грамада
art-18-03

ВЪВЕДЕНИЕ Производствата по спорна съдебна администрация нямат изрична уредба в Гражданския процесуален кодекс. Те имат сходства както с исковия процес, така и с безспорната съдебна администрация (охранителните производства), но имат и своите особености и отклонения. Въпреки това липсват специални процесуални правила относно тези производства, които да отчитат специалните им характеристики. Настоящото изследване има за цел […]

gramada-24-4-15

1. Въведение Проблемите на давността винаги са от съществено значение както в конкретно съдебно производство, така и в общотеоретичен план. В следващите редове е направен опит за изясняване на момента, от който започва да тече давността при иска на застрахования срещу застрахователя по „гражданска отговорност“ за плащане на застрахователното обезщетение, когато е удовлетворил увреденото лице. […]

art18

I. Въведение  Поради редица преимущества, като мигновени транзакции, презгранично прехвърляне на собствеността и по-ниска такса, все повече потребители, търговци, борси, доставчици, производители и други лица, включват в своите правоотношения участието на виртуалната валута биткойн. Наред с положителните й качества, тази „валута“ носи в себе си редица рискове, като операционен, кредитен, ликвиден и най-вече правен. Целта на […]

art-27-06-2016

Предмет на настоящето изследване са същностните характеристики на правото на Европейския съюз и  практиката на Съда на Европейския съюз  по отношение на потребителската защита, регламентирана в Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори и заповедните производства /1*/. Извършен е преглед на практика на Съда на ЕС и по отношение на примата на това право, […]

21-07-2015

Една от хипотезите, при които изпълнителното производство подлежи на прекратяване, е при обезсилване на изпълнителния титул[1]. Не са налице неясноти относно последиците от прекратяването за взискателя, в чиято полза изпълнителния титул е бил издаден. В този случай съдебният изпълнител прекратява изпълнителното производство след предоставяне на съдебен акт,  от който да е видно, че изпълнителния титул […]

длъжника

Въведение Предмет на изследване на настоящата статия е субективното право по чл. 19, ал. 3 ЗЗД като предпоставка за придобиване на вещни права. В настоящото изследване се акцентира върху изясняване същността на субективното право по чл. 19, ал. 3 ЗЗД и има за цел да бъде разгледана и коментирана съдебна практика на ВКС по поставения […]

Translate »