грамада
gramada art232

Противоречива съдебна практика относно тълкуването на регламентираното в чл. 176, т. 1 от ЗДДС основание за прекратяване на регистрация по ДДС.

Съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) прекратяването на регистрация (дерегистрация) по този закон е процедура, въз основа на която, след датата...

art-247

ПРОТИВОРЕЧИЯ В СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ОТНОСНО ПРАВОМОЩИЯТА НА РАЙОННИЯ СЪД КАТО ВЪЗЗИВНА ИНСТАНЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД КАТО КАСАЦИОННА ИНСТАНЦИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Административнонаказателните дела, образувани по жалба или протест срещу издадено наказателно постановление, са родово подсъдни на районния съд, който, въпреки че съгласно чл. 76 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) разглежда...

разпоредбата-чл-21

ПРИЛОЖИМА ЛИ Е РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 21, АЛ. 2 ОТ НПК ПО СИЛАТА НА ЧЛ. 84 ОТ ЗАНН В АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО?

Съгласно разпоредбата на чл. 84 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН): „Доколкото в този закон няма особени правила за призоваване и връчване на призовки и съобщения, извършване на...

тълкувателни-решения

РЕПО СДЕЛКИТЕ И ОБРАТНИТЕ РЕПО СДЕЛКИ – може ли Комисията за финансов надзор да допълва закона?

Дефиницията, дадена с т. 15, § 1, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО) определя „Репо сделка“ и „Обратна репо сделка“ като „всяко споразумение, при което...

арбитражното-споразумение

ОТ КОЙ МОМЕНТ ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ СРОКЪТ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА РАЗПОРЕЖДАНЕТО ПО ЧЛ. 254, АЛ. 1 ОТ АПК? ПРЕГЛЕД НА ПРОТИВОРЕЧИВАТА ПРАКТИКА НА ВАС

С разпореждането по чл. 254, ал. 1 от АПК съдът се произнася по искане за прекратяване на действия, извършвани от административен орган или от длъжностно лице, които не се основават...

art-2.02.2016

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА НА ВАС ОТНОСНО ФИГУРАТА НА ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ КАТО СТРАНА В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Повод за слеващите редове е Определение № 11632 от 17.09.2011г. по адм. д. № 10539/2011г. на ВАС, 5-членен състав, в което е прието, че е недопустима подадената жалба срещу административен...

Translate »