грамада
art

Въведение Предмет на изследване на настоящата статия е съдебната делба като производство за придобиване на вещни права. В настоящото изследване се акцентира върху изясняване същността и правната природа на субективното право по чл. 34, ал. 1 от Закона за собствеността (ЗС), доколко то може да бъде предпоставка за придобиване на вещни права и характерът на […]

тълкувателни-решения

Глава 21-ва ГПК предвижда специален ред за обжалване на определенията, постановени в хода на процеса, като тези особени правила се прилагат и за обжалване на разпорежданията, арг. от чл. 279 ГПК. Законодателят е посочил само онези характеристики, които отличават частните производства от общото исково производство, като за неуредените изрично случаи, се прилагат правилата за обжалване […]

art-245

Corporate governance и медиацията в дружественото право Corporate governance или правилата за добро управление на капиталови и най-вече на акционерни дружества и медиацията са две понятия, които, макар и не на пръв поглед, са свързани помежду си. Връзката между corporate governance от една страна и обхвата на споровете, решавани чрез медиация, е изтъкната в самите […]

art-247

Забелязъл съм интересна тенденция в подхода на законодателя, когато на дневен ред е изведен обществен проблем или проблем на държавата като цяло. Автоматично се приема, че настоящото законодателство, касаещо този въпрос, е несъвършено и едва ли не, наличието на проблема  е в причинно-следствена връзка с некачествения закон, ерго –същият трябва да се промени…. И щом […]

противоконституционност

1. Увод и терминологични уточнения Заповедното производство, предвидено в Гражданско-процесуалния кодекс от 2008 год., представлява производство по защита на безспорни вземания, което има за цел да улесни и ускори процеса по удовлетворяването им. То коренно се различава от общия исков процес и дава особен вид защита на кредиторите. Предвидени са два вида заповедни производства – […]

art-251

Продължение на темата При постановяване на отказ от съдията по вписванията обжалване на определението може да се извърши само по съдебен ред. Това поставя три въпроса. Кои лица могат да обжалват отказа? По какъв ред се извършва обжалването? Какъв е ефектът на обжалването спрямо действието на вписването? Отказът на съдията по вписванията може да се […]

Translate »