грамада
изпълнение

Изпълнение върху заложено търговско предприятие чрез ЧСИ Ред за продажба на заложено търговско предприятие или отделни негови елементи [1]

По този ред търговското предприятие може да бъде продадено като съвкупност, като обособена част, или да бъде раздробено чрез продажба на отделни негови елементи. Когато пристъпването към изпълнение е вписано...

art-10-2-16

Изпълнение върху заложено търговско предприятие чрез частен съдебен изпълнител Мерки за предаване на заложеното имущество[1]

Залогът на търговско предприятие доби изключително широка популярност след приемането на Закона за особените залози и се превърна в един от най-предпочитаните способи, чрез които заложните кредитори гарантират удовлетворението на...

биологичния-баща

§ 8 ПРЕКЪСВА ЛИ ЧАСТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО РЕДА НА ЗОЗ ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ ОТНОСНО ОБЕЗПЕЧЕНОТО ВЗЕМАНЕ? [1]

Поставеният в настоящата статия правен въпрос не е бил предмет на обсъждане в правната доктрина и съдебната практика. Това донякъде оставя впечатлението, че темата не е актуална и значима, но...

art-251

Легитимиран ли е заложният кредитор да предяви иск за отмяна на решение на ОС в хипотезата на чл. 185, ал.3 ТЗ?[1]

Въпросът, поставен в настоящия материал, не е изследван в правната ни книжнина, но актуалността му е сериозна, тъй като от отговора му зависи дали, при залог на акции, заложният кредитор...

ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВОТО НА ЗАДЪРЖАНЕ В ИНДИВИДУАЛНОТО ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

В практиката на органите по принудително изпълнение[1] все по-рядко се зачитат привилегии на кредитори с право на задържане, съответно все по-рядко се изготвят разпределения с тяхно участие.  Въпреки това обаче...

dokumenti-prestaplenie

Последици от откритото производство по стабилизация на търговец спрямо изпълнението върху имуществото му по реда на ГПК и ЗОЗ[1]

Резюме: С измененията в Търговския закон, обнародвани в ДВ, бр. №105 от 30.12.2016г., беше въведено производството по стабилизация на търговец. Чрез него законодателят се стреми да позволи на търговци, които...

Translate »