грамада
такси

Поглед върху конкуренцията между изпълненията по реда на ГПК и ЗОЗ след измененията от 30.12.2016 [1]

Преди мащабните изменения в Закона за особените залози, обнародвани в бр. 105 на Държавен вестник от 30.12.2016 г, съществуваха неизяснени аспекти относно конкуренцията между индивидуалното принудително изпълнение по реда на...

договори-за-кредит

Може ли издаденото постановление за възлагане на недвижим имот да влезе в сила при спиране на изпълнението ?

Една от най-ефективните мерки, които длъжникът може да предприеме, за да защити имуществото си от принудителното изпълнение е обезпечителната мярка спиране на изпълнението. Чрез нея се суспендира временно активността на...

тълкувателни-решения

Дискусионни въпроси в изпълнителния процес [1]

  Във времена на широка икономическа криза и междуфирмена задлъжнялост в изключително големи размери, основният инструмент за събиране на дължимите вземания от кредиторите е провеждането на изпълнителен процес след осъждане...

изпълнение

Изпълнение върху заложено търговско предприятие чрез ЧСИ Ред за продажба на заложено търговско предприятие или отделни негови елементи [1]

По този ред търговското предприятие може да бъде продадено като съвкупност, като обособена част, или да бъде раздробено чрез продажба на отделни негови елементи. Когато пристъпването към изпълнение е вписано...

art-10-2-16

Изпълнение върху заложено търговско предприятие чрез частен съдебен изпълнител Мерки за предаване на заложеното имущество[1]

Залогът на търговско предприятие доби изключително широка популярност след приемането на Закона за особените залози и се превърна в един от най-предпочитаните способи, чрез които заложните кредитори гарантират удовлетворението на...

биологичния-баща

§ 8 ПРЕКЪСВА ЛИ ЧАСТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО РЕДА НА ЗОЗ ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ ОТНОСНО ОБЕЗПЕЧЕНОТО ВЗЕМАНЕ? [1]

Поставеният в настоящата статия правен въпрос не е бил предмет на обсъждане в правната доктрина и съдебната практика. Това донякъде оставя впечатлението, че темата не е актуална и значима, но...

Translate »