грамада
23-07-2015

През последните дни усилено се дискутира във вестникарските и електронните медии въпросът, възникват ли правни последици при спасяване на хора, животни и вещи от смърт, нараняване, увреждане и унищожаване. Разбира се, няма спор, че спасяването, особено на хора и домашни любимци от непосредствена опасност е високоморално и задължително действие. То е проява на алтруизъм, на […]

art

1. Въведение С изменение на ГПК, обнародвано в ДВ бр. 122/2017 г. разпоредбата на чл. 417 ГПК беше променена, като беше създадена разпоредбата на чл. 417, т. 8 ГПК (нова ДВ бр. 122/2017 г.), в която е предвиден нов документ, въз основа на който би могла да се издаде заповед за изпълнение и да се […]

Pravoto

“Father, forgive them, for they do not know what they are doing”, Luke, 23:34   Each judgment is rendered In the Name of the People.  Few suspect that the explanation of this verbal heraldry has its historic grounds in the depths of the social architectonics, in the sources of the contemporary civil justice, and they […]

стабилизация

СЪДЪРЖАНИЕ:  I. ВЪВЕДЕНИЕ. 1. Встъпителни бележки. 2. Намеса на трети лица при воденето на чужда работа.  а) Необвързване на третото лице нито с управителя, нито с господаря.  б) Обвързване на третото лице с управителя.  в) Обвързване на третото лице с господаря. 3. Предмет и план на изследването.   ІІ. СРАВНИТЕЛНО ПРАВО. 4. Френският правен кръг. 5. […]

art-29-01-16

Пленумът на Върховния административен съд/ВАС/ е направил искане по чл.149, ал.1, т.1 от Конституцията на Република България  до Конституционния съд /КС/ за задължително тълкуване на разпоредбата на чл.125, ал.2 от Конституцията на Република България, във връзка  с отговор на въпроса: „ Разпоредбата на чл.125, ал.2 от Конституцията, задължава ли ВАС да се произнася по спорове […]

1. Въведение Предмет на изследване на настоящата статия е приложното поле и значението на правото на предпочитание в светлината на чл. 33, ал. 2 от Закона за собствеността (ЗС) в качеството му на предпоставка за придобиване на вещни права. В настоящото изложение е направен опит да се изяснят някои от специфичните и по-рядко срещани хипотези, […]

Translate »