грамада
art-2.02.2016

Първият въпрос, по който до момента е съществувала противоречива съдебна практика на съдилищата, е досежно възможността да се извърши въвод във владение от съдебен изпълнител срещу трето лице, заварено в имота, което заявява, че владее имота от момент, предхождащ завеждането на делото, решението по което се изпълнява. В тази връзка се разглежда от съдиите и […]

art-246

С благодарности към адв. Симеон Стойчев за дискусията по обсъжданите тук идеи. Настоящата статия следва да разгледа един като че ли несъществувал досега проблем – дали може една страна да възрази, че е осъдена да заплати разноските на своя противник в съдебния спор, направени само поради това, че първата съдебна инстанция не е дала правилното […]

тълкуването

Казус, разгледан от Окръжен съд – Стара Загора. Производството е по реда на чл. 463 ГПК и е обжалвано разпределение на частен съдебен изпълнител.  Последният е изготвил разпределение на постъпили суми, като в него е приел, че „Уникредит Булбанк” АД е присъединен по право взискател в изпълнителното производство на оснoвание вписан в полза на банката […]

art-13-07-2016

Не минава ден без обществото ни да бъде разтърсено от новини за изблици на насилие – спрямо деца, жени, лекари, учители и други граждани от различни социални групи. Насилието обаче е само върхът на айсберга, а медиите не смогват да ни информират и за един процент от извършените противообществени прояви. Неведнъж всеки от нас е […]

gramada-4-5-15

I. Автомобилният транспорт, независимо дали се извършва от търговци – професионалисти или от граждани за задоволяване на лични нужди, е дейност, която носи особено висок риск от настъпване на произшествия, които неизбежно нанасят вреди. По данни на Националния статистически институт през 2015 г. в област София (столица) са регистрирани 16 454 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с […]

art-18-05-1

Статията има за цел да постави акцент върху някои съдебни актове на ВКС в материята на вещното право. Тематичният подбор не претендира за изчерпателност. Той засяга само тези съдебни актове, които по преценка на автора могат да представляват интерес за съдиите, нотариусите, адвокатите, съдебните изпълнители, научните работници, студентите по право и т. нат., и които […]

Translate »