грамада
длъжника

Субективното право по чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите – теория и практика на ВКС

Въведение Предмет на изследване на настоящата статия е субективното право по чл. 19, ал. 3 ЗЗД като предпоставка за придобиване на вещни права. В настоящото изследване се акцентира върху изясняване...

ПРАВОТО НА ИЗКУПУВАНЕ ПО ЧЛ. 33, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА – ТЕОРЕТИЧЕН И ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

Въведение Предмет на изследване на настоящия труд е правото на изкупуване по чл. 33, ал. 2 ЗС като предпоставка за придобиване на вещни права. В настоящия труд се акцентира върху...

art-1.02.2016

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗЛАГАНЕТО НА НЕПОДЕЛЯЕМ ИМОТ – ЖИЛИЩЕ

Въведение Възлагането на неподеляем имот – жилище е един от възможните способи за извършване на съдебната делба и е предвиден в чл. 349 ГПК.[1] По отношение на производството за възлагане...

Translate »