грамада
юрисконсултски възнаграждения

ПРЕВОД НА РАЗПОРЕДБИТЕ ОТ ШВЕЙЦАРСКИЯ ОБЛИГАЦИОНЕН КОДЕКС ОТНОСНО МАТЕРИЯТА НА ПОРЪЧИТЕЛСТВОТО.

Преводът е актуален към 02.03.2018г. РАЗДЕЛ ДВАДЕСЕТИ. ПОРЪЧИТЕЛСТВО. ЧЛ. 492 А. Изисквания. I. Определение (1)Договорът за поръчителство е договор, по силата на който едно лице се задължава да гарантира плащането...

Translate »