грамада
dokumenti-prestaplenie

I. Конституцията на Република България от 1991 г. /КРБ/, действаща и днес, е резултат от развитието на съвременния демократичен конституционализъм /неоконституционализъм/ и е еманация на неговите основни принципи, елементи и характеристики. В КРБ са предвидени множество принципи, които са изключително важни за развитието и утвърждаването на демократичността в Република България. Тези принципи са в основата […]

gramada-7-5-15

Въведение.         С приемането на действащия ЗЗД за пръв път лихвата при непозволено увреждане е уредена изрично в закона. По този начин се преодолява празнотата при действието на ЗЗД /отм./ и се разрешава спорът относно това дали деликтното обезщетение има лихвоносен характер[2]. В същото време темата за характера на лихвата при непозволено увреждане остава дискусионна. […]

Резюме: В предходни научни доклади бяха разгледани следните възможни форми на правна закрила на видеоигрите: авторскоправна закрила, включително чрез създаването на т.нар. „технически средства за защита”, регистриране на търговска марка, на патент, на полезен модел, както и правната закрила, която може да се ползва, ако определени данни и/или информация попадат в категорията „търговска тайна”. Настоящият […]

конкуренция апорт особен залог

Въведение В част първа от изследването, касаещо конститутивното съдебно решение по чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството (ЗН) като способ за придобиване на вещни права[1], предмет на изследване са общите положения, касаещи придобивният способ по чл. 12, ал. 2 ЗН, същността на субективното право по чл. 12, ал. 2 ЗН, както и фактическият […]

гграмада - офшорна компани

  Присъждането на разноски в гражданския процес е подробно уреден в разпоредбата на чл. 78 ГПК. Под направени разноски следва да бъде разбирано както адвокатско възнаграждение, така и всички останали заплатени суми – като например държавни такси и депозити за вещи лица. Съдът присъжда направени разноски въз основа на нормативно закрепени правила, като изрично се […]

art-247

1.Насилието, упражнявано от едно лице върху друго, е обект на психологията, криминологията, социологията. Без правната наука да се посвещава на задълбочени изследвания на неговата същност, причини, форми на проявления, въздействието върху хората, законодателят го превръща в обект на правно регулиране. Насилието е основното понятие на Закона за защита срещу домашно насилие (ЗЗДН)[1]. Не бих искала […]

Translate »