грамада
Портал за юристи
art-5.2.16

ФОРМАТА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА СДЕЛКИТЕ И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 293, АЛ. 3 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Спазването на установената от закона форма е регламентирано в разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), като едно от условията за действителност на сделките.

31-08-2015

ОТНОСНО ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – ПУБЛИЧНОПРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

В настоящата статия е направен опит за анализ на понятието, правното положение и характеристиките, които има възложителят на обществени поръчки – публичноправна организация, въз основа на действащата към момента нормативна уредба

конкуренция апорт особен залог

ЗА ОБЖАЛВАЕМОСТТА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 423 ОТ ГПК

ВЪВЕДЕНИЕ Правното средство за защита на длъжника в заповедното производство е подаване на възражение срещу заповедта за изпълнение пред заповедния съд, в законоустановения за това срок. Макар и основен, този...

17-07-2015

За санкционната функция на неустойката и някои проблеми свързани с приложението на института

Въведение Институтът на неустойката, като форма на договорната отговорност, притежава специфични черти, които я правят примамливо средство, намиращо широко приложение в уредбата на отношенията между правните субекти в гражданския и...

gramada-06-07-15-1

ПЕРИОДИЧНИ ПЛАЩАНИЯ ЛИ СА ВЗЕМАНИЯТА ЗА ГЛАВНИЦА ПО ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ?

Погасителната давност и въпросите, които поставя, са били обект на множество изследвания, научни разработки, на богата практика на отделните съдилища, както и предмет на тълкувателни решения, през годините. Въпреки това,...

gramada-24-4-15

ЗАБАВА НА КРЕДИТОРА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  ВМЕСТО УВОД Забавата на кредитора (mora creditoris) води началото си още от римското право[1] и има традиционно присъствие в българското облигационно и търговско право.[2] Въпреки това, като правен институт,...

Translate »