грамада
режим-лихва-застраховка-гражданска-отговорност

Режимът на лихвата при застраховката „Гражданска отговорност“ по Кодекса за застраховането

1. Въведение. В следващите редове е направен кратък преглед на режима на вземанията за мораторна лихва по искове срещу застрахователя. Целта на очерка е да се сравни разрешението на действащия...

стабилизация

За понятието ползвател на застрахователни услуги

Въведение. С Кодекса за застраховането[1] се въведе понятието „ползвател на застрахователни услуги“. Последното е от значение, доколкото тълкуването му в един или друг смисъл обуславя различни изводи от гледна точка...

gramada-24-4-15

Чл. 76 от Закона за наследството – правно-историческа бележка в светлината на Тълкувателно решение № 1 от 19.05.2004 г. на ВКС по гр. д. № 1/2004 г., ОСГК.

  Вместо увод. Поводът за написването на следващите редове е въпрос на любознателни колеги студенти, които бяха проявили интерес към проблемите на делбата. Бяха прочели задължителната литература и някои допълнителни...

биологичния-баща

De Magistratus

Към десетия випуск младши магистрати. Уважаеми колеги, Пиша следващите редове, тъй като последните девет месеца бяха изключително вълнуващи за мен! Трудно бих могъл да изразя всички емоции, които бушуват у...

Исторически и съвременни паралели на независимостта на съдебната власт

Темата за независимостта на съдебната власт е колкото актуална, толкова и разтеглива, защото трудно могат да се изведат всички възможни проявни форми на нейната незавимост, съответно – форми на натиск и засягане на независимостта от страна на законодателната власт, изпълнителната власт, обществото или частни интереси.

4-08-2015

За една незаконосъобразна практика на Търговския регистър по § 5г от ПЗР на ЗТР

В разпоредбите на § 5 до § 5д от ПЗР на ЗТР са уредени различни хипотези на пререгистрация и ликвидация на търговци, които не са пререгистрирани съгласно § 4 от ПЗР на ЗТР, в чието правило на ал. 1 е предвидено, че Търговците и клоновете на чуждестранни търговци, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, са длъжни да се пререгистрират по ЗТР в срок до 31 декември 2011 г.

Translate »