грамада
art16

РАЗГРАНИЧЕНИЕ МЕЖДУ „ОБРАТНО ПИСМО“ И „НАЧАЛО НА ПИСМЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО“ В ПРАКТИКАТА НА ВКС

  І. Няколко думи за привидните сделки. Правната уредба на привидните сделки се съдържа на две места – в чл. 17 и чл. 26, ал. 2 от Закона за задълженията...

art8

ПРЕГЛЕД НА ДВЕ ПРОТИВОРЕЧИВИ РЕШЕНИЯ НА ВКС. НЯКОИ БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 3/2016 г. НА ОСГК НА ВКС

1. Решение № 902/27.12.2010 г., постановено по гр. д. № 1345/2010 г., I г.о. на ВКС. Производство по делото е образувано по реда на чл. 307, ал. 2 от Гражданско-процесуалния...

gramada art232

Противоречива съдебна практика относно тълкуването на регламентираното в чл. 176, т. 1 от ЗДДС основание за прекратяване на регистрация по ДДС.

Съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) прекратяването на регистрация (дерегистрация) по този закон е процедура, въз основа на която, след датата...

art-247

ПРОТИВОРЕЧИЯ В СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ОТНОСНО ПРАВОМОЩИЯТА НА РАЙОННИЯ СЪД КАТО ВЪЗЗИВНА ИНСТАНЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД КАТО КАСАЦИОННА ИНСТАНЦИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Административнонаказателните дела, образувани по жалба или протест срещу издадено наказателно постановление, са родово подсъдни на районния съд, който, въпреки че съгласно чл. 76 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) разглежда...

разпоредбата-чл-21

ПРИЛОЖИМА ЛИ Е РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 21, АЛ. 2 ОТ НПК ПО СИЛАТА НА ЧЛ. 84 ОТ ЗАНН В АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО?

Съгласно разпоредбата на чл. 84 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН): „Доколкото в този закон няма особени правила за призоваване и връчване на призовки и съобщения, извършване на...

тълкувателни-решения

РЕПО СДЕЛКИТЕ И ОБРАТНИТЕ РЕПО СДЕЛКИ – може ли Комисията за финансов надзор да допълва закона?

Дефиницията, дадена с т. 15, § 1, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО) определя „Репо сделка“ и „Обратна репо сделка“ като „всяко споразумение, при което...

Translate »