грамада
art-9-5-2016

В българската правна доктрина още при действието на ЗЗД (отм.) и при липса на изрично законово правило, което да урежда общ иск за неоснователно обогатяване, се е приемало единодушно, че искът за връщане на онова, с което някой незаконно се е обогатил във вреда на другиго, не може да възникне едновременно с някой друг иск[1]. […]

гражданска имуществена санкция

Социологията и икономическата наука в последните години все повече развиват понятието за т.нар. „споделена икономика“ – модел, при който собствеността върху определени ресурси все повече ще отстъпва по значение пред пълното използване на икономическия им потенциал (напр. във времето, в което не го обитава, всеки ще отдава под наем жилището си на други хора, например […]

19-05-2015

Статията има за цел да постави акцент върху някои съдебни актове на ВКС в материята на вещното право. Тематичният подбор не претендира за изчерпателност. Той засяга само тези съдебни актове, които по преценка на автора могат да представляват интерес за съдиите, нотариусите, адвокатите, съдебните изпълнители, научните работници, студентите по право и т. нат., и които […]

арбитражното-споразумение

Настоящата разработка има за цел да обобщи и посочи противоречива практика на ВКС по някои въпроси свързани с иска по чл. 422 ГПК, в хипотезата на договор за банков кредит и обявена предсрочна изискуемост, които въпроси създават проблеми в практиката и водят до непредвидимо правосъдие. Предметът на всяко дело се очертава с исковата молба, с […]

кредитни-услуги

Настоящото изложение има за цел да проследи развитието на банковата и депозитната дейност през периода на Средновековието в Европа. Банките като институции са се оформили един начин на Запад и по по-различен във Византия, но и в двата случая те са осъществявали кредитна и посредническа роля при извършването на плащания. Банките в Западна Европа Във […]

отговорността-за-чужди-данъчни-задължения

Основните функции на Върховния касационен съд (ВКС) и до приемането на действащия Граждански процесуален кодекс (в сила от 01.03.2008 г.), са да следи за точното прилагане на закона и да съдейства за развитието на правото. С ГПК от 2008 г. тези му функции получиха изрична позитивноправна уредба в процесуалния закон (чл. 280, ал. 1 т. […]

Translate »