грамада
17-08-2015

СПИРАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

1. ВЪВЕДЕНИЕ Спирането в гражданския процес има за цел да обезпечи постановяването на законосъобразен съдебен акт, в случай, че са възникнали обстоятелства, които се явяват пречка пред развитието на процеса....

art-27-06-2016

Съразмерността в принудителното изпълнение съгласно чл. 442а ГПК

1. Съразмерността като общ принцип 1.1. До изменението на ГПК от 2017 г., съразмерността не беше изрично нормативно регламентирана в определена законова разпоредба. Тя имаше теоретична обосновка и намираше опора...

art-18-03

СПОРНАТА СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ Производствата по спорна съдебна администрация нямат изрична уредба в Гражданския процесуален кодекс. Те имат сходства както с исковия процес, така и с безспорната съдебна администрация (охранителните производства), но имат...

art-245

Алтернативното обективно съединяване на искове в гражданския процес

Алтернативното обективно съединяване на искове в гражданския процес Въведение Алтернативното обективно съединяване на искове е форма на съединяване на искове в съдебния граждански процес, която заема междинно място сред кумулативното...

кредитни-услуги

ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ ВЪРХУ БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

1.Въведение Банковата гаранция е сред най-честите обезпечения в търговския оборот. При издаването на банковата гаранция се развива система от отношения между кредитор, длъжник и банка като един от въпросите, които...

art-21.07

Искът за вреди, причинени от обезпечение

Съгласно чл. 403, ал. 1 ГПК, ако искът, по който е допуснато обезпечение, бъде отхвърлен, ако не бъде предявен в дадения на ищеца срок или ако делото бъде прекратено, ответникът може да иска от ищеца да му заплати причинените вследствие на обезпечението вреди.

Translate »