грамада
7-08-2015

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА УСТАНОВЯВАНЕТО НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Когато става въпрос за изпълнение на публични задължения, нормално е законодателят да положи всички възможни усилия, само и само да осигури безпрепятственото им събиране и да осигури невъзможността на задължените...

06-02-2017

За процесуалният статут на ревизионните актове, издадени по реда на ДОПК в наказателния процес

Поводът да пиша настоящите редове са наскоро влезлите в сила изменения на НПК, които разбуниха духовете в обществото  в много аспекти като компетентността на Специализираният наказателен съд, въвеждането на разпоредително...

art-247

КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ НА ИЗМЕНЕНИЯТА В ЧЛ. 19 ОТ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Забелязъл съм интересна тенденция в подхода на законодателя, когато на дневен ред е изведен обществен проблем или проблем на държавата като цяло. Автоматично се приема, че настоящото законодателство, касаещо този...

многократното застраховане и съзастраховането

ПРЕГЛЕД И РАЗСЪЖДЕНИЯ ПО ПРАКТИКАТА НА ВКС, КАСАЕЩА НЯКОИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПРОТИВ КРЕДИТОРИТЕ

С настоящите редове ми се ще да обърна внимание на няколко състава, при които на пръв поглед нещата изглеждат ясно, но в същото време пораждат доста въпроси както от наказателноправно,...

такси

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ПРЕГЛЕДА НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО ЧЛ. 50, АЛ.3 ГПК

Поводът да се спра на настоящия проблем е това, че много често упражняването на процесуалните права на страните по даден гражданскоправен спор е поставено в  определени времеви рамки. Точно с...

застрахователни

ПО НЯКОИ СПЕЦИФИКИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

Повод да се насоча към изследването на настоящия въпрос беше случай на колега-адвокат, който беше запитан от свой клиент дали при продажбата на всички  стоки, налични при дадено търговско дружество...

Translate »