грамада
art-244

Анотация: В статията за първи път се поставя въпросът за правната уредба на правото на отказ на застрахования от договора за застраховка „живот”, уреден в Кодекса за застраховането, в сила от 1.1. 2016 г. Законодателят ни е възприел изискването на Директива 2009/138/ЕИО на Европейския парламент и на Съвета от 25.11.2009 г. относно започване и упражняване […]

art232

До приемането на Част Трета от Търговския закон ( „Търговски сделки“) в българското право регламентация на банковата гаранция почти отсъства[1]. Доколко тази законодателна празнота е успешно преодоляна с приетия през 1996 г. текст на чл. 442 ТЗ, е твърде спорно не само поради оскъдността на така създадената нова уредба, но и  поради не особено сполучливата […]

gramada-7-5-15

І. Вместо увод. Сключеният в границите на чл. 9 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) договор обвързва страните със силата на закон, съгласно чл. 20а, ал. 1 ЗЗД и изисква от всяка от тях да изпълнява поетите задължения по начина, указан в чл. 63, ал. 1 ЗЗД – точно и добросъвестно, без да пречи […]

изпълнение

(ЧАСТ ВТОРА) 3. Поискано изпълнително действие по смисъла на чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК След като в предходната точка от изложението бе разгледан подробно въпросът относно изпълнителните действия и те бяха разграничени от останалите действия на съдебния изпълнител в рамките на изпълнителното производство, в тази точка ще се спра на поисканите изпълнителни действия, […]

7-08-2015

Когато става въпрос за изпълнение на публични задължения, нормално е законодателят да положи всички възможни усилия, само и само да осигури безпрепятственото им събиране и да осигури невъзможността на задължените лица да възпрепятстват както установяването, така и събирането на задълженията. Но дори и в този случай, необоснованото предоставяне на привилегии на органите по приходите не […]

21-5-2015

ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНИЯ ОТ ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЯ, ПРЕДАДЕНИ НА ЕДИН ОТ КОЛЕКТИВНО ОВЛАСТЕНИТЕ МУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ* I. Въведение. 1. a. Представителството е предвидена и гарантирана от правната норма възможност правното действие на едно лице (представител), извършено от чуждо име, по правоотношение с трети лица, да обвърже непосредствено друго лице (представляван) – арг. от чл. 36, ал. 2 […]

Translate »