грамада
art-247

1.Насилието, упражнявано от едно лице върху друго, е обект на психологията, криминологията, социологията. Без правната наука да се посвещава на задълбочени изследвания на неговата същност, причини, форми на проявления, въздействието върху хората, законодателят го превръща в обект на правно регулиране. Насилието е основното понятие на Закона за защита срещу домашно насилие (ЗЗДН)[1]. Не бих искала […]

представителната-власт

(първа част)   В немалък брой случаи на практика едно лице, което осъществява фактическа власт върху вещ[1], без да е неин собственик, извършва разноски от различен вид и характер във връзка с тази вещ. Подобен тип отношения са познати още на римските юристи, които са поставили основите на принципите за уреждане на горните отношения. Те […]

Срокът, както e известно, представлява бъдещо сигурно събитие (настъпването на определен бъдещ момент или изтичането на определен период от време), в зависимост от реализирането на което страните поставят пораждането, изменението или прекратяването на правните последици на сключения между тях договор. Правните последици от изтичането на срока се проявява винаги занапред (ex nunc/за в бъдеще[1]), като […]

11-08-2015

 I. НЯКОИ ПРОБЛЕМИ В СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПРИ БРОЕНЕ НА МАТЕРИАЛНОПРАВНИТЕ СРОКОВЕ Правна регламентация на броенето на срoкове се съдържа в разпоредбата на чл. 72 ЗЗД, респ. – в чл. 60 ГПК. Съгласно чл. 72 ЗЗД срокът, който се брои по месеци, изтича в съответното число на последния месец; ако този месец няма съответно число, срокът […]

28-07-2015

Обременяването с тежест на страната, която получава безвъзмездно имуществена престация, не представлява еквивалент за извършеното разпореждане, то не е главната му цел, поради което нито превръща безвъзмездната сделка във възмездна, нито я разделя на части, едната от които да е възмездна, а другата – не. Оттук възникват няколко въпроса: Кой е легитимиран да иска изпълнение […]

Уредбата на тежестта по действащото ни право е твърде лаконична – обща такава липсва, а доколкото я има, тя се извежда от уредбата на дарението и на завещанието. В един от текстовете модусът само се споменава (чл. 17, ал.1 ЗН). Прави впечатление, че останалите три текста в действащата понастоящем уредба, посветени на тежестта, касаят различни […]

Translate »