грамада

ВПИСВАНЕ НА АПОРТ НА ВЕЩНО ПРАВО ВЪРХУ ИМОТ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

При търговските дружества вписването в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ има значение за момента на прехвърлянето на вещни права, когато вносителят е действителният носител на вещното право – арг....

СК-медицинска-помощ

ВЪПРОСИ ОТНОСНО ВПИСВАНИЯТА И ПРЕДМЕТА НА АПОРТА НА ВЕЩНО ПРАВО ВЪРХУ ИМОТ В ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

  Увод Един от най-важните въпроси от практическа гледна точка при изършване на апорт на вещно право върху имот е кои вещни права могат да са годен предмет на апорт...

10-6-2016

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА СКИЦА ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА ПРИ ВПИСВАНЕ НА ВЪЗБРАНА

Увод В статията анализирам някои особености на разпоредбите на Правилника за вписванията (ПВ) и Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) относно вписването на възбрана върху имот. Целта на изложението...

10-6-2016

ОТНОСНО НОРМАТА НА ЧЛ. 24, АЛ. 4 ОТ СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

1.При разпореждане с имот (най-често това разпореждане е договор с вещен ефект), който е в режим на съпружеска имуществена общност (СИО), тоест бездялова съсобственост, се изисква кумулативното наличие на две...

art17

ОТНОСНО НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА НА СРОЧНИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

Увод Последният проведен конкурс за назначаване на съдии по вписванията беше през 2013 г.[1] До 2018 г. не е провеждан нов конкурс. Вместо това вече пет години министърът на правосъдието...

art232

НЯКОИ БЕЛЕЖКИ ПО РЕШЕНИЕ № 59 ОТ 18.06.2018 Г. ПО ГР. Д. № 2609/2017 Г., II Г. О. НА ВКС

АКТУАЛНОСТ Натоящата статия поставя във фокус тълкуването на разпоредбите на чл. 15 ЗС (отм.) в светлината на актуалната практика на Върховния касационен съд. Разпоредбите имат следното съдържание: Чл. 15. Правото...

Translate »