грамада
кредитни-услуги

ПЛАТЕЖНИТЕ ОПЕРАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОТО И РИМСКОТО ПРАВО

Настоящето изложение има за цел да проследи правната уредба на платежните операции. Тази цел следва да се постигне с анализ на правото на ЕС и на римското право. В заключението...

art-222-1

ПРАВНА УРЕДБА НА ДЕПОЗИТА И ПЛАТЕЖНАТА СМЕТКА В РИМ И В ПРАВОТО НА ЕС

Настоящата статия се явява продължение на размислите, свързани с правната уредба на банковите сделки в Рим и тяхната връзка със съвременното право[1]. Предмет на изложението този път е римският неправилен...

кредитни-услуги

БАНКОВАТА И ДЕПОЗИТНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО

Настоящото изложение има за цел да проследи развитието на банковата и депозитната дейност през периода на Средновековието в Европа. Банките като институции са се оформили един начин на Запад и...

изпълнение

ДЕЛАТА HERSTATT И BRITISH EAGLE И ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Делото по случая Bankhaus I.D. Herstatt K.G.a.A от 1974-1975 г. и делото British Eagle International Air Lines Ltd v Cie Nationale Air France (British Eagle) поставят началото на изменения в законодателствата на редица държави, а в последствие и оказват влияние и върху правото на ЕС.

29-07-2015

ЗА РЕАЛНОТО ПРЕДАВАНЕ (ПРЕДОСТАВЯНЕ), ВЛАДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАЛОГ С ПРЕДМЕТ RES INCORPORALES

В българската правна доктрина няма единно схващане по отношение на реалното предаване при договор за залог, който има за предмет вземания или права, както и последващото осъществяване на държане, владение и контрол върху обезпечението.

длъжника

ВЛАДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ФИНАНСОВИТЕ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ – ЗАКОНОДАТЕЛСТВА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС

1.    Съдебната практика на Обединеното кралство Проблемът с осъществяването на владение и контрол върху предоставено обезпечение с договор за залог по реда на ЗДФО е дискутиран в контекста на съдебна...

Translate »