грамада
запор

ТАКСИТЕ ПРИ ЗАПОР ВЪРХУ ВЗЕМАНИЯ НА ДЛЪЖНИКА ПО БАНКОВИ СМЕТКИ

Актуалност С разпореждане от 28.11.2016 г. на председателя на ВКС тълкувателно дело № 3/2015 г. по описа на ОСГТК на ВКС е допълнено със следния въпрос: „Съставлява ли действие по...

вписване-особен-залог

ДЕЙСТВИЕ НА ВПИСВАНЕТО НА ОСОБЕНИЯ ЗАЛОГ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

Статията има за цел да предложи анализ на някои практически проблеми на действието на вписването на особения залог на търговско предприятие. Те са представени в светлината на сега действащите текстове...

10-6-2016

Признаци на обикновеното (недобросъвестно) владение

Основни признаци Обикновеното (недобросъвестно) владение е дефинирано в чл. 68, ал. 1 ЗС. В него е посочено, че владението е упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи, лично...

art-2.02.2016

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗБРАНИТЕ СЛЕД ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

  Проблемът С Разпореждане от 12.10.2015 г. на председателя на ВКС Лозан Панов образуваното тълк. дело № 1/2015г. по описа на ОСГТК на ВКС е допълнено с нова т. 3,...

art-18-05-2

ВЪПРОСИ НА ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ В ХИПОТЕЗАТА НА СЪДЕБЕН ПРОЦЕС ПО УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 422 ГПК

Настоящото изследване поставя някои въпроси на погасителната давност в съдебния процес по установителен иск на основание чл. 422 ГПК.

art-1.02.2016

ПРЕКЪСВАТ ЛИ ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ ОБЕЗСИЛЕНИТЕ ПО ПРАВО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ, КОГАТО ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО Е ПРЕКРАТЕНО ПОРАДИ ПЕРЕМПЦИЯ?

  ПОСТАНОВКА НА ВЪПРОСА В т. 10 от диспозитива на Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК на ВКС[1] бе даден отговор на...

Translate »