грамада
противоконституционност

Широко приложение в изпълнителния процес намира разпоредбата на чл. 638, ал.1 ТЗ, според която при откриване на производство по несъстоятелност на длъжник се спират всички образувани изпълнителни производства срещу него. Целта на този законов текст е да се съхрани масата на несъстоятелността на длъжника, като се даде приоритет на колективния интерес на неговите кредитори участващи […]

06-02-2017

Изложението разглежда реда за упражняване на правото на изкупуване на дял от недвижим имот, условията за редовност на исковата молба и допустимост на иска, предмета и тежестта на доказване в производството и съдържанието на постановеното решение. Успоредно е коментирана и голяма част от достъпната задължителна съдебна практика по чл. 33, ал. 2 ЗС и чл. […]

кредитни-услуги

Настоящето изложение има за цел да проследи правната уредба на платежните операции. Тази цел следва да се постигне с анализ на правото на ЕС и на римското право. В заключението е направено обобщение на различните видове платежни операции и е коментирано степента на тяхната употреба в зависимост от епохата, през която те са използвани. От […]

art232

Един от често срещаните въпроси в съдебната практика по търговски дела е какво в крайна сметка е правното действие на вписването на прехвърлянето на поименни акции в книгата за акционерите. Тук ще се спра на няколко решения, постановени от различни по степен съдилища. В р. 488 от 2017 г. Софийски градски съд, Шесто – 18 […]

гграмада - офшорна компани

Съгласно чл. 92 от Закона за собствеността, наричан по-долу за краткост ЗС, собственикът на земята е собственик и на постройките и насажденията върху нея, освен ако е установено друго. По този начин законодателят е уредил придобиването чрез приращение като един от способите за придобиване на правото на собственост върху чужди движими вещи, прикрепени трайно към […]

СК-медицинска-помощ

Статията има за цел да постави акцент върху някои съдебни актове на ВКС в материята на вещното право. Тематичният подбор не претендира за изчерпателност. Той засяга само тези съдебни актове, които по преценка на автора могат да представляват интерес за съдиите, нотариусите, адвокатите, съдебните изпълнители, научните работници, студентите по право и т. нат., и които […]

Translate »