грамада
24-08-2015

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) е подписана през 1950 г. и представлява международен договор за защита на човешките права и на основните свободи в Европа. Всички 47 държави, които участват в Съвета на Европа, са страни по Конвенцията, като 28 от тях са членове на ЕС. С конвенцията се […]

биологичния-баща

1. Въведение Повод да напиша настоящата статия ми дадоха мотивите към Определение № 95 от 22.02.2018 г. по ч. гр. д. № 510/2018 г. на ВКС, IV ГО, в което са засегнати някои въпроси на правния интерес, повода за завеждане на делото и давността като основание на предявения отрицателен установителен иск. Изследването ми обаче не […]

art-251

Въпросът, поставен в настоящия материал, не е изследван в правната ни книжнина, но актуалността му е сериозна, тъй като от отговора му зависи дали, при залог на акции, заложният кредитор ще може да се намеси във вътрешните отношения между акционерите, съответно да атакува взетите решения на върховния орган на дружеството – общото събрание. Предмет на […]

art-11.05.2016

В последните години исковете на пътници поради закъснения на превозно средство или телесно увреждане зачестяват, а и променят характера си. Все по-често пътническите превози се извършват международно или с използване на различни видове транспорт или различни превозвачи. самите превозвачи също разнообразяват начините си на изпълнение на превоза и все по-често използват услугите на други превозвачи, […]

31-08-2015

На практика е възможно и често срещано да бъдат заведени няколко частични иска за едно и също вземане, като тогава представлява интерес как следва да процедира съдът, когато исковете са едновременно висящи. Този въпрос бе поставен в нова законодателна светлина след изменението на чл. 126, ал. 1 ГПК, направено с ДВ, бр. 42/2018 г. Съгласно […]

10-6-2016

1.При разпореждане с имот (най-често това разпореждане е договор с вещен ефект), който е в режим на съпружеска имуществена общност (СИО), тоест бездялова съсобственост, се изисква кумулативното наличие на две волеизявления от съпрузите, с които дават съгласие – чл. 24, ал. 3 СК. Ако обаче само единият от съпрузите даде съгласие, без знанието на другия, […]

Translate »