FOTO_20-05

Коментар, единствен: Не е възможна независима съдебна власт, след като  тя  е подчинена на собствената си гл…ст.

Нека мотивите на решението говорят сами:

1.“С Решение на ВАС по АД …../2009г. от 10.12.2009г., решението на АССГ по АД …/2008г. е отменено и отказът, обективиран в оспореното писмо от 02.11.2007г. е прогласен за нищожен, като преписката е върната на органа – Кмета на Столична община за произнасяне по компетентност, без съдът да е указал срок за това. Писмото с приложено решение за връщане на преписката за произнасяне  от 23.12.2009г. е приложено на лист 10 от АД 417/2012г. на АССГ. Няма данни от всички приобщени по делото производства Кметът на Общината да е издал акт в изпълнение на така постановеното съдебно решение на ВАС.

Следователно,  мълчаливият отказ на Кмета на Столична община, който се е формирал след изпращане на преписката от ВАС след прогласяване на нищожността на акта, не е оспорен и е в сила.“

  1. „В този смисъл съдът приема, че с издаването на Заповед № РД-561-701/11.08.2004г. по молбата на Г. Й., с която му признава право да закупи Ѕ идеална част от имот УПИ ІХ-245, описан в А. с площ от 410 кв.м., органът е формирал мълчалив отказ по заявлението на лицето, считано от 1993г.“
  2. Цитираните нотариални актове констатират собствеността, придобита чрез владение и давност върху сградата в завършен вид, а не върху правото на строеж, което е упражнено и погасено с построяването й.“

И за финал, най-мъдрото:

  1. „За пълнота съдът отбелязва, че не споделя тезата, изложена многократно в жалбата, че правото на строеж се придобива по давност, което било основанието за реализацията му в процесния случай. Съдът отбелязва, че без да се противопоставя на тезата, че същото – като вещно право – може да е предмет на гражданскоправния оборот – не се придобива по давност, именно вследствие на специалния си характер на ограничено вещно право, а се погасява по давност в полза на собственика на земята при възникване на условията за това – чл. 67 от ЗС.

С оглед горното, съдът приема, че правилно е изплатен депозита на изготвилото експертизата вещо лице.“

Бел. ред.:

Да живей!