грамада
разпоредбата-чл-21

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ВЪЗЗИВНОТО ОБЖАЛВАНЕ ПРИ РЕЖИМА НА ДЕЙСТВАЩИЯ ОТ 01.03.2008 г. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(Част трета) VIII. Относно експертизата пред въззивния съд На първо място, следва да се изясни какво се има предвид в т. 3 от ТР № 1 от 09.12.2013 г. по...

art232

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ВЪЗЗИВНОТО ОБЖАЛВАНЕ ПРИ РЕЖИМА НА ДЕЙСТВАЩИЯ ОТ 01.03.2008 г. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(Част втора) ІV. Връчване на препис от въззивната жалба Препис от въззивната жалба се връчва на ответната страна, както и на подпомагащата страна на ответната страна, а не и на...

dokumenti-prestaplenie

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ВЪЗЗИВНОТО ОБЖАЛВАНЕ ПРИ РЕЖИМА НА ДЕЙСТВАЩИЯ ОТ 01.03.2008 г. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(Част първа) I. Ограничено въззивно обжалване В теорията[1] е прието, че въззивното обжалване по режима на действащия от 01.03.2008 г. Граждански процесуален кодекс (ГПК) е от вида на ограниченото въззивно...

art16

РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ „ОБРАТНО ПИСМО“ И „НАЧАЛО НА ПИСМЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО“ В ПРАКТИКАТА НА ВКС

  І. Няколко думи за привидните сделки. Правната уредба на привидните сделки се съдържа на две места – в чл. 17 и чл. 26, ал. 2 от Закона за задълженията...

art8

ПРЕГЛЕД НА ДВЕ ПРОТИВОРЕЧИВИ РЕШЕНИЯ НА ВКС. НЯКОИ БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 3/2016 г. НА ОСГК НА ВКС

1. Решение № 902/27.12.2010 г., постановено по гр. д. № 1345/2010 г., I г.о. на ВКС. Производство по делото е образувано по реда на чл. 307, ал. 2 от Гражданско-процесуалния...

gramada art232

Противоречива съдебна практика относно тълкуването на регламентираното в чл. 176, т. 1 от ЗДДС основание за прекратяване на регистрация по ДДС.

Съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) прекратяването на регистрация (дерегистрация) по този закон е процедура, въз основа на която, след датата...

Translate »