грамада
24-08-2015

  (Част трета)   Сравнителноправно изследване В настоящата част от изложението ще се спра на разрешенията по отношение на засегнатите от мен проблеми в две други държави като първо ще посочвам конституционните основи на съответното решение, а след това и нормативната му уредба на ниво закон. Първата държава, чието законодателство ще бъде разгледано във връзка […]

кредитни-услуги

Общите диспозитивни норми на исковете за неоснователно обогатяване по чл.59 от ЗЗД намират своето тясно приложение в споровете, касаещи интелектуална собственост, като в някои хипотези те са изрично уредени като правни норми в съответните специални закони, а в други се прилагат субсидиарно правилата на ЗЗД. В Закона за авторското право и сродните му права(ЗАПСП) например, […]

стабилизация

  С приемането на последния Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за развитието на академичния състав в Република България[1] бяха въведени много на брой и съществени по своето значение и обхват промени в нормативните правила, с които до този момент се осъществяваше регулирането на обществените отношения, свързани с професионалната кариера и научната работа […]

24-08-2015

(Част втора)   Конституционосъобразност на Закона за адвокатурата Законът за адвокатурата (ЗАдв), приет от 39-то Народно събрание на 10 юни 2004 г., е устройственият закон на българската адвокатура, с който се урежда статусът на лицата, упражняващи адвокатска професия, тяхната организация и дейността им. В тази точка от изложението ще разгледам отделни разпоредби, ще извлека съдържащите […]

art-245

II. ИНТЕРЕСЪТ НА ГОСПОДАРЯ ОТ ПРЕДПРИЕМАНЕТО НА РАБОТАТА ОТ УПРАВИТЕЛЯ   Правна уредба на интереса на доминуса. а. Разпоредбите на чл. 60-62 ЗЗД. — Първата предпоставка в чл. 60, ал. 1 е интересът на господаря от предприемането на работата[1]. Именно той оправдава едностранната намеса на едно лице в чужд правен кръг без съгласието на засегнатия […]

new-slaider-gramada-4

1. В чл. 761 от Търговския закон (ТЗ) е уредено правилото, според което производството по стабилизация може да се открива само за лица, които имат търговско качество. То е приложимо за всички търговци, от което следва недопустимост за откриване на стабилизационно производство по отношение на непритежаващи търговско качество лица. В ТЗ са предвидени изключения и […]

Translate »