грамада
24-08-2015

По някои въпроси на Закона за адвокатурата: конституционосъобразност

  (Част трета)   Сравнителноправно изследване В настоящата част от изложението ще се спра на разрешенията по отношение на засегнатите от мен проблеми в две други държави като първо ще...

24-08-2015

По някои въпроси на Закона за адвокатурата: конституционосъобразност

(Част втора)   Конституционосъобразност на Закона за адвокатурата Законът за адвокатурата (ЗАдв), приет от 39-то Народно събрание на 10 юни 2004 г., е устройственият закон на българската адвокатура, с който...

24-08-2015

По някои въпроси на Закона за адвокатурата: конституционосъобразност

(Част първа)   Въведение Повод да напиша настоящата статия ми дадоха множеството критики срещу Закона за адвокатурата (ЗАдв)(обн. ДВ, бр. 55 от 25 Юни 2004 г.), които в последно време...

гграмада - офшорна компани

ЗА НЯКОИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕД МЛАДШИТЕ АДВОКАТИ

1. Въведение Повод да напиша настоящата статия ми дава нееднаквото третиране на младшите адвокати от страна на съдиите, съдебните изпълнители, държавната администрация и други лица и органи, които или са...

изпълнение

За цедирането на вземане на части с цел облагодетелстване с присъдени разноски по множество дела

1. Въведение Повод да напиша настоящата статия ми даде една порочна практика, споделена ми от друг колега адвокат, която накратко се състои в следното: адвокат води делото на свой клиент...

противоконституционност

По някои въпроси на правния интерес, повода за завеждане на дело и давността в светлината на мотивите към Определение № 95 от 22.02.2018 г. по ч. гр. д. № 510/2018 г. на ВКС, IV ГО (Част втора)

3.2. Решение по общия ред, с което се установява, че не е бил налице правен спор Ответникът може да оспори иска и в този случай производството ще се движи по...

Translate »