грамада
Banks

Защо на практика „по-късата“ давност, с която се погасяват вземанията по запис на заповед, всъщност е по-дълга от общата погасителна давност?

Въведение Настоящото кратко изложение има за цел в синтезиран вид да представи доктриналните възгледи и съдебната практика относно погасителната давност на вземанията по запис на заповед. Детайлно ще бъде обърнато...

24-08-2015

Как практиката на ВАС по тълкуване и прилагане на АПК нарушава изискванията на чл. 13 от ЕКПЧ?

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) е подписана през 1950 г. и представлява международен договор за защита на човешките права и на основните свободи в...

Translate »