грамада
стабилизация

За понятието ползвател на застрахователни услуги

Въведение. С Кодекса за застраховането[1] се въведе понятието „ползвател на застрахователни услуги“. Последното е от значение, доколкото тълкуването му в един или друг смисъл обуславя различни изводи от гледна точка...

gramada-24-4-15

Чл. 76 от Закона за наследството – правно-историческа бележка в светлината на Тълкувателно решение № 1 от 19.05.2004 г. на ВКС по гр. д. № 1/2004 г., ОСГК.

  Вместо увод. Поводът за написването на следващите редове е въпрос на любознателни колеги студенти, които бяха проявили интерес към проблемите на делбата. Бяха прочели задължителната литература и някои допълнителни...

биологичния-баща

De Magistratus

Към десетия випуск младши магистрати. Уважаеми колеги, Пиша следващите редове, тъй като последните девет месеца бяха изключително вълнуващи за мен! Трудно бих могъл да изразя всички емоции, които бушуват у...

Исторически и съвременни паралели на независимостта на съдебната власт

Темата за независимостта на съдебната власт е колкото актуална, толкова и разтеглива, защото трудно могат да се изведат всички възможни проявни форми на нейната незавимост, съответно – форми на натиск и засягане на независимостта от страна на законодателната власт, изпълнителната власт, обществото или частни интереси.

4-08-2015

За една незаконосъобразна практика на Търговския регистър по § 5г от ПЗР на ЗТР

В разпоредбите на § 5 до § 5д от ПЗР на ЗТР са уредени различни хипотези на пререгистрация и ликвидация на търговци, които не са пререгистрирани съгласно § 4 от ПЗР на ЗТР, в чието правило на ал. 1 е предвидено, че Търговците и клоновете на чуждестранни търговци, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, са длъжни да се пререгистрират по ЗТР в срок до 31 декември 2011 г.

тълкувателни-решения

Някои размисли върху чл. 97, ал. 2 от ЗЗД в контекста на разпоредбите на чл. 37 от ЗОЗ и чл. 310 и чл. 311 от ТЗ

В следващото изложение е направен опит да се обосноват някои общоважими схващания по отношение чл. 97, ал. 2 от ЗЗД и дължимата от кредитора грижа при продажба на вещи, които са бързоразвалящи се, и такива, чието пазене представлява значително неудобство или води до значителни разноски.

Translate »