грамада
art-249

Въпроси на доброволната делба

1. Въведение Проблемите, свързани с делбата са класически. Още от времето на класическото римско право и познатите от него actio familiae erciscunde и actio communi dividundo до наши дни, когато...

застрахователни

ПРОБЛЕМИ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 338, АЛ. 1 КЗ И ЧЛ. 558, АЛ. 6 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

Въведение. Следващите редове са посветени на едно наблюдение – към настоящия момент  с оглед липсата на практика по-скоро теоретично, отколкото коментар на съдебната практика. Намирам, че е ценно още преди...

режим-лихва-застраховка-гражданска-отговорност

Режимът на лихвата при застраховката „Гражданска отговорност“ по Кодекса за застраховането

1. Въведение. В следващите редове е направен кратък преглед на режима на вземанията за мораторна лихва по искове срещу застрахователя. Целта на очерка е да се сравни разрешението на действащия...

стабилизация

За понятието ползвател на застрахователни услуги

Въведение. С Кодекса за застраховането[1] се въведе понятието „ползвател на застрахователни услуги“. Последното е от значение, доколкото тълкуването му в един или друг смисъл обуславя различни изводи от гледна точка...

gramada-24-4-15

Чл. 76 от Закона за наследството – правно-историческа бележка в светлината на Тълкувателно решение № 1 от 19.05.2004 г. на ВКС по гр. д. № 1/2004 г., ОСГК.

  Вместо увод. Поводът за написването на следващите редове е въпрос на любознателни колеги студенти, които бяха проявили интерес към проблемите на делбата. Бяха прочели задължителната литература и някои допълнителни...

биологичния-баща

De Magistratus

Към десетия випуск младши магистрати. Уважаеми колеги, Пиша следващите редове, тъй като последните девет месеца бяха изключително вълнуващи за мен! Трудно бих могъл да изразя всички емоции, които бушуват у...

Translate »