грамада
7-08-2015

Когато става въпрос за изпълнение на публични задължения, нормално е законодателят да положи всички възможни усилия, само и само да осигури безпрепятственото им събиране и да осигури невъзможността на задължените лица да възпрепятстват както установяването, така и събирането на задълженията. Но дори и в този случай, необоснованото предоставяне на привилегии на органите по приходите не […]

21-5-2015

ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНИЯ ОТ ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЯ, ПРЕДАДЕНИ НА ЕДИН ОТ КОЛЕКТИВНО ОВЛАСТЕНИТЕ МУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ* I. Въведение. 1. a. Представителството е предвидена и гарантирана от правната норма възможност правното действие на едно лице (представител), извършено от чуждо име, по правоотношение с трети лица, да обвърже непосредствено друго лице (представляван) – арг. от чл. 36, ал. 2 […]

длъжника

I. Увод. De lege lata правната уредба на договора за поръчителство се съдържа в разпоредбите на чл. 138 – чл. 148 ЗЗД[1]. Широкото приложение на това обезпечително средство в гражданския оборот е генерирало богата съдебна практика, която има съществен принос за изясняване на проблематиката на института[2]. Целта на настоящия труд е да направи кратък преглед […]

06-02-2017

(ЧАСТ ПЪРВА) 1. Въведение Повод да напиша настоящата статия, както и в други случаи, ми даде един реален казус, който породи доста въпроси, нееднакво решавани в практиката на съдебните изпълнители и на съдилищата, пред които биват обжалвани действията на първите или биват предявявани искове. Казусът излагам в следващите редове на въведението. След справка в Централния […]

art-23-06-2

1. Последните седмици бяха белязани от тежки автомобилни катастрофи, при които загинаха пътници в обществения автомобилен транспорт. Усилията на държавата правилно са насочени към тяхното предотвратяване и към въвеждане на нови превантивни мерки. Но за самите пострадали лица и за наследниците на загиналите не е без значение какви права на обезщетение на претърпяните имуществени и […]

Danni

Законът за определянето на ясни правила за законосъобразното използване на данни, съхранявани в чужбина[1] (CLOUD Act), приет от Конгреса на Съединените американски щати на 23 март 2018 г., следва да измени и допълни Закона за съхраняване на електронни съобщения (Stored Communications Act) от 1986 г.[2] и цели да внесе яснота по въпросите, свързани с възможността […]

Translate »