грамада
отговорността-за-чужди-данъчни-задължения

1. Въведение Предмет на изследване на настоящата статия представляват правните и житейски съображения, които обуславят необходимостта разводът по взаимно съгласие като институт, уреден в чл. 50-51 от Семейния кодекс (СК), във връзка с чл. 330 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), да може да бъде извършван и по извънсъдебен ред, т.е. пред нотариус. В настоящото изложение […]

dokumenti-prestaplenie

Въпросът, на който бих искал да се спра, стои донякъде извън теорията и  полезрението на съдебната практика, а още повече – на законодателя и има по-скоро икономически, отколкото правен аспект. Но считам и винаги съм твърдял това, че за да живее правото, същото следва да еволюира, а това става, когато правото бива съобразено с обществените […]

art234

 I. Уводни бележки В разпоредбите на чл. 225 – 227 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ се съдържа правната уредба на договора за дарение, като съгласно чл. 225, ал. 1 ЗЗД това е договор, с който дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема. В разпоредбата на чл. 227, ал. 1 […]

кредитни-услуги

1. Българското право de lege lata Действащата у нас правна уредба на начина и методиката за определяне на възнаграждението на членовете на надзорния съвет и управителния съвет при двустепенната система на управление на акционерните дружества и на съвета на директорите – при едностепенната система не съдържат никакви норми относно процедурата и методиката за определяне на […]

art17

Увод Последният проведен конкурс за назначаване на съдии по вписванията беше през 2013 г.[1] До 2018 г. не е провеждан нов конкурс. Вместо това вече пет години министърът на правосъдието назначава съдии по вписванията на срочни трудови договори в съответните съдебни райони на основания по Кодекса на труда (КТ). Най-често срещани са основанието по чл. […]

договори-за-кредит

(Част втора)   Субективни предели на задължителност Съгласно разпоредбата на чл. 130, ал. 2 ЗСВ: „Тълкувателните решения и тълкувателните постановления са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местното самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове.” Този текст очертава субективните предели на задължителност на тълкувателните актове, тъй като […]

Translate »