грамада
art20

За правната характеристика на договора за поръчителство и за правното положение на поръчителя. Преглед на съдебната практика.

I. Увод. De lege lata правната уредба на договора за поръчителство се съдържа в разпоредбите на чл. 138 – чл. 148 ЗЗД[1]. Широкото приложение на това обезпечително средство в гражданския...

разпоредба-чл78-ал2-ЗС

За някои действия на разпореждане, тълкувани в светлината на чл. 49, ал. 2 ЗН

I . Увод. De lege lata в българското наследствено право действа системата на приемане[1] (чл. 48 ЗН). Наследството може да бъде прието изрично – „с писмено заявление до районния съдия,...

недобросъвестно владение

Особености на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане

І. Увод. Договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане не е уреден от действащото право, но намира широко приложение в гражданския оборот като способ за...

гражданска имуществена санкция

За някои процесуални действия, тълкувани в светлината на чл. 49, ал. 2 ЗН

I. Увод. De lege lata в българското наследствено право действа системата на приемане (чл. 48 ЗН). Наследството може да бъде прието изрично – с писмено заявление до районния съдия, в...

art234

Кога е налице новация – преглед на съдебната практика

I. Увод. Съгласно чл. 107, ал. 1, изр. 1 ЗЗД „[з]адължението се подновява, когато се замени с друго по съглашение с кредитора“[1]. Лаконичната нормативна уредба на новацията  създава почва за...

gramada-23-06-15-2

За приложимостта на чл. 40 ЗЗД при органното представителство

Увод. Според мотивите на Тълкувателно решение № 5 от 12.12.2016 г. по тълк. д. № 5/2014 г., ОСГТК на ВКС фактическият състав, пораждащ недействителността по чл. 40 ЗЗД, се състои...

Translate »