грамада
юрисконсултски възнаграждения

Преводът е актуален към 02.03.2018г. РАЗДЕЛ ДВАДЕСЕТИ. ПОРЪЧИТЕЛСТВО. ЧЛ. 492 А. Изисквания. I. Определение (1)Договорът за поръчителство е договор, по силата на който едно лице се задължава да гарантира плащането на дълга, уговорен с кредитора на главния длъжник. (2)Договорът за поръчителство предполага съществуването на валидно главно задължение. Бъдещо и условно задължение може да се гарантира […]

dokumenti-prestaplenie

(Част първа) I. Ограничено въззивно обжалване В теорията[1] е прието, че въззивното обжалване по режима на действащия от 01.03.2008 г. Граждански процесуален кодекс (ГПК) е от вида на ограниченото въззивно обжалване. Една от най-ярките негови характеристики е ограничената възможност за попълване на делото с нови факти и доказателства като израз на идеята за ускоряване движението […]

недобросъвестно владение

The Problems on Management of Condominium of seasonal (holidays) Art  by    Prof. Dr. Polya Goleva    1. Правната уредба Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС), в сила от 1.5.2009, има за цел да уреди отношенията по управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и […]

picZolaDrag

Цола  Драгойчева Представяме на вашето внимание  два законодателни кекса, пардон,  текста: Първият  е от: НАРЕДБА-ЗАКОНза съдене от народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея (Обн., ДВ, бр. 219 от 6.10.1944) Чл. 14. Всички отчуждения и учредявания на вещни права върху имуществата на осъдените по […]

многократното застраховане и съзастраховането

След дълги перипетии и многократни изменения на въпроса пред общото събрание на гражданската, търговската и наказателната колегия (ОСГТНК) на Върховния касационен съд (ВКС) е образувано тълкувателно дело № 1/2016 г. с въпрос: „Кои лица са материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществените вреди при причинена смърт на техен близък?“ Зададеният въпрос поставя не само правни, […]

art-248

(Част втора) 3. За таксите В т. 15 от Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. по тълкувателно дело № 4/2013 г., ВКС, ОСГТК, е поставен въпросът: „Какъв е размерът на дължимата в производството по чл. 423 ГПК държавна такса?” Очертани са три противоречиви разрешения (практики), които съдилищата са възприемали и съответно са наложили постановяването […]

Translate »