грамада
справедливостта

Въпреки че напоследък длъжността на прокурора е предмет на дебат и обсъждане от сутрешния блок до вечерните предавания на реалити формати по телевизията, в настоящите редове ми се ще да се спра на една функция на прокуратурата, която наглед изглежда много полезна, но понякога би била опасна и най-често – безсмислена. От една страна, не […]

dokumenti-prestaplenie

Със ЗИДГПК, обнародван в ДВ бр. 86 от 27.10.2017г., бяха направени последните значителни изменения в ГПК. На пръв поглед, измененията в касационното производство са малко на брой, въпреки това – с голямо значение. В настоящето изложение ще разгледам новите промени в касационното производство по ГПК. Преди изменението, съгласно чл. 280, ал. 1, т. 1 от […]

През 1738 на хълма с лозя над Потсдам завърта крила една вятърна мелница от холандски тип, която заедно с други 20 подобни започва да мели брашно за 16-те хиляди обитатели в околността. Потсдам е само на 50 км. от центъра на Берлин, сърцето на Прусия. Шест години по-късно, някъде около 1744, непосредствено до мелницата започва […]

такси

1. Въведение Повод да напиша настоящата статия ми даде въпросът на колега-адвокат дали електронната препратка от една страница в Интернет към страница на друг колега-адвокат представлява забранената от Закона за адвокатурата (ЗАдв) реклама на адвокатската дейност. За да отговоря на този въпрос, на първо място, трябваше да изработя практически приложими критерии, които да могат да […]

art-29-01-16

I. Уводни бележки 1. Владение В чл. 68 от Закона за собствеността (ЗС) се съдържа следното определение на владението: „Владението е упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи лично или чрез другиго като своя“. Видно от цитираното определение, два са признаците на владението: 1) всяко владение е упражняване на фактическа власт върху вещ […]

art-246

Въведение: В чл.33 от Закона за обществени поръчки (ЗОП)[1] се регламентира правото на лицата на разяснение по решението, обявлението, поканата за потвърждаване на интерес, документацията за обществената поръчка и описателния документ от възложителя. Съществуващи като правна възможност и в предходния закон в чл.29, ал.2 от ЗОП (отм.)[2], те са важна част от процеса по възлагане […]

Translate »