грамада
Danni

1.Въведение. Технологичният бум на цифровите технологии промени концептуално способите, по който се създават, продуцират, разпространяват и използват авторските произведенията в Интернет, както и други защитени обекти на интелектуална собственост(например домейните). През последните две десетилетия възникнаха иновативни онлайн технически способи за възпроизвеждане на съдържание(визирам т.нар “стрийминг”), както и нови субекти в авторскоправната среда(онлайн медиите) и свързаните […]

„Бързата работа – срам за майстора“ Българска народна поговорка 1.Увод. Известно е, че търговската тайна (ТТ) е феномен, чието правно регулиране е проблем в национален, европейски и международен аспект. Приемането на Директива 2016/943[1] даде старт на правната регулация на защитата на ТТ за държавите членки на Европейски съюз(ЕС). За България това създаде задължение за  транспонирането […]

10-6-2016

  1.Триадата на правото на собственост, известна от римското право – владение, ползване и разпореждане се запазва и в днешното модерно общество. Ако има единствена, изключителна собственост върху една вещ, собственикът има неограничена власт върху нея – може да прави с нея, каквото си иска – да я консумира, да я унищожава, да я ползва […]

ПЪРВА ЧАСТ Настоящото изложение има за цел да даде разяснения за случаите на прилагане на разпоредбата на чл.31 от ЗЗД, да се представи обобщение на практиката на ВКС относно унищожаемостта на правните сделки по реда на посочения текст, след което да  подложи на критичен анализ същата. Във втората му част ще анализирам конкретни предложения de […]

I. Увод Арбитражът представлява едноинстанционна система, чиято основна цел е бързото и окончателно разрешаване на правни спорове. Именно по това той се отличава значително от съдебното производство. За разлика от съдебните решения, арбитражните такива са окончателни в смисъл, че поначало не подлежат на обжалване или друг вид оспорване пред по-висша инстанция. Тази окончателност носи в […]

dokumenti-prestaplenie

I. Конституцията на Република България от 1991 г. /КРБ/, действаща и днес, е резултат от развитието на съвременния демократичен конституционализъм /неоконституционализъм/ и е еманация на неговите основни принципи, елементи и характеристики. В КРБ са предвидени множество принципи, които са изключително важни за развитието и утвърждаването на демократичността в Република България. Тези принципи са в основата […]

Translate »