния живот

В практиката все по-често се срещат случаи, при които чужденец сключва брак извън пределите на Република България с български гражданин, притежаващ недвижим имот у нас. След това съпрузите изразяват желание...

21-5-2015

ПРЕГЛЕД НА ЧАСТ ОТ СЛУЧАИТЕ, В КОИТО ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЕ Е ПОЗОВАЛ НА ЧЛ. 6 ОТ ЕКПЧ, ЗА ДА ОСИГУРИ НА ГРАЖДАНИТЕ ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ И ДО СЪДЕБНА ЗАЩИТА

В практиката се срещат случаи, при които първоинстанционният съд не осигурява на гражданите дължимия достъп до правосъдие и до съдебна защита. Съгласно чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека (ЕКПЧ), където е уредено правото на справедлив съдебен процес, всяко лице, при решаването на правен спор, има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок, от независим и безпристрастен съд.

Translate »