грамада
art-251

Легитимиран ли е заложният кредитор да предяви иск за отмяна на решение на ОС в хипотезата на чл. 185, ал.3 ТЗ?[1]

Въпросът, поставен в настоящия материал, не е изследван в правната ни книжнина, но актуалността му е сериозна, тъй като от отговора му зависи дали, при залог на акции, заложният кредитор...

ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВОТО НА ЗАДЪРЖАНЕ В ИНДИВИДУАЛНОТО ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

В практиката на органите по принудително изпълнение[1] все по-рядко се зачитат привилегии на кредитори с право на задържане, съответно все по-рядко се изготвят разпределения с тяхно участие.  Въпреки това обаче...

dokumenti-prestaplenie

Последици от откритото производство по стабилизация на търговец спрямо изпълнението върху имуществото му по реда на ГПК и ЗОЗ[1]

Резюме: С измененията в Търговския закон, обнародвани в ДВ, бр. №105 от 30.12.2016г., беше въведено производството по стабилизация на търговец. Чрез него законодателят се стреми да позволи на търговци, които...

gramada art232

Преглед на съдебната практика по приложението на чл. 485, ал.2 ГПК /нов/ спрямо заварените публични продажби

С приемането на ЗИДГПК, обнародван в бр.86/2017г на ДВ, бяха извършени съществени изменения в разпоредбата на чл. 485 ГПК, като едно от тях е, че при определяне на стойността на...

art-25-02-1

Действия на съдебния изпълнител при някои специфични хипотези в изпълнителния процес1

Предмет на разглеждане в настоящата статия са действията, които съдебният изпълнител трябва да предприеме, в следните два случая: При подадено искане за конституиране на взискател на основание извършено прехвърляне на...

art-29-01-16

Основание ли е спирането на изпълнението за неизвършване на действия по разпределение в изпълнителния процес?

                  Настоящият коментар е вдъхновен от постановени съдебни актове на Бургаски окръжен съд – Решение I-874 от 31.10.2017г. по гр.д. № 1478/2017 и Решение I-906 от 07.11.2017...

Translate »