грамада
отговорността-за-чужди-данъчни-задължения

Критика на някои концепции относно отговорността за чужди данъчни задължения, наложени в съдебната практика

Въпросът за това доколко е законосъобразно да се попълват законадателните празноти и неясноти посредством тълкуване от страна на съда е дискусионен и по-скоро теоретичен, поради което лично за мен по...

19-05-2015

По някои въпроси на неустойката и приложението на чл. 16, ал.1 от ЗКПО

В редица случаи, както в хода на практиката на органите по приходите, така и в хода на съдебното разглеждане на издадени ревизионни актове се налага да бъдат изяснявани чисто гражданскоправни...

art-9-5-2016

РАЗМИСЛИ ПО НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА ОТГОВОРНОСТТА ПО ЧЛ. 177 ЗДДС

Може би ми стана навик да откривам в данъчното законодателство хипотези, положения, при които предпоставките за данъчен произвол спрямо адресатите на задълженията за данъци да са практика. Не са една...

режим-лихва-застраховка-гражданска-отговорност

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ ЗА ДАНЪЧНАТА ОТГОВОРНОСТ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИ ЗА УКРИТИ ПРИХОДИ И ДОХОДИ В ПРАКТИКАТА НА ВАС

Настоящата статия цели  да изложи един, бих го нарекъл, проблем на българското данъчно законодателство, касаещ определянето на данъчните задължения по аналогия. Наистина, от една страна, законодателят като създава даден текст,...

изпълнение

По някои въпроси, касаещи Тълкувателно решение № 3/2016 от 12.03.2016г. на ОСНК на ВКС и критиката към него

Т.нар. в доктрината и практиката „данъчни престъпления“ отново станаха актуална тема с приемането на Тълкувателно решение (ТР) 3/2016г. на ОСНК на ВКС. Специфичното при тяхното разследване е това, че понякога...

art-18-05-1

ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА ВКС ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ.229, АЛ.1 Т.5 ОТ ГПК

Нормата на чл.229, ал. 1 т. 5 от ГПК гласи, че "съдът спира производството, когато при разглеждането на едно гражданско дело се разкрият престъпни обстоятелства, от установяването на които зависи изходът на гражданския спор".

Translate »