грамада
PicArticle2

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ПРЕДСРОЧНАТА ИЗИСКУЕМОСТ

Въведение Предсрочната изискуемост, която съществува както в гражданското, така и в търговското право, поставя много въпроси относно своето практическо приложение. Настоящата статия си поставя за цел не толкова да даде...

art-18-03

ЗА ОГРАНИЧЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С УПРАЖНЯВАНЕТО НА АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ: ДОПЪЛНИТЕЛНАТА СТОПАНСКА И ТРУДОВА ДЕЙНОСТ НА АДВОКАТА

Въведение Повод да напиша настоящата статия ми даде въпросът за източниците на доходи на лицата, упражняващи адвокатската професия. В чл. 5, ал. 2, т. 1-3 от Закона за адвокатурата (ЗА)...

art-250

Противоконституционност на касационното производство по ГПК

Въведение След поредицата статии, посветени на държавните такси, събирани от съдилищата, се насочвам към друга материя на гражданския процес, която отново се отнася до правото на правосъдие. В настоящата статия...

договори-за-кредит

ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА: НЯКОИ ПРЕПОРЪКИ

Въведение Настоящата статия се явява последната от поредицата, посветена на държавните такси, събирани от съдилищата. В предходните шест статии бяха направени сравнителноправни изследвания на осемнадесет държави, от които петнадесет европейски...

изпълнение

ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА: ИЗТОЧНА АЗИЯ

Въведение Настоящата статия се явява продължение на сравнителноправното изследване на държавните такси, събирани от съдилищата, което цели да разкрие полезните и приложими и у нас решения, до които чуждестранните нормотворци...

art

ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА: ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ И АВСТРИЯ

1. Въведение Настоящата разработка се явява пета по ред от посветените на държавните такси, събирани от съдилищата. В нея ще бъдат разгледани три европейски държави: Федерална република Германия (ФРГ), Франция...

Translate »