грамада
art17

Увод Последният проведен конкурс за назначаване на съдии по вписванията беше през 2013 г.[1] До 2018 г. не е провеждан нов конкурс. Вместо това вече пет години министърът на правосъдието назначава съдии по вписванията на срочни трудови договори в съответните съдебни райони на основания по Кодекса на труда (КТ). Най-често срещани са основанието по чл. […]

договори-за-кредит

(Част втора)   Субективни предели на задължителност Съгласно разпоредбата на чл. 130, ал. 2 ЗСВ: „Тълкувателните решения и тълкувателните постановления са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове.” Този текст очертава субективните предели на задължителност на тълкувателните актове, тъй като […]

договори-за-кредит

   (Част първа)   Въведение Повод да напиша настоящата статия ми даде практиката на някои колеги юристи (адвокати и съдии) да сочат някаква „задължителна практика” на върховните съдилища, като соченото от тях нито е практика, нито е задължително, за когото и да било. Като се има предвид, че правната система на Република България не е […]

справедливостта

УВОД В духа на демокрацията и европейските ценности правото претърпява трансформация в унисон с динамиката на развитие на обществените отношения между правните субекти. Въпреки множеството права и свободи, с които субектите разполагат, съществуват и кореспондиращи на тях отговорности, задължения и законови ограничения. Една от гражданските свободи е свободата на договаряне, регламентирана в чл. 9 от […]

Banks

I. Увод: Разпоредбата на чл. 220 КТ урежда възможността за страните по трудовото правоотношение да не спазят уговорения срок на предизвестие, като в замяна се заплати обезщетение на другата страна. При прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 326 КТ, когато работникът или служителят не желае да спази срока на предизвестието и заяви, че ще заплати […]

gramada art232

С приемането на ЗИДГПК, обнародван в бр.86/2017г на ДВ, бяха извършени съществени изменения в разпоредбата на чл. 485 ГПК, като едно от тях е, че при определяне на стойността на недвижим имот в изпълнителния процес, заключението на вещото лице трябва да бъде съобщено на страните, които в седмодневен срок могат да го оспорят и да […]

Translate »