грамада
24-08-2015

НАСЛЕДЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОРЪЧИТЕЛ В ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ГПК

С благодарност към д-р Димитър Иванов за ползотворните дискусии по някои от въпросите в статията! 1. Статията поставя акцент върху някои въпроси относно наследяването на поръчителство. В нея са анализирани...

art-25-02-1

ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ СЛЕД ВПИСВАНЕ НА ИСКОВИ МОЛБИ И ПОСТАНОВЕНИТЕ ПО ТЯХ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ

Част втора 5. Искови молби по чл. 87, ал. 3 ЗЗД Исковата молба по чл. 87, ал. 3 ЗЗД подлежи на вписване в книгите за вписване по ПВ на основание...

art-247

ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ СЛЕД ВПИСВАНЕ НА ИСКОВИ МОЛБИ И ПОСТАНОВЕНИТЕ ПО ТЯХ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ

Част първа 1. Постановка на въпроса При спор относно вещни права върху недвижими имоти, този спор може да бъде разрешен по съдебен ред. В този случай се подава искова молба...

06-02-2017

ВПИСВАНЕ НА ИПОТЕКА

Статията поставя акцент върху три аспекта от правния режим на вписването на ипотека върху недвижим имот. Първо, отграничаване на елементите от фактическия състав при отделните видове ипотека, въз основа на...

гражданска имуществена санкция

ВЕЩИ – ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ

Статията има за цел да осъвремени доктриналното учение за вещите. Поставен е акцент както върху българското право и доктрина, така и върху достиженията на правото на ЕС и съдебната практика...

dokumenti-prestaplenie

ВПИСВАНИЯТА ПО ЧЛ. 171 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ

Постановка на въпроса. Прехвърлянето и залагането на вземането, което е обезпечено с ипотека, встъпването в такова вземане и налагането на запор върху него, както и подновяването и заместването в задължение,...

Translate »