грамада
art-222-1

ПРАВНА УРЕДБА НА ДЕПОЗИТА И ПЛАТЕЖНАТА СМЕТКА В РИМ И В ПРАВОТО НА ЕС

Настоящата статия се явява продължение на размислите, свързани с правната уредба на банковите сделки в Рим и тяхната връзка със съвременното право[1]. Предмет на изложението този път е римският неправилен...

кредитни-услуги

БАНКОВАТА И ДЕПОЗИТНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО

Настоящото изложение има за цел да проследи развитието на банковата и депозитната дейност през периода на Средновековието в Европа. Банките като институции са се оформили един начин на Запад и...

изпълнение

ДЕЛАТА HERSTATT И BRITISH EAGLE И ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Делото по случая Bankhaus I.D. Herstatt K.G.a.A от 1974-1975 г. и делото British Eagle International Air Lines Ltd v Cie Nationale Air France (British Eagle) поставят началото на изменения в законодателствата на редица държави, а в последствие и оказват влияние и върху правото на ЕС.

29-07-2015

ЗА РЕАЛНОТО ПРЕДАВАНЕ (ПРЕДОСТАВЯНЕ), ВЛАДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАЛОГ С ПРЕДМЕТ RES INCORPORALES

В българската правна доктрина няма единно схващане по отношение на реалното предаване при договор за залог, който има за предмет вземания или права, както и последващото осъществяване на държане, владение и контрол върху обезпечението.

длъжника

ВЛАДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ФИНАНСОВИТЕ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ – ЗАКОНОДАТЕЛСТВА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС

1.    Съдебната практика на Обединеното кралство Проблемът с осъществяването на владение и контрол върху предоставено обезпечение с договор за залог по реда на ЗДФО е дискутиран в контекста на съдебна...

31-08-2015

ЗА ПОНЯТИЯТА „ВЛАДЕНИЕ” И „КОНТРОЛ” ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ЗДФО И ЧЛ. 2 (2) ДИРЕКТИВА 2002/47/ЕО

С § 14 от Законът за изменение и допълнение на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати колективно инвестиране[1] бе внесено изменение в чл. 5 и чл. 6 в Закона...

Translate »