грамада

Великата харта на свободите  (Magna Carta Libertatum) потвърдена от крал Хенри ІІІ през  1225 г. Част първа. Общи постановки. Теории за същността на деликтното право Увод Общите постановки за деликтната отговорност в България са уредени в чл. 45- 54 от Закон за задълженията и договорите(ЗЗД) [1]. В правната ни действителност има обаче система от норми, регулиращи […]

кредитни-услуги

Последната част от фрагмента D.12.1.32[1], в която се казва „sed quia pecunia mea ad te pervenit, eam mihi a te reddi bonum et aequum est“, ни дава ясно да разберем, че ако мои пари[2] са достигнали до чужд патримониум, без да е налице основание за така осъщественото имуществено разместване, а така и без основание за […]

OOD

Заповедното производство, предвидено в Гражданския процесуален кодекс от 2008 представлява производство по защита на безспорни вземания, което има за цел да улесни и ускори процеса по удовлетворяването им. То коренно се различава от общия исков процес и дава особен вид защита на кредиторите. Предвидени са два вида заповедни производства – това по чл. 410 ГПК […]

dokumenti-prestaplenie

Въведение Задатъкът е сделка, по силата на която едно лице – капародател, дава на друго лице – капароприемател, вещ или сума пари, чрез които страните потвърждават, че са сключили сделка от определен вид или са поели задължение да сключат такава, като са се съгласили вещта или сумата, която е получил капароприемателят, да обезпечи задълженията на […]

справедливостта

Със ЗИДГПК, обнародван в ДВ, бр.86/2017 беше приет чл. 442а ГПК, чрез който се създаде изрична законова уредба относно задължението на съдебния изпълнител да следи служебно, подобно на несеквестируемостта, за наличието на прекомерност на наложените обезпечителни мерки върху имуществото на длъжника спрямо размера на задължението по изпълнителното дело. Подобно на несеквестируемостта, за която съдебният изпълнител […]

art-244

Въведение Договорът за финансов лизинг представлява консенсуален, двустранен, възмезден, комутативен и неформален договор, като при неговото сключване се пораждат правните последици, към които са насочени насрещните волеизявления на страните – лизингодателят и лизингополучателят. Предаването на вещта, предмет на договора и заплащането на уговореното лизингово възнаграждение не се включват в неговия фактически състав, а се осъществяват […]

Translate »