грамада

Някои проблеми, възникващи при промяна на правото на собственост върху застрахования обект при сключен от предишния собственик договор за имуществена застраховка

  Застраховането като дейност придобива все по-голямо значение в обществения живот на страната. Вследствие на това, голямо развитие и промени претърпява и законодателството в областта на застраховането, което пък от...

отговорността-за-чужди-данъчни-задължения

ПРАВНАТА УРЕДБА НА ЕЛЕКТРОННИЯ ФИШ ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННА ЛИ Е?

Законът за административните нарушения и наказания (ЗАНН) е основен закон в областта на административното наказване и съдържа принципите и основните положения в сферата на административнонаказателното право. ЗАНН установява единна система...

Translate »