грамада
OOD

Съдебно производство по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ – обжалване на издадения от Общинска служба земеделие административен акт. Преглед на практиката на ВКС

I.Уводни бележки Производството за възстановяване на собствеността по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ е административно по своя характер, като приложение намират специалните правила на ЗСПЗЗ и...

стабилизация

ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 14, АЛ. 4 ЗСПЗЗ. ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА ВКС

I.Уводни бележки   Производството за възстановяване на собствеността по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) е административно по своя характер, като приложение намират специалните правила на ЗСПЗЗ...

изпълнение

Възстановяване на запазена част от наследството по реда на чл. 30 ЗН. Преглед на практиката на ВКС

Институтът на запазената част е възприет както в Закона за наследството от 1889 г. /отм./, така и в сега действащия Закон за наследството от 1949 г.   I.Запазена част Всеки...

ПРИЛОЖИМИ ЛИ СА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 78, АЛ. 3 И АЛ. 5 ГПК В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО? ПРЕГЛЕД НА ПРОТИВОРЕЧИВАТА ПРАКТИКА НА ВКС

Наказателно – процесуалният кодекс /НПК/ урежда въпросите за отговорността за разноски в наказателното производство в разпоредбите на чл. 187 – чл. 190 НПК. Съдът се произнася по разноските с присъдата...

тълкуването

В какъв срок се погасява по давност вземането за възнаграждение на управителя на търговско дружество, произтичащо от сключен договор за възлагане на управлението? Преглед на противоречивата практика на ВКС

I. Уводни бележки Отношенията между едно търговско дружество и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението – чл. 147, ал. 7 от Търговския закон /ТЗ/. В теорията се...

art-29-01-16

Необходимо ли е наследникът да демонстрира спрямо останалите завладяването на имота в хипотеза, когато фактическата власт е предадена от наследодателя на един от наследниците му и до момента на смъртта на наследодателя не е изтекъл 10 годишният давностен срок? Преглед на противоречивата практика на ВКС.

I. Уводни бележки 1. Владение В чл. 68 от Закона за собствеността (ЗС) се съдържа следното определение на владението: „Владението е упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи...

Translate »