грамада
art-25-02-1

Част втора 5. Искови молби по чл. 87, ал. 3 ЗЗД Исковата молба по чл. 87, ал. 3 ЗЗД подлежи на вписване в книгите за вписване по ПВ на основание чл. 11, б. „а” ЗС. При въвеждане на имотния регистър тя ще се вписва на основание чл. 28, т. 1 Наредба № 5/2005 г. С […]

art-247

Част първа 1. Постановка на въпроса При спор относно вещни права върху недвижими имоти, този спор може да бъде разрешен по съдебен ред. В този случай се подава искова молба до компетентния съд, която трябва да бъде вписана в книгите за вписванията по ПВ или имотния регистър, ако такъв е въведен в съответния съдебен район. […]

art-251

Личните данни, които се обработват от доставчик на комуникационни услуги с оглед предоставянето на подобна услуга на европейските потребители и които се съхраняват на сървъри на територията на Европейския съюз, представляват предмет на уредба в правните инструменти за защита на данните на европейско равнище, вкл. чл. 7 и 8 от Хартата за основните права, както […]

тълкувателни-решения

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА ВОДЕНЕТО НА ЧУЖДА РАБОТА БЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО*              I. Кратки исторически бележки. Институтът на negotiorum gestio е оригинално творение на класическото римско право[1]. Изглежда, житейският случай (occasio legis), дал повод за неговото уреждането в Римската империя, била ситуацията, в която е била надвиснала някаква […]

gramada-8-07.2015

Навярно всеки е виждал черния флаг с изображение на череп, развян от морския вятър и всяващ ужас у всеки мореплавател. Образът на пиратите ни е познат от най-ранна детска възраст и солидно разкрасен от различни филмови проукции, но пиратството съвсем не е мит и днес проължава да бъде едно от най-тревожните посегателства в международното морско […]

Kambana

(Законът като колективна нормативна симулация) На 16.11.2017 год. Министерският съвет на „Борисов – трети“, внесе законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, предвиждащ  премахване  на възможността  за издаване на акции на приносител.  Издадените  акции на приносител в деветмесечен срок се заменят с поименни, а дружествата (акционерни и командитни) трябва да приведат уставите си в […]

Translate »