грамада
art-250

През 1996г. в България бяха приети и обнародвани Закона за държавната собственост (ЗДС) и Закона за общинската собственост (ЗОС), които създадоха нормативна уредба на правния режим на обектите на държавната и общинската собственост, прогласени в чл. 17 ал. 4 от Конституцията на Република България (КРБ). С приемането на двата закона е забранено придобиването по давност […]

Представяме на вниманието на нашите читатели Решение №4280 от 22.06.2018 година, по адм.д. № 1408/2014 година , по описа на АССГ. Какво е особеното в него, и защо е потенциална сеизмична вълна, породена от деформацията на неродилото се административно правосъдие у нас. Не защото постановяването му е две години след като е обявено за решаване, […]

По въпросите за конкуренцията, припокриването и алтернативността между наказателната и административно-наказателната отговорност е изписано много, както в теорията, така и в съдебната практика. Следва все пак да се има предвид, че с оглед недостатъчно точния законодателен изказ, се получава ситуация, при която едни и същи деяния, представляват както административни нарушения така и престъпления. И в […]

такси

1. В Глава седма от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,  обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. и доп., бр. 20 от 6.03.2018 г., в сила от 6.03.2018 г., доп., бр. 21 от 9.03.2018 г., в сила от 23.01.2018 г., бр. 41 от 18.05.2018 г., в сила […]

изпълнение

1. Въведение Предмет на следващото изложение е проблемът за това на кого трябва да бъде възложена доказателствената тежест при оспорването автентичността на саморъчно (олографно) завещание. Въпросът има важно практическо значение, тъй като тежестта на доказване не е обикновено процесуално задължение, за което индицира и особеното наименование на това задължение, което го дефинира като „тежест“ в […]

/По повод искането на състав на ВКС по чл.149, ал.1, т.2 от Конституцията за обявяването й за противоконституционна/ С определение №172/24.04.2018 г. по ч. гр.д.№1371/2018 г. на ВКС, 3 г. о. тричленен състав на съда е спрял на основание чл.150, ал.2 от Конституцията производството по делото и е отправил искане до Конституционния съд на основание […]

Translate »