грамада
art232

АКТУАЛНОСТ Натоящата статия поставя във фокус тълкуването на разпоредбите на чл. 15 ЗС (отм.) в светлината на актуалната практика на Върховния касационен съд. Разпоредбите имат следното съдържание: Чл. 15. Правото на собственост и правото на строеж върху държавна или общинска земя се отстъпва на юридически лица и на граждани по реда на чл. 13. Право […]

art-29-01-16

1.По искане на Председателя на Върховния касационен съд за издаване на ТР от ОСГТК – т.д. Nr. 2/28.04.2016 г., на 21.06.2018 г. Общото събрание на Наказателната, Гражданската и Търговската колегии прие с Тълкувателно решение Nr. 2/2016 г., че материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък са лицата, посочени […]

sl5

Увод. Прегледът на съдебната практика по чл. 135 ЗЗД сочи, че Павловият иск създава проблеми в правоприлагането. Част от тях бяха преодолени с т.1 от Тълкувателно решение № 5 от 29.12.2014 г. по тълк. д. № 5/2013 г., ОСГТК на ВКС[1], други от тях предстои да бъдат решени[2], а трети – продължават да генерират противоречива […]

кредитни-услуги

Договорът за лизинг[1] има легална уредба в Търговския закон (ТЗ) на Република България (чл. 342 и сл. от ТЗ).  Съгласно чл. 1 ал. 1 т.15 от ТЗ лизингът винаги е абсолютна търговска сделка, независимо от качеството на страните по нея (търговци или лица, които нямат качеството търговци). Като вид договор лизингът се определя като консенсуален, […]

Забраната за участие в картели е въведена както на ниво Европейски съюз, така и на национално ниво. Чл.101 от Договора за функциониране на ЕС забранява всички картелни споразумения, които засягат търговията между държавите членки и ограничават конкуренцията на вътрешния пазар. В Закона за защита на конкуренцията е предвидена забрана за всякакъв вид споразумения или съгласувани […]

art-25-02-1

Предмет на разглеждане в настоящата статия са действията, които съдебният изпълнител трябва да предприеме, в следните два случая: При подадено искане за конституиране на взискател на основание извършено прехвърляне на вземане /цесия/. При обявяване на взискател за купувач и последващо спиране на изпълнението по издадената в негова полза заповед за незабавно изпълнение/изпълнителен лист.               По […]

Translate »