грамада
21-5-2015

За съотношението между чл. 9, ал.3 от Закона за хазарта и чл. 327, ал.1 от НК с оглед на приетото в ТР № 3 от 22. 12. 2015г. по тълк. дело № 3/ 2015 на ОСНК на ВКС

В българското законодателство не са редки хипотезите, при които за едно и също деяние са предвидени както административнонаказателни, така и наказателни състави.  В тези случаи на пръв поглед и по-скоро...

разпоредба-чл78-ал2-ЗС

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ТЪЛКУВАНЕТО И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 78, АЛ. 2 ОТ ЗС В СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Както неведнъж съм отбелязвал, линията между наказателното и гражданското право, в най-общ смисъл, е по-скоро допирателна, отколкото разделителна. Налице са редица случаи, в които, за да си отговорим на въпроси...

отговорността-за-чужди-данъчни-задължения

Критика на някои концепции относно отговорността за чужди данъчни задължения, наложени в съдебната практика

Въпросът за това доколко е законосъобразно да се попълват законадателните празноти и неясноти посредством тълкуване от страна на съда е дискусионен и по-скоро теоретичен, поради което лично за мен по...

19-05-2015

По някои въпроси на неустойката и приложението на чл. 16, ал.1 от ЗКПО

В редица случаи, както в хода на практиката на органите по приходите, така и в хода на съдебното разглеждане на издадени ревизионни актове се налага да бъдат изяснявани чисто гражданскоправни...

art-9-5-2016

РАЗМИСЛИ ПО НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА ОТГОВОРНОСТТА ПО ЧЛ. 177 ЗДДС

Може би ми стана навик да откривам в данъчното законодателство хипотези, положения, при които предпоставките за данъчен произвол спрямо адресатите на задълженията за данъци да са практика. Не са една...

режим-лихва-застраховка-гражданска-отговорност

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ ЗА ДАНЪЧНАТА ОТГОВОРНОСТ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИ ЗА УКРИТИ ПРИХОДИ И ДОХОДИ В ПРАКТИКАТА НА ВАС

Настоящата статия цели  да изложи един, бих го нарекъл, проблем на българското данъчно законодателство, касаещ определянето на данъчните задължения по аналогия. Наистина, от една страна, законодателят като създава даден текст,...

Translate »