грамада
art232

Относно понятието „потребител“ – практиката на СЕС с акцент върху потребителското кредитиране

  Съдържание: Увод. Дефиниция за потребител. 2.Приложение по аналогия на практика на СЕС по други актове на ЕС съобразно термините „потребител“ и „продавач“ или „доставчик“, използвани и по Директива 93/13...

юрисконсултски възнаграждения

ПРЕВОД НА РАЗПОРЕДБИТЕ ОТ ШВЕЙЦАРСКИЯ ОБЛИГАЦИОНЕН КОДЕКС ОТНОСНО МАТЕРИЯТА НА ПОРЪЧИТЕЛСТВОТО.

Преводът е актуален към 02.03.2018г. РАЗДЕЛ ДВАДЕСЕТИ. ПОРЪЧИТЕЛСТВО. ЧЛ. 492 А. Изисквания. I. Определение (1)Договорът за поръчителство е договор, по силата на който едно лице се задължава да гарантира плащането...

Translate »