грамада
10-6-2016

  1.Триадата на правото на собственост, известна от римското право – владение, ползване и разпореждане се запазва и в днешното модерно общество. Ако има единствена, изключителна собственост върху една вещ, собственикът има неограничена власт върху нея – може да прави с нея, каквото си иска – да я консумира, да я унищожава, да я ползва […]

ПЪРВА ЧАСТ Настоящото изложение има за цел да даде разяснения за случаите на прилагане на разпоредбата на чл.31 от ЗЗД, да се представи обобщение на практиката на ВКС относно унищожаемостта на правните сделки по реда на посочения текст, след което да  подложи на критичен анализ същата. Във втората му част ще анализирам конкретни предложения de […]

I. Увод Арбитражът представлява едноинстанционна система, чиято основна цел е бързото и окончателно разрешаване на правни спорове. Именно по това той се отличава значително от съдебното производство. За разлика от съдебните решения, арбитражните такива са окончателни в смисъл, че поначало не подлежат на обжалване или друг вид оспорване пред по-висша инстанция. Тази окончателност носи в […]

dokumenti-prestaplenie

I. Конституцията на Република България от 1991 г. /КРБ/, действаща и днес, е резултат от развитието на съвременния демократичен конституционализъм /неоконституционализъм/ и е еманация на неговите основни принципи, елементи и характеристики. В КРБ са предвидени множество принципи, които са изключително важни за развитието и утвърждаването на демократичността в Република България. Тези принципи са в основата […]

gramada-7-5-15

Въведение.         С приемането на действащия ЗЗД за пръв път лихвата при непозволено увреждане е уредена изрично в закона. По този начин се преодолява празнотата при действието на ЗЗД /отм./ и се разрешава спорът относно това дали деликтното обезщетение има лихвоносен характер[2]. В същото време темата за характера на лихвата при непозволено увреждане остава дискусионна. […]

Резюме: В предходни научни доклади бяха разгледани следните възможни форми на правна закрила на видеоигрите: авторскоправна закрила, включително чрез създаването на т.нар. „технически средства за защита”, регистриране на търговска марка, на патент, на полезен модел, както и правната закрила, която може да се ползва, ако определени данни и/или информация попадат в категорията „търговска тайна”. Настоящият […]

Translate »