грамада
длъжника

Проблемът През последните години, особено след краха на Корпоративна търговска банка и драстичното спадане на лихвите по депозитите, у нас актуален стана проблемът, къде да влагат хората своите спестявания. Мнозина се насочиха към покупка на недвижими имоти с цел отдаването им под наем, което засега се определя като инвестиция с огромен процент печалба, предвид същественото […]

юрисконсултски възнаграждения

Постановка на проблема В Търговския закон[1] (ТЗ) гаранцията е уредена като абсолютна търговска сделка. В нашето право тя е и банкова сделка[2]. Разпоредбата на чл. 442 ТЗ не може да бъде дадена за добър нормотворчески пример, защото нейната формулировка не внася особена яснота за правна същност на гаранцията. Според чл. 442 ТЗ, тя представлява писмено […]

28-07-2015

І. Въведение Тълкувателно дело № 1/2017 ОСГТК на ВКС е образувано с Разпореждане от 07.04.2017 г. на председателя на ВКС, като за тълкуване са поставени следните въпроси: Какъв е порокът на въззивното решение, постановено при наличие на основание за спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК? Допустимо ли е исковото производство […]

Mikelanjelo

Няма да е пресилено да се каже, че провелата се в началото на октомври в Народното събрание конференция по случай десет години от приемането на ГПК се превърна в травматично изживяване. Още повече, че точката на кипене настъпи, докато се разглеждаше материята на касационното обжалване – привидно маргинален в своята елитарност въпрос, но явно тъкмо […]

справедливостта

Резюме: Тази статия е въведение към въпроса за правната защита на видеоигрите. В статията се разглеждат видовете правна защита, които предлага действащото българско законодателство, като е включен  и сравнително – правен анализ. Summary: This article is an introduction to the issue of the legal protection of videogames. The paper examines the types of legal protection […]

гражданска имуществена санкция

I. Увод. De lege lata в българското наследствено право действа системата на приемане (чл. 48 ЗН). Наследството може да бъде прието изрично – с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството; в този случай приемането се вписва в особена за това книга (чл. 49, ал. 1 ЗН), или мълчаливо – […]

Translate »