грамада
art232

1.Корпоративната социална отговорност е една от най-актуалните теми в правото и икономиката. Тя се свежда предимно до това, всички търговци и социални образувания, които извършват дейност, която влиза в съприкосновение с природата и обществото, да бъдат задлъжени да съхраняват и защитават  обществените интереси. Един от последните примери в нашата страна е унищожаване на дюните на […]

19-05-2015

  Изискването за да е валиден един договор, той да има „единъ определенъ предметъ“, е познато на повечето законодателства от романския правен кръг. То е предвидено както в отменения ЗЗД, така и в действащият от 1952 г. ЗЗД, съгласно чл. 26, ал. 2, предл. първо на който, договорите, които имат невъзможен предмет, са нищожни. По […]

Порочно или не, неоснователното обогатяване винаги бива асоциирано с идеите за справедливост [1], а самата концепцията за естествената справедливост се сочи като основа на неоснователното обогатяване, позната още на римското право и формулирана в прословутия фрагмент на класическия римски юрист от II век Pomponius „nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento et iniuria […]

такси

Преди мащабните изменения в Закона за особените залози, обнародвани в бр. 105 на Държавен вестник от 30.12.2016 г, съществуваха неизяснени аспекти относно конкуренцията между индивидуалното принудително изпълнение по реда на ГПК и частното и извънсъдебно изпълнение по реда на ЗОЗ. Съществуващата тогава законова уредба относно този въпрос беше неясна, противоречива, и не спомагаше за правилното […]

17-08-2015

1. ВЪВЕДЕНИЕ Спирането в гражданския процес има за цел да обезпечи постановяването на законосъобразен съдебен акт, в случай, че са възникнали обстоятелства, които се явяват пречка пред развитието на процеса. Охранителния процес е форма на граждански процес, който се провежда за съдействие за реализация на права, които не са предмет на спор. Ако обаче те […]

24-08-2015

  (Част трета)   Сравнителноправно изследване В настоящата част от изложението ще се спра на разрешенията по отношение на засегнатите от мен проблеми в две други държави като първо ще посочвам конституционните основи на съответното решение, а след това и нормативната му уредба на ниво закон. Първата държава, чието законодателство ще бъде разгледано във връзка […]

Translate »