грамада
застрахователни

ПО НЯКОИ СПЕЦИФИКИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

Повод да се насоча към изследването на настоящия въпрос беше случай на колега-адвокат, който беше запитан от свой клиент дали при продажбата на всички  стоки, налични при дадено търговско дружество...

кредитни-услуги

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ПРЕСТЪПНИТЕ ОТНЕМАНИЯ, КАСАЕЩИ ПАРИТЕ

Идеята за написването на настоящите редове възникна след като прочетох статията „Парите: някои гражданскоправни и наказателноправни аспекти” на Владислав Дацов, публикувана на сайта “gramada.org”. В нея авторът подробно и задълбочено...

21-5-2015

За съотношението между чл. 9, ал.3 от Закона за хазарта и чл. 327, ал.1 от НК с оглед на приетото в ТР № 3 от 22. 12. 2015г. по тълк. дело № 3/ 2015 на ОСНК на ВКС

В българското законодателство не са редки хипотезите, при които за едно и също деяние са предвидени както административнонаказателни, така и наказателни състави.  В тези случаи на пръв поглед и по-скоро...

разпоредба-чл78-ал2-ЗС

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ТЪЛКУВАНЕТО И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 78, АЛ. 2 ОТ ЗС В СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Както неведнъж съм отбелязвал, линията между наказателното и гражданското право, в най-общ смисъл, е по-скоро допирателна, отколкото разделителна. Налице са редица случаи, в които, за да си отговорим на въпроси...

отговорността-за-чужди-данъчни-задължения

Критика на някои концепции относно отговорността за чужди данъчни задължения, наложени в съдебната практика

Въпросът за това доколко е законосъобразно да се попълват законадателните празноти и неясноти посредством тълкуване от страна на съда е дискусионен и по-скоро теоретичен, поради което лично за мен по...

19-05-2015

По някои въпроси на неустойката и приложението на чл. 16, ал.1 от ЗКПО

В редица случаи, както в хода на практиката на органите по приходите, така и в хода на съдебното разглеждане на издадени ревизионни актове се налага да бъдат изяснявани чисто гражданскоправни...

Translate »