грамада
режим-лихва-застраховка-гражданска-отговорност

IV. ЗНАНИЕTO на управителя, ЧЕ РАБОТАТА Е ЧУЖДА   Същност на знанието у гестора, че работата е чужда. — Законодателят е обусловил възникването на задължението qua gestor, освен от интереса на господаря и уместното предприемане на работата, на трето място от знанието на управителя, че работата е чужда[1] (чл. 60, ал. 1, пр. II)[2]. Достатъчно […]

art-25-02-1

Макар че първият български ЗЗД (от 1892 г.) не урежда злоупотребата с право, проблемът занимава активно българската теория и съдебната практика още от тридесетте години на миналия век. По това време цивилистичната ни доктрина, под въздействието на френската и италианската, я възприема като вид непозволено увреждане (чл. 56 ЗЗД-отм.), чийто най-важен белег вижда в изключителното […]

Въпросът за правната същност на определяните с различни закони такси за услуги от административен характер за гражданите и бизнеса многократно е бил предмет на задълбочени изследвания. Но така или иначе, докато се реши от една страна дали дадена разпоредба, определяща както дължимостта на дадена такса, нейния размер или кръга от субекти, които следва да я […]

07.11.1965 – 11.07.2017   На 16.05.2019 г. в аулата на Софийския университет бяха представени  две нови книги с текстове на Кристиан Таков, като по този повод бе проведено и тържествено възпоменателно събрание. Това е словото на адв. Валентин Брайков, изнесено пред аудиторията   Уважаема Госпожо Йончева – Майка на Кристиан, Скъпи приятели на Кристиан Таков, […]

При търговските дружества вписването в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ има значение за момента на прехвърлянето на вещни права, когато вносителят е действителният носител на вещното право – арг. от чл. 73, ал. 4 ТЗ. В този смисъл е и задължителната практика на ВКС – вж. т. 5 от Тълкувателно решение № 7 от […]

  (бележки върху правото на Южна Африка и Шотландия) Въпреки че понятието смесени правни системи[1] (смесени юрисдикции[2]) напоследък придоби особена популярност в редица съвременни[3] изследвания[4] и особено в материята на неоснователното обогатяване[5], то понастоящем липсва единство относно това, точно какво обозначава тази словоформата. Най-общо казано, става дума за системи на отделни национални юрисдикции, които са […]

Translate »