грамада
21-07-2015

Последици от прекратяването на изпълнителното производство в хипотезата на чл. 433, ал.1, т.3 ГПК, спрямо присъединените взискатели

Една от хипотезите, при които изпълнителното производство подлежи на прекратяване, е при обезсилване на изпълнителния титул[1]. Не са налице неясноти относно последиците от прекратяването за взискателя, в чиято полза изпълнителния...

силата на пресъдено нещо

Преглед на становищата относно крайния момент, в който съделител може да упражни правото си по чл. 505, ал.2 ГПК

Законодателят е уредил преимуществено право на изкупуване за съделителите, чиито имот е изнесен на публична продан поради неговата неподеляемост, в производството по съдебна делба – чл. 354, ал.1 във връзка...

art-27-06-2016

Законът за особените залози и поредния провал на съда по прилагането му

(Коментар на Решение № III-55 от 27.01.2015г. по в.гр.д. № 2098/2016г. на Бургаски окръжен съд и Решение № 33 от 19.01.2017 г. по в. гр. д. № 2051/2016 г. на...

art-29-01-16

Критичен поглед върху някои съдебни решения по прилагането на ЗИДЗОЗ обнародван в ДВ бр. № 105 от 30.12.2016г. – част 2

            Настоящият коментар е вторият от двата коментара, посветени на новоизлезли през 2017г. съдебни решения, които се провалят в опита си да прилагат измененията в ЗОЗ, приети с обнародвания...

съдебни-решения

Критичен поглед върху някои съдебни решения по прилагането на ЗИДЗОЗ, обнародван в ДВ бр. № 105 от 30.12.2016г. Част 1

          Настоящият коментар е първият от двата коментара, които ще посветя на новоизлезли през 2017г. съдебни решения, които се провалят в опита си да прилагат измененията в ЗОЗ,  приети с...

конкуренция апорт особен залог

Конкуренция между апорт и особен залог на търговско предприятие във връзка с придобиване на правa върху недвижим имот

Настоящото изследване е посветено на конкуренцията между правото на собственост, което придобива едно търговско дружество /апортьор/ върху недвижим имот след извършен апорт и заложното право, което придобива заложният кредитор на...

Translate »