грамада
art-9-5-2016

СЪСТАВОМЕРНОСТ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 290, АЛ.1 ОТ НК НА СВИДЕТЕЛСКИТЕ ПОКАЗАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЧЛ. 587, АЛ.2 ГПК

Поводът да се спра на настоящата тема е необходимостта от изясняване на редица аспекти, свързани с това, кога даването на дадени свидетелски показания пред нотариуса като надлежен орган следва да...

По някои въпроси за наказателноправната репресия за неизпълнение на парично задължение

След като прочетох заглавието на настоящата статия се почувствах странно. Защо ни е цялото изпълнително производство с всичките му институти, защо съществува длъжността на частните и държавни съдебни изпълнители при...

справедливостта

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ, КАСАЕЩИ ИСКА ПО ЧЛ. 537, АЛ.3 ГПК

Въпреки че напоследък длъжността на прокурора е предмет на дебат и обсъждане от сутрешния блок до вечерните предавания на реалити формати по телевизията, в настоящите редове ми се ще да...

dokumenti-prestaplenie

РАЗСЪЖДЕНИЯ ВЪРХУ ХАРАКТЕРА НА НОРМАТА НА ЧЛ. 343 ОТ ТЗ И НЕЙНОТО ТЪЛКУВАНЕ В ПРАКТИКАТА НА СЪДИЛИЩАТА.

Въпросът, на който бих искал да се спра, стои донякъде извън теорията и  полезрението на съдебната практика, а още повече – на законодателя и има по-скоро икономически, отколкото правен аспект....

РАЗГРАНИЧИТЕЛНИ КРИТЕРИИ МЕЖДУ ДАНЪЧНИТЕ НАРУШЕНИЯ И ДАНЪЧНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

По въпросите за конкуренцията, припокриването и алтернативността между наказателната и административно-наказателната отговорност е изписано много, както в теорията, така и в съдебната практика. Следва все пак да се има предвид,...

7-08-2015

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА УСТАНОВЯВАНЕТО НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Когато става въпрос за изпълнение на публични задължения, нормално е законодателят да положи всички възможни усилия, само и само да осигури безпрепятственото им събиране и да осигури невъзможността на задължените...

Translate »