грамада
недобросъвестно владение

Кратка бележка върху възможността за предявяване на иск по сметки между бивши съпрузи за имот, закупен с банков кредит, заплатен изцяло от единия съпруг, ако в първа фаза на делбата е отхвърлен иск за установяване на трансформация

1. Въведение Въпросът за това дали могат да бъдат посочени изчерпателно всички източници на облигационни отношения със сигурност може да породи множество дискусии. Вероятно отговорът ще бъде пресечната точка между...

изпълнение

Доказателствена тежест и доказване при оспорване на саморъчно завещание*

1. Въведение Предмет на следващото изложение е проблемът за това на кого трябва да бъде възложена доказателствената тежест при оспорването автентичността на саморъчно (олографно) завещание. Въпросът има важно практическо значение,...

art

Кратки бележки върху новото основание за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417, т. 8 ГПК

1. Въведение С изменение на ГПК, обнародвано в ДВ бр. 122/2017 г. разпоредбата на чл. 417 ГПК беше променена, като беше създадена разпоредбата на чл. 417, т. 8 ГПК (нова...

28-07-2015

Процесуалната правоспособност като процесуална предпоставка в светлината на Тълкувателно дело № 1/2017 ОСГТК на ВКС

І. Въведение Тълкувателно дело № 1/2017 ОСГТК на ВКС е образувано с Разпореждане от 07.04.2017 г. на председателя на ВКС, като за тълкуване са поставени следните въпроси: Какъв е порокът...

Kristian2

Iustitia fundamentum regnorum

Смъртта е като тих крадец в нощта. Идва, отнема ни всичко, на което държим, и си тръгва също толкова незабелязано, оставяйки за нас само пустош и въпроси. Все още не...

11-08-2015

ИСТОРИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕННИ ПАРАЛЕЛИ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Няколко уводни думи. Темата за независимостта на съдебната власт е колкото актуална, толкова и разтеглива, защото трудно могат да се изведат всички възможни проявни форми на нейната незавимост, съответно –...

Translate »