грамада

  Част първа. Общи постановки за института на корпоративната наказателна отговорност, според неговия източник – англосаксонската правна система   „ Очаквали ли сте корпорацията да има съвест, когато тя няма душа, която да бъде наранена и няма тяло, което да бъде изритано?……но за Бога, тя има и двете!(шепнешком)“ Edward,  First  Baron Thurlow  1731-1806 ,  Lord […]

gramada-23-06-15-2

Преди приемането на ТР № 7 ОТ 31.07.2017 г нямаше съмнение, че постановленията за възлагане подлежаха на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК. След постановяването на тълкувателното решение, в което се прие, че решенията на окръжния съд, постановени по жалба срещу действията на съдебния изпълнител, не подлежат на отмяна по реда на […]

длъжника

ВЪВЕДЕНИЕ  Настоящото изложение има за цел да изследва в детайли проблематиката относно отговорността на заложния кредитор, когато същият пристъпва към изпълнение по реда на чл. 37 от ЗОЗ върху имуществото на длъжника. В многобройни случаи заложните кредитори, които масово са икономически по-силната страна при договори за особен залог, не полагат дължимата по закон грижа на […]

art-245

Една от целите на производството по несъстоятелност е справедливото удовлетворяване на кредиторите. За целта всички кредитори се обединяват в едно съдебно производство за колективно удовлетворяване[1], съгласно  принципите,  правилата  и привилегиите, установени в закона. Едно от началата на несъстоятелността е нейното единство. Тя поглъща всички искови и изпълнителни производства, засягащи актива и пасива на длъжника – […]

Разпределението на съдебния изпълнител е акт, с който той определя кои притезания подлежат на удовлетворяване, какъв е редът за удовлетворяването им и каква сума се полага за пълно или частично изплащане на всяко едно от тях[1]. То предпоставя няколко взискатели по едно и същото изпълнение и недостатъчност на сумата постъпила по изпълнението за цялостно им […]

Статията изследва въпроса за съотношението между две паралелни производства между идентични страни със сходен или еднакъв предмет на спора, от които едното се развива пред държавен съд, а другото – пред арбитраж. Чрез съпоставка на българското процесуално право с разрешението на чуждестранните правни системи се стига до извод как следва да се процедира в подобна […]

Translate »