грамада

Резюме: В предходни научни доклади бяха разгледани следните възможни форми на правна закрила на видеоигрите: авторскоправна закрила, включително чрез създаването на т.нар. „технически средства за защита”, регистриране на търговска марка, на патент, на полезен модел, както и правната закрила, която може да се ползва, ако определени данни и/или информация попадат в категорията „търговска тайна”. Настоящият […]

конкуренция апорт особен залог

Въведение В част първа от изследването, касаещо конститутивното съдебно решение по чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството (ЗН) като способ за придобиване на вещни права[1], предмет на изследване са общите положения, касаещи придобивният способ по чл. 12, ал. 2 ЗН, същността на субективното право по чл. 12, ал. 2 ЗН, както и фактическият […]

гграмада - офшорна компани

  Присъждането на разноски в гражданския процес е подробно уреден в разпоредбата на чл. 78 ГПК. Под направени разноски следва да бъде разбирано както адвокатско възнаграждение, така и всички останали заплатени суми – като например държавни такси и депозити за вещи лица. Съдът присъжда направени разноски въз основа на нормативно закрепени правила, като изрично се […]

art-247

1.Насилието, упражнявано от едно лице върху друго, е обект на психологията, криминологията, социологията. Без правната наука да се посвещава на задълбочени изследвания на неговата същност, причини, форми на проявления, въздействието върху хората, законодателят го превръща в обект на правно регулиране. Насилието е основното понятие на Закона за защита срещу домашно насилие (ЗЗДН)[1]. Не бих искала […]

представителната-власт

(първа част)   В немалък брой случаи на практика едно лице, което осъществява фактическа власт върху вещ[1], без да е неин собственик, извършва разноски от различен вид и характер във връзка с тази вещ. Подобен тип отношения са познати още на римските юристи, които са поставили основите на принципите за уреждане на горните отношения. Те […]

Срокът, както e известно, представлява бъдещо сигурно събитие (настъпването на определен бъдещ момент или изтичането на определен период от време), в зависимост от реализирането на което страните поставят пораждането, изменението или прекратяването на правните последици на сключения между тях договор. Правните последици от изтичането на срока се проявява винаги занапред (ex nunc/за в бъдеще[1]), като […]

Translate »