грамада

ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЛИ СА ДОГОВОРИТЕ ЗА РЕФИНАНСИРАНЕ НА КРЕДИТИ, ОСТОЙНОСТЕНИ В ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНКОВЕ?

С настоящото изложение правя правен анализ на договорите  за рефинансиране на кредити, деноминирани в швейцарски франкове. В него излагам своите съображения, че такива новационни договори са изначално недействителни и не...

кредитни-услуги

ЗАЩИТА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИТЕ СРЕЩУ ЕДНОСТРАННОТО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЛИХВИТЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА БАНКОВ КРЕДИТ

Предмет на настоящето изложение са способите за защита на кредитополучателите, в случаите в които банките включват в кредитните сделки клаузи, даващи им право да изменят едностранно и на произволен принцип...

21-07-2015

ПОРЪЧИТЕЛИ ЛИ СА СОЛИДАРНИТЕ ДЛЪЖНИЦИ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ?

Настоящото изложение има за цел да отговори на въпроса каква е солидарната отговорност в хипотезите, в които в договорите за кредит е предвидено, че трето лице ще отговаря за задълженията...

art-27-06-2016

ЗАЩИТАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗАПОВЕДНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Предмет на настоящето изследване са същностните характеристики на правото на Европейския съюз и  практиката на Съда на Европейския съюз  по отношение на потребителската защита, регламентирана в Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните...

арбитражното-споразумение

НИЩОЖНОСТ НА АРБИТРАЖНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПОРАДИ НЕГОВАТА НЕРАВНОПРАВНОСТ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Въведение:  Традиционно арбитражът като сурогат на държавното правосъдие  е средство за разрешаване на спорове между търговци, т.е. между равнопоставени лица, притежаващи професионален опит и нужния финансов ресурс да гарантират защитата...

26-05-2015-1ст

Прихващане в изпълнителното производство

В практиката по изпълнителните дела се поставя особено остро проблема дали съдебен изпълнител има компетентност да извърши или зачете извършена от длъжника компенсация. Въпросът има огромно практическо значение за страните...

Translate »