грамада
длъжника

Настоящото изложение има за цел да проследи развитието на идеята за производство по стабилизация, което бе уредено с последните изменения и допълнения в Търговския закон[1] (ТЗ). Характерното за това производство е, че целта му е да предотврати откриване на производство по несъстоятелност. За това е необходимо постигане на споразумение между търговец и кредиторите му, в […]

Георг Йелинек изучавал право и философия във Виенския университет, а след това бил поканен да преподава в него, както и в Хайделберг. Неговата съпруга помагала в работата му и активно се борела за установяване на равни права на жените. Един от най-влиятелните трудове на Йелинек е “Декларация за правата на човека и гражданина”, в който […]

бащите на правото

Настоящото изложение има за цел да проследи правната уредба на записванията, които са правели римските граждани и римските банкери, за да осчетоводяват платежните си операции. Имало ли е влияние на методите, които римските граждани са използвали, за да записват своите транзакции върху банкерския начин на записване или е било обратното? Какви са били правните последствия […]

В настоящето изложение се анализират правните институти на разплащателна сметка, вземанията по тази сметка и запорът върху тях. Те са коментирани в сравнително правен аспект, включително и от гледна точка на най-новата съдебна практика на Върховния касационен съд на Република България (ВКС) и правото на ЕС и по-специално на Регламент (ЕС) № 655/2014[1]. Регламент (ЕС) […]

art-18-05-2

Въведение Повод да напиша настоящата статия ми даде един казус, с който наскоро се сблъсках. И неслучайно използвам този глагол, защото бях потресен колко несправедлива е към настоящия момент, а и същевременно извънредно непълна, уредбата на недостойнството за наследяване. Всъщност докато бях изучавал дисциплината „Семейно и наследствено право”, а и години след това, изобщо не […]

СК-медицинска-помощ

I. Обща характеристика С едно от последните изменения на Закона за платежните услуги и платежните системи[1] (ЗПУСП), беше уредена възможността за прехвърляне на платежна сметка[2]. То бе наложено поради транспонирането в нашето законодателство на Директива 2014/92/ЕС[3]. Разпоредбите на Директива 2014/92/ЕС уреждат прехвърлянето на платежна сметка[4]. Следва да се има предвид, че услугата по прехвърляне на […]

Translate »