грамада
стабилизация

НОВОТО ВПИСВАНЕ НА ИПОТЕКА В ХИПОТЕЗАТА НА ЧЛ. 172, АЛ. 2 ОТ ЗЗД

Повод за написване на настоящата статия е образуваното тълкувателно дело № 3/2018г. на ОСГТК на ВКС по следния въпрос „Може ли да се впише наново ипотека съгласно чл. 172, ал....

кредитни-услуги

ЗАЩИТА НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ КАТО ДЪРЖАТЕЛ НА ВЕЩТА ПО ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

Договорът за лизинг[1] има легална уредба в Търговския закон (ТЗ) на Република България (чл. 342 и сл. от ТЗ).  Съгласно чл. 1 ал. 1 т.15 от ТЗ лизингът винаги е...

art-250

ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА ОТНОСНО ПРИДОБИВНАТА ДАВНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ОБРАТНАТА СИЛА НА ЗАКОНА

През 1996г. в България бяха приети и обнародвани Закона за държавната собственост (ЗДС) и Закона за общинската собственост (ЗОС), които създадоха нормативна уредба на правния режим на обектите на държавната...

конкуренция апорт особен залог

КАКЪВ Е РЕДЪТ ЗА ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРА ПРИ ПОСЛЕДВАЩА РАЗПОРЕДИТЕЛНА СДЕЛКА, ИЗВЪРШЕНА ОТ ТРЕТОТО ЛИЦЕ, В ЧИЯТО ПОЛЗА ДЛЪЖНИКЪТ МУ СЕ Е РАЗПОРЕДИЛ С ИМУЩЕСТВОТО СИ?

Повод за написване на настоящата статия е тълкувателно дело № 2/2017г. на ОСГТК на ВКС, допълнено с Разпореждане от 26.10.2017г. на Председателя на ВКС по следния въпрос „Какъв е редът...

art-8-2-16

ПОЕМАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ ПО ДЕЙСТВАЩОТО ПРАВО

В българското право има различни правни способи за придобиване на право на собственост върху дружествени дялове в дружество с ограничена отговорност (по-надолу ООД).

Translate »