грамада
art-247

ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ СЛЕД ВПИСВАНЕ НА ИСКОВИ МОЛБИ И ПОСТАНОВЕНИТЕ ПО ТЯХ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ

Част първа 1. Постановка на въпроса При спор относно вещни права върху недвижими имоти, този спор може да бъде разрешен по съдебен ред. В този случай се подава искова молба...

06-02-2017

ВПИСВАНЕ НА ИПОТЕКА

Статията поставя акцент върху три аспекта от правния режим на вписването на ипотека върху недвижим имот. Първо, отграничаване на елементите от фактическия състав при отделните видове ипотека, въз основа на...

гражданска имуществена санкция

ВЕЩИ – ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ

Статията има за цел да осъвремени доктриналното учение за вещите. Поставен е акцент както върху българското право и доктрина, така и върху достиженията на правото на ЕС и съдебната практика...

dokumenti-prestaplenie

ВПИСВАНИЯТА ПО ЧЛ. 171 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ

Постановка на въпроса. Прехвърлянето и залагането на вземането, което е обезпечено с ипотека, встъпването в такова вземане и налагането на запор върху него, както и подновяването и заместването в задължение,...

art-251

ОБЖАЛВАНЕ НА ОТКАЗА НА СЪДИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

Продължение на темата При постановяване на отказ от съдията по вписванията обжалване на определението може да се извърши само по съдебен ред. Това поставя три въпроса. Кои лица могат да...

24-08-2015

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКАЗ НА СЪДИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

Уводни думи Към настоящия момент вписването се извършва съобразно нормите на ПВ. Действат принципите на персоналната система на вписване. За в бъдеще обаче това положение ще се промени. Вписването ще...

Translate »