грамада

С договора за цесия кредиторът прехвърля своето вземане по отношение на длъжника на трето лице, като за това не е необходимо съгласие на длъжника, нужно е само постигнато съгласие между кредитора и третото лице. Сключването на договора за цесия води до промяна на страна в материалното правоотношение  съществуващо до този момент между първоначалните страни. За […]

2019 г. е паметна и  знаменателна година за Пловдив – Европейска столица на културата е титла и събитие за цялата ни страна, което черпи живителна сила и от дълбоко  вкоренената  в нашата земя приемственост на цивилизационните  постижения от древността и до днес.  Епископската базилика на Филипопол в сърцето на днешен Пловдив е  една такава древна […]

Промените в Закона за държавната собственост, предложени от кабинета Борисов – 3, самонатрапват аналогии с разказа „Няма вече римско право“ на великия общественик и писател  на ХХ век  Луи Арагон. Герой  на този разказ  е немски майор,  военен съдия,  бивш професор по  римско право,  обсебен от възхищението си към фюрера,  отменил в името на националния […]

С настоящото изложение правя правен анализ на договорите  за рефинансиране на кредити, деноминирани в швейцарски франкове. В него излагам своите съображения, че такива новационни договори са изначално недействителни и не са породили права и задължения за страните по него поради неосъществяване на два елемента от фактическия състав на новацията: недействителност на дълга в чуждестранна валута […]

разпоредбата-чл-21

Тълкувателно решение №1/2012 г. на Общото събрание на Върховния касационен съд /ТР№1/2012 г. на ОСГК на ВКС/ /Критичен коментар/ С ТР№1/2012 г. на ОСГК на ВКС са поставени за разглеждане и тълкуване два въпроса:1/приложима ли е презумпцията на чл.69 Закона за собствеността /ЗС/ в отношенията между съсобствениците, когато съсобствеността им произтича от юридически факт, различен […]

Почти е сигурно, че сте чели или чували тази красива  легенда от ХVІІІ век  за спора между мелничаря от Сан Суси и Фридрих II  Велики [1].   Фридрих II  Велики разпоредил строителството на разкошния дворец Сан Суси до  Потсдам, но една мелница се препречвала на амбициозния строеж. Пруският крал отишъл при мелничаря с намерение да купи […]

Translate »