грамада
28-05-2015

1.Принципът, който европейското застрахователно право възприе и който се въведе и в националните законодателства на държавите – членки на Европейския съюз е, че не всички възражения, които по принцип произтичат от застрахователния договор и които застрахователят може да прави на застрахования, могат да се правят на третото увредено от застрахования лице – Директива 2009/103/ЕО на […]

Както в повечето случаи, в една толкова силно формализирана област на знанието, каквото представлява правото, смесването и припокриването на границите е често явление. То се дължи не на последно място на терминологичното неразграничаване, респективно – на подценяване на „полисемантичността“, на различните контексти, в които понятията биват употребявани. Това обяснява и защо често утвърдени в теорията […]

art232

1.Корпоративната социална отговорност е една от най-актуалните теми в правото и икономиката. Тя се свежда предимно до това, всички търговци и социални образувания, които извършват дейност, която влиза в съприкосновение с природата и обществото, да бъдат задлъжени да съхраняват и защитават  обществените интереси. Един от последните примери в нашата страна е унищожаване на дюните на […]

19-05-2015

  Изискването за да е валиден един договор, той да има „единъ определенъ предметъ“, е познато на повечето законодателства от романския правен кръг. То е предвидено както в отменения ЗЗД, така и в действащият от 1952 г. ЗЗД, съгласно чл. 26, ал. 2, предл. първо на който, договорите, които имат невъзможен предмет, са нищожни. По […]

Порочно или не, неоснователното обогатяване винаги бива асоциирано с идеите за справедливост [1], а самата концепцията за естествената справедливост се сочи като основа на неоснователното обогатяване, позната още на римското право и формулирана в прословутия фрагмент на класическия римски юрист от II век Pomponius „nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento et iniuria […]

такси

Преди мащабните изменения в Закона за особените залози, обнародвани в бр. 105 на Държавен вестник от 30.12.2016 г, съществуваха неизяснени аспекти относно конкуренцията между индивидуалното принудително изпълнение по реда на ГПК и частното и извънсъдебно изпълнение по реда на ЗОЗ. Съществуващата тогава законова уредба относно този въпрос беше неясна, противоречива, и не спомагаше за правилното […]

Translate »