грамада

1. Въведение Предмет на изследване на настоящата статия е приложното поле и значението на правото на предпочитание в светлината на чл. 33, ал. 2 от Закона за собствеността (ЗС) в качеството му на предпоставка за придобиване на вещни права. В настоящото изложение е направен опит да се изяснят някои от специфичните и по-рядко срещани хипотези, […]

gramada-23-06-15-2

1. Въведение Поводът за написването на настоящата статия е нееднаквата практика на съдебните изпълнители (държавни и частни) при възникнала необходимост от конституирането на мястото на длъжника във вече започнало изпълнително производство на неговите наследници, когато последните са малолетни или непълнолетни. Не по-различно стои проблемът и с поставените под пълно или под ограничено запрещение наследници. В […]

Pravoto

„Отче! Прости им, защото не знаят какво правят“ , Евангелие от Лука, 23:34 Всяко съдебно решение се постановява в името на народа. Малцина подозират,  че обяснението на тази словесна хералдика има свое историческо основание в дълбините на социалната архитектоника, в изворите на съвременното гражданско правосъдие, а те са в Рим. Мястото на народа в актовете […]

art-248

Съгласно разпоредбата на чл. 534, ал. 1 ТЗ, когато приносителят на менителница, запис на заповед или чек изгуби исковете по тях поради давност или неизвършване на необходимите действия за запазване на правата по тях[1], той може да иска от издателя или платеца сумата, с която те са се обогатили в негова вреда. Този иск[2] се […]

разпоредба-чл78-ал2-ЗС

I . Увод. De lege lata в българското наследствено право действа системата на приемане[1] (чл. 48 ЗН). Наследството може да бъде прието изрично – „с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството; в този случай приемането се вписва в особена за това книга“ (чл. 49, ал. 1 ЗН); или мълчаливо […]

19-05-2015

1. Проблем Какво означава кауза на сделката? Елемент ли е тя от съдържанието на облигационното отношение? Самостоятелно основание ли е тя за нищожност на сделките? Има ли деление на договорите на абстрактни и каузални? Абстрактни ли са т. нар. „абстрактни сделки“? Може ли да се уговаря абстракност по волята на страните? Могат ли да се […]

Translate »