грамада
gramada art232

Преглед на съдебната практика по приложението на чл. 485, ал.2 ГПК /нов/ спрямо заварените публични продажби

С приемането на ЗИДГПК, обнародван в бр.86/2017г на ДВ, бяха извършени съществени изменения в разпоредбата на чл. 485 ГПК, като едно от тях е, че при определяне на стойността на...

art-25-02-1

Действия на съдебния изпълнител при някои специфични хипотези в изпълнителния процес1

Предмет на разглеждане в настоящата статия са действията, които съдебният изпълнител трябва да предприеме, в следните два случая: При подадено искане за конституиране на взискател на основание извършено прехвърляне на...

art-29-01-16

Основание ли е спирането на изпълнението за неизвършване на действия по разпределение в изпълнителния процес?

                  Настоящият коментар е вдъхновен от постановени съдебни актове на Бургаски окръжен съд – Решение I-874 от 31.10.2017г. по гр.д. № 1478/2017 и Решение I-906 от 07.11.2017...

Ефектът от съдебното решение по чл. 135 ЗЗД спрямо висящото принудителното изпълнение върху недвижим имот

Ефектът от съдебното решение по чл. 135 ЗЗД спрямо висящото принудителното изпълнение върху недвижим имот[1]. Искът по чл. 135 ЗЗД, наречен в доктрината „Отменителен” или „Павлов”, а в практиката „Иск...

кредитни-услуги

ДОПУСТИМОСТ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНАТА МЯРКА ЗАПОР НА ВЗЕМАНЕ ПО БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ДОПУСТИМОСТ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНАТА МЯРКА ЗАПОР НА ВЗЕМАНЕ ПО БАНКОВА ГАРАНЦИЯ[1] Настоящият преглед е продължение на публикуваната в бр.4 от 2016г.  статия „Преглед на съдебната практика относно банковата гаранция – 1” ...

art21

Допустимо ли е присъединяване на вземане на кредитор от ипотекарен длъжник, когато последният не е длъжник по изпълнителния лист?

Фокусът в настоящия материал ще бъде поставен върху един много често срещан проблем в практиката. Това е проблемът с присъединяването на вземанията на кредитори във висящо изпълнително производство, по което...

Translate »