грамада

Част втора. Корпоративната наказателна отговорност в държавите на англосаксонската правна система.Разпространение в законодателствата на Европа. „Винаги има първи път да се създаде една норма, и така трябва да бъде“ съдия Ричърд Поснър при произнасяне на решение по дело Flomo v. Firestone Natural Rubber Co., 643 F.3d 1013, 1017 (7 th  Cir. 2011), САЩ. Кратък увод. […]

gramada-23-06-15-2

Съгласно чл. 460 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), ако събраната по изпълнителното дело сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, съдебният изпълнител извършва разпределение, като най-напред отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение, а остатъкът разпределя между другите вземания по съразмерност. Законодателят е установил особености в режима […]

отговорността-за-чужди-данъчни-задължения

Въведение Доказването на иска в гражданския процес изисква спорните материални права, предявени по делото, да се установят както с оглед на основанието им (правопораждащи факти), така и размера им. ГПК допуска изключение при доказването на размера, когато са налице достатъчно доказателства за установяването на основанието. Чл. 162 ГПК задължава съда да разреши спора като определи […]

разпоредбата-чл-21

Въведение Съдебната практика трайно и преимуществено възприемаше становището, че исковете от и срещу съпрузи относно вещи, намиращи се в съпружеска имуществена общност, следва да се предявяват задължително от и срещу съпрузите съвместно. Въз основа на това се приемаше за установено, че съпрузите са не само необходими другари, поради еднаквото си материалноправно положение, а задължителни необходими […]

изпълнение

Настоящата статия представя съдържанието на новото Решение № 101 от 19.08.2019 г. по търг. дело № 439/2017 г., II т.о. на ВКС, постановено от съдиите Татяна Върбанова, Боян Балевски и Петя Хорозова (докладчик е съдия Петя Хорозова). В практиката на ВКС е разгледан любопитен казус, който е от значение за правилното развитие на съдебната практика […]

gramada-24-4-15

1. ВЪВЕДЕНИЕ На 30 юни 2005 г. е подписана Конвенцията за споразумения относно избор на съд, изготвена в рамките на Хагската конференция по международно частно право, придобила известност като Хагската конвенция за споразуменията относно избор на съд („Конвенцията“). Предмет на Конвенцията са частноправните споразумения, на практика най-често представляващи договорни клаузи, с които разрешаването на частноправен […]

Translate »